Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов ще бъде газифицирана до 2019 година

Община Свищов ще бъде газифицирана до 2019 година
Добавена на: 2017-07-28 11:36:11

Община Свищов ще бъде газифицирана до 2019 година
Община Свищов ще бъде газифицирана до 2019 година
Община Свищов ще бъде газифицирана до 2019 година
Община Свищов ще бъде газифицирана до 2019 година

Изграждането на преносния газопровод ще доведе до съществени икономически, обществени и социални ползи и ще повиши енергийната ефективност в региона

    На пресконференция днес, кметът Генчев и председателят на ОбС – Свищов д-р Кирилов обявиха, че на територията на община Свищов ще бъде изграден преносен газопровод. Те информираха, че „Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се сключили Договор за грант № 057, с който се отпуска безвъзмездна финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй” за изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог. Общата прогнозна стойност на трите проекта се оценява на 21 790 000 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй” е в размер на 11 000 000 евро. Съфинансирането от “Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 10 790 000 евро. Предвидената индикативна стойност на проекта до гр. Свищов е в размер на 4,72 млн. евро, от които 50% се осигуряват от Международен фонд Козлодуй.
 
Реализирането на проекта ще даде възможност за газификация на община Свищов, както и ще осигури потенциална възможност за захранването на потребители с природен газ. Изграждането на преносния газопровод ще доведе до съществени икономически, обществени и социални ползи и ще повиши енергийната ефективност в региона. Съществен ефект от газификацията на общините е повишаване на сигурността и качеството на  енергоснабдяването , като по този начин ще се избегне необходимостта от осигуряване на запаси от твърдо гориво. Осигуряването на природен газ до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите са свързани основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната ефективност и с качеството на живот. Замяната на твърдите горива с природен газ ще доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества, като серни оксиди, азотни оксиди, летливи органични съединения, въглероден оксид, прах и др., и ще допринесе за опазване на околната среда.
 
В изпълнение на  Договор за грант № 057, “Булгартрансгаз” ЕАД сключи Договор 2760/28.02.2017 г. за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов". Предстои избраният консултант за проектиране “РАП Системс България” ООД да определи най-подходящият вариант на трасе на преносен газопровод до гр. Свищов, съобразен с техническите и екологични аспекти на района.
 
Предложени са два варианта на проектните трасета (Вариант А и Вариант B) на преносния газопровод до гр. Свищов в изпълнение на изискванията в решение на РИОСВ Велико Търново, като същите са съобразени с наличието на защитени територии и не преминават през национални и природни паркове, резервати и природни забележителности, защитени местности и в максимална степен е избегнато пресичането на горски територии.
Дължината на трасетата, посочени в  различните алтернативи, е както следва:
-               Вариант А – 41 686,09 м
-               Вариант В – 39 726,36 м
 
Двата варианта на газопровода са разположени  на територията на Област Велико Търново и преминават през Община Павликени и Община Свищов, като в община Павликени се включват землищата на с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен, а в община Свищов – землищата на с. Горна Студена, с. Овча Могила, с. Козловец, с. Българско Сливово, с. Царевец, гр. Свищов.
 
Информация за развитието на проекта и актуален статус към месец юли 2017 г.: Изработени са предпроектни проучвания, изработено е задание за проектиране на ПУП – ПП, което е съгласувано с РИОСВ Велико Търново, Национален институт за недвижимо културно наследство и Областна управа Велико Търново. До първата половина на 2018 г., предстои изработване и съгласуване на ПУП – ПП фаза предварителен, с двата варианта на трасето; вещни права; ПУП-ПП фаза Окончателен проект, на одобрения вариант; Технически проект; Разрешение за строеж и Работен проект.
 
С реализацията на проекта „Булгартрансгаз“ ЕАД продължава да изпълнява програмата си за разширение на националната газопреносна мрежа. Изграждането на газопровод до град Свищов ще осигури на жителите достъп до алтернативен енергиен източник. Развитието на газопреносната мрежа в страната с новото газопроводно отклонение, чието изграждане е планирано да завърши до 2019 г., ще даде възможност за газификация на общините Свищов и Павликени. Реализирането на проекта ще позволи доставката на природен газ и до други общини, чрез изграждане на газоразпределителни мрежи.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания