Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов обучава и наема млади хора по европейски проект

Община Свищов обучава и наема млади хора по европейски проект
Добавена на: 2017-06-22 13:27:25

“Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”.

В началото на месец юни, тази година, се сключи допълнително споразумение между Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган (УО) на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Община Свищов в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.002, приоритетна ос: I. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места - “Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”. С настоящото споразумение се удължи срока на договора от 15 на 18 месеца. Целта на проекта е да допринесе за устойчивото интегриране на пазара на труда на млади хора от община Свищов, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително млади хора, изложени на риск от социално изключване и млади хора от маргинализирани общности.
В периода на реализация 60 младежи преминаха обучение за период от 3 месеца по следните професии и специалности: 1. Професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 30 лица; 2. Професия „Охранител“, специалност „Физическа охрана на обекти“ – 10 лица; 3. Професия „Организатор на спортни прояви и първенства“, специалност „Организатор на спортни прояви и първенства“ – 10 лица; 4. Професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“ – 10 лица. След приключване на обучението 56 от тези младежи бяха назначени на работа за период от 6 месеца на длъжност съответстваща на преминатото обучение.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания