Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П Р О Е К Т „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

П Р О Е К Т „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
Добавена на: 2017-06-01 14:44:26

П Р О Е К Т „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
П Р О Е К Т „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца

На 10 април 2017 г. в гр. София между Министерство на труда и социалната политика и Община Свищов беше подписан Договор № № BG05M9OP001-2.005-0005-С01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, за изпълнение на проект „Правото на труд – право за достоен живот“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.
ОСНОВНА ЦЕЛ: - Да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства, като се осигурят условия за включване в заетост, достъп до услуги и повишаване информираността и пригодността им към местната пазарна среда. Специфичните цели на проекта са: - да се подобри достъпа до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица отдалечени от пазара на труда поради увреждане или грижа за дете/лице с увреждане; - да се насърчат равните възможности на членовете на семействата с деца/лица с увреждания за активно приобщаване и участие, като се стимулират за търсене на работа и включване в заетост; - да се увеличи броя на лицата с увреждания, които са започнали да търсят работа и/или които са наети на работа; - да се намали бедността и да се насърчи социалното включване в Община Свищов.
ЦЕЛЕВА ГРУПА – неактивни лица на пазара на труда в т. ч.: 1. Безработни членове на семейства полагащи грижи за деца/лица с увреждания. 2. Хора с увреждания над 18 годишна възраст с ограничен достъп и възможност за заетост и интеграция на пазара на труда поради увреждането. 3. Неактивни безработни над 29 години.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: - Проектът надгражда и доразвива мрежата от социални услуги в Община Свищов, като развива услугите „Социално-консултативен център" (СКЦ) и „Социален асистент"(СА), които са интегрирани и взаимно обвързани. Насочени са към неактивни лица на пазара на труда в т.ч. безработни, лица с увреждания и членовете на техните семейства. СКЦ е иновативна социална услуга. Тя подкрепя безработни,лица с увреждания и членовете на техните семейства за по-активно поведение, самореализация и излизане на пазара на труда, което да повлияе върху социалната и професионалната им реализация и да повиши качеството им на живот. Ще се предлага пакет от стимулиращи дейности в т.ч. индивидуално социално и психологическо консултиране и подкрепа за повишаване на самооценката, промяна в нагласите и овластяване; информиране, консултиране и ориентиране с цел подпомагане на лицата при избора им на подходяща професия; мотивационни тренинги и обучения за придобиване на пригодност за заетост, умения за независим живот, за търсене на работа и поддържане на добра работна репутация. Центъра за професионално образование на партньорската органицзация ще проведе професионално обучение за „Социален асистент“ с 25 участници. От тях мин. 20 ще бъдат назначени на работа.
Потребителите на СКЦ ще бъдат насочвани и подпомагани при регистриране в ДБТ и/или започване на работа. Мин. 15 лица с увреждания ще започнат работа, като градинари и охрана на обществени места. СКЦ ще разполага с информационни материали и фонотека. Услугата "СА" е предназначена за 40 лица/деца с увреждания и включва лична помощ, подкрепа и социално включване, помощ за комунално-битови потребности.Тя цели да отмени членове на семейството в грижа за детето/лицето с увреждане и да им даде възможност за реализация и активно включване в социалния живот на общността. Пълната обвързаност с интереса на семейството в посока преодоляване на безработицата и повишаване качеството на живот прави услугата различна от съществуващите подобни до момента. В услугата ще бъдат обхванати минимум 40 потребители. Екип от трима социални работници ще направи проучване на семействата и лицата, представители на целевата група. На мобилен принцип, специалистите ще посетят домовете за извършване на социална анкета и попълване на оценъчна карта за всяко лице. Външни експерти ще изготвят доклад, на база оценките от проучването, за определяне на лицата, които ще бъдат включени в услугите по Проекта.
ОБЩАТА СТОЙНОСТ на Проекта – 324 166.08 лева. ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА – Фондация ЕКИП – гр. София
Срокът за изпълнение на Проекта е 20 месеца, считано от 01.05.2017 година.
Ръководител Проект – Ася Михайлова

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания