Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.06.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 29.06.2017 г.
Добавена на: 2017-06-23 16:36:34

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 29.06.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 29.06.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.
2. Даване на съгласие на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов да ползва банков кредит за разплащане на задължения на дружеството към кредитори и други, свързани с дейността на лечебното заведение.
3. Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.
4. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година.
5. Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1110 – ОК1111 към УПИ ХХХІІІ - 3581, собственост на “Техноселект – Людмил Веселинов“ ЕТ, гр. Свищов, от кв. 83 за уреждане на регулационни отношения по Подробен устройствен план на гр. Свищов.
6. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХХVІІІ-3581, кв. 83 (ПИ 65766.702.3581), чрез продажба на общинската част от имота.
7. Даване съгласие за отдаване под наем на две помещения, находящи се в помощна сграда на ОУ “Ф. Сакелариевич” на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов.
8. Даване съгласие за продължаване срока на договори, сключени между СУ “Цветан Радославов“ и Сдружение с нестопанска цел „Клуб по културизъм „Академик“ със седалище гр. Свищов.
9. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бюфет за закуски, в СУ “Цветан Радославов“, гр. Свищов.
10. Предоставяне на помещения за нуждите на проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост на Община Свищов“.
11. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК1090 – ОК1091 в границите на новобособеният УПИ ХХХVІІ - 3652, 3650 от кв. 199 към ПИ 65766.702.3652, собственост на „Туньострой” ЕООД, гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов.
12. Разглеждане на Решение № 605/25.05.2017 г., Протокол № 37 на Общински съвет – Свищов, за даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-4686/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново.
13. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост.
14. Удължаване срока на Мораториума върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ), наложен с Решение № 272/30.06.2016 г., Протокол № 18 на Общински съвет - Свищов.
15. Разглеждане на Решение № 609/25.05.2017 г., Протокол № 37, за предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Червена, Община Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-4689/14.06.2017 г. на Областен управител на област Велико Търново.
16. Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово.
17. Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина.
18. Отпускане на еднократни парични помощи.
19. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания