Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2017-08-01 14:43:56

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ СОНДАЖ С НАХОДИЩЕ В С. ОВЧА МОГИЛА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 3 на Закона за водите (ЗВ) в Община Свищов и постъпило Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода №26-00-763/15.06.2017 г. от сондаж Р 2хг на находище за минерална вода „Овча могила”, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от ЗВ данни и документи. Изменението е свързано с увеличаване на средно-денонощния и годишен обем във връзка с разширяване капацитета на обекта на водоснабдяване. Кметът на Община Свищов ОБЯВЯВА: 1. Цел на заявеното използване на водите: Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация. 2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт/находище на минерална вода: Находище на минерална вода „Овча могила”, с. Овча могила, община Свищов, изключителна държавна собственост под №52 от списъка – приложение №2 от към чл. 14, т. 2 към Закона за водите. 3. Водовземно съоръжение: Сондаж №Р 2хг. 4. Място на използване на водите, населено място: „Специализирана болница за рехабилитация“ ЕАД, филиал Овча могила“, село Овча могила, община Свищов. 5. ЕКАТТЕ: 53196. 6. Проектни параметри на използването: - средноденонощен дебит: 3.1 л/сек; - годишен воден обем: 97762 куб. м/годишно; - допустимо понижение: 2.10 м до дълбочина под терена 60.18 м. Останалите параметри не се променят. 7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: - Да подържа в добро състояние водомерното устройство за отчитане на черпените водни количества; - Да не препятства черпенето на минерална вода от сондаж №Р 2хг по други разрешени водовземания от него; - Да се заплаща такса водовземане за разрешените водни количества, а в случай на превишение на разрешените водни количества за действително черпените водни количества. 8. Място и срок за предоставяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Община Свищов, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ 2 Срок – 14 дни от датата на обявяването /П/ Генчо БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания