Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2017-06-22 13:46:09

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ МАЙ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец май в община Свищов се наблюдава тенденция на спад в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1015  души, което представлява намаление спрямо предходен месец със 78 души.
Равнището на безработица пада с 1,1 пункта и в края на месеца е 6.5 % /при 7.1 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1114 души или с 99 души повече от сегашния, а равнището е било 7,1 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице  тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените надвишава този на мъжете със 121 души. Относителният дял на жените бележи нарастване с 1,71 пункта и е 55,96 % срещу 44,04% за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 54,25%  - 45,75%.


 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,61 на сто, а броят им е 128  души. Отчита се намаление с 14 души като делът им бележи спад  в общата структура  с 0,38 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 437 души и относителен дял 43,05 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 28 души и покачване на дела им с 0,51 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 450  души и относителен дял 44,33 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 36 души и намаление на дела им с 0,13 процентни пункта;
 

 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 333 души, а относителният им дял заема 32,81 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно намаление с  33 души.

       Броят на лицата без специалност и квалификация бележи намаление с 13 души и в края на месеца е  353  души. Относителният им дял нараства с 1,29 пункта и заема 34.78 на сто. Групата на безработните без квалификация вече е на първа позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа остава на последна позиция и обхваща 329  души, като през месеца е отчетено намаление с  32 души. Относителният им дял е 32,41 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижаване с 0,62 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Покачва се дела на лицата със средно образование;
       Абсолютно намаление в броя на лицата от всички образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 126 души, а относителният й дял заема 12,41 %. Отчита се намаление със 7 души и нарастване на дела с 0,24 на сто.
Групата на лицата с основно образование наброява 149  души, а относителният й дял заема 14,68  %. Отчита се абсолютно намаление с 9 души и покачване на дела с 0,22 пункта.
Групата на лицата с висше образование намалява и обхваща 210  лица, а относителният й дял се снижава до 20,39 %.
Лицата със средно образование без работа са 530 души. Относителният им дял в структурата по образование се снижава и заема 52,22 на сто.
През месец май изходящият поток превишава входящият със 78 души. Новорегистрираните лица са 116, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 118 души/.
Изходящият поток наброява 196 души, от които 177 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 106 души, от които 7 – по ОП „РЧР” и 9 – по програми и мерки за заетост, останалите 90 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 12, а прекратените по други причини – 7.

По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания