Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
Добавена на: 2017-08-21 13:50:40

Във връзка с разпоредбите на §4“к“, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)

Във връзка с разпоредбите на §4“к“, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), Община Свищов съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № ОА04-5913/28.07.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново е одобрен плана на новообразуваните имоти в     М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на к.е. 3082 и 3083 (по кадастрална карта имоти с идентификатори 65766.36.6 и 65766.36.1) в местност „Стъклен“, к.е. 3091 (по кадастрална карта имот с идентификатор 65766.38.5) в местност „Манастирски трап“ и к.е. 3149 (по кадастрална карта имот с идентификатор 65766.53.1) в местност „Фара“, землище на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново.
  Заповед № ОА04-5913/28.07.2017 г. на Областния управител на област Велико Търново е публикувана на стр. 214 в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, брой 67 от 18.08.2017 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез Областен  управител – Велико Търново, пред Районния съд – гр. Свищов, в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник”.
 
Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов, стая №№ 44 и 45 и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания