Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2017-07-19 17:39:53

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ ЮНИ 2017 ГОДИНА в Община Свищов

През месец юни в община Свищов се наблюдава тенденция на спад в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 972 души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 43 души.
Равнището на безработица пада с 0,3 пункта и в края на месеца е 6.2 % /при 6,8 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1064 души или с 92 души повече от сегашния, а равнището е било 6,8 %.

Характеристики на безработицата през месеца:
• Пол и възраст – в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените надвишава този на мъжете със 136 души. Относителният дял на жените бележи нарастване с 1,04 пункта и е 57 % срещу 43 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 55,96 % - 44,04 %.


• Възрастова структура на регистрираните безработни лица

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11,52 на сто, а броят им е 112 души. Отчита се намаление със 16 души като същевременно делът им бележи спад в общата структура с 1,09 пункта;
през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 405 души и относителен дял 41,67 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 32 души и снижаване на дела им с 1,38 пункта;
възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 455 души и относителен дял 46,81 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 5 души и нарастване на дела им с 2,48 процентни пункта;


• Професионални характеристики:

Броят на лицата с работническа професия е 317 души, а относителният им дял заема 32,61 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно намаление с 16 души.


Групата на специалистите без работа е на втора позиция и обхваща 323 души. Относителният им дял е 33,23 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижаване.
Броят на лицата без специалност и квалификация бележи намаление с 21 души и в края на месеца е 332 души. Относителният им дял пада с 0,62 пункта и заема 34,16 на сто. Групата на безработните без квалификация вече е на първа позиция в професионалната структура.

• Степен на образование:
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
Покачва се дела на лицата с висше образование;
Абсолютно намаление в броя на лицата от всички останали образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 117 души, а относителният й дял заема 12,04 %. Отчита се намаление с 6 души и снижаване на дела с 0,37 на сто.
Групата на лицата с основно образование наброява 139 души, а относителният й дял заема 14,3 %. Отчита се абсолютно намаление с 10 души и снижаване на дела с 0,38 пункта.
Групата на лицата с висше образование се запазва и обхваща 210 лица, а относителният й дял нараства до 21,6 %.
Лицата със средно образование без работа са 506 души. Относителният им дял в структурата по образование се снижава и заема 52,06 на сто.
През месец юни изходящият поток превишава входящия с 43 души. Новорегистрираните лица са 109, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 110 души/.
Изходящият поток наброява 153 души, от които 112 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 70 души, от които 9 – по ОП „РЧР” и 5 – по програми и мерки за заетост, останалите 56 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 26, а прекратените по други причини – 15.

Информация на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания