Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2017-04-27 16:52:54

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 26 април 2017 г., (сряда) от 13,00 часа в зала 1 на Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 26 април 2017 г., (сряда) от 13,00 часа в зала 1 на Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-С01 от 21.11.2016 г.
 
ДАННИ  ЗА  ПРОЕКТА:
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА  ПО ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0003-С01 от 21.11.2016 г.                       - 2 421 240.23 лева
В това число  от  ЕС чрез ЕФРР                                                  - 2 058 054.20 лева
и национално  съфинансиране от Държавния бюджет               -    363 186.03 лева
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.
Начало  -  21.11.2016 г.                                            Край  -  21.11.2018 г.
 
ЦЕЛ  НА  ПРОЕКТА:
Подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в община Свищов, в съответствие с бъдещите потребности на ползвателите на предлаганата образователна услуга.
Специфичните цели на проекта включват:
- Подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, обект на интервенции по ДБФП, и същевременно, осигуряване на равен достъп до образование и интеграция на населението от общината, включително на групи с влошен социален статус.
- Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, които да допринесат за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  ПО  ПРОЕКТА:
Проектът цели обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности. Интервенциите, предвидени в него са за следните обекти на образователната инфраструктура в Свищов: ДГ №3 „Радост“ и ДГ №1 „Васил Левски“ в гр. Свищов, и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила.
Ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи, осигуряващи следните мерки:
За ДГ „Радост“ - нов пътнически асансьор, нови метални евакуационни стълбища по късите страни на сградата, промяна помещението, в което се помещава котелното, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други дейности.
 За ДГ №1 „Васил Левски“ – топлоизолация на стени и покрив, подмяна на осветление, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и други дейности.
За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила са предвидени: подмяна на прозоречна дограма, поставяне на енергоспестяващо осветление, топлоизолация на стени, поставяне на котел на пелети, ремонт на покрив, стълбища и санитарни помещения, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение и др. дейности.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТA

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания