Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2017-04-27 16:35:29

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 26 април 2017 г. (сряда) от 11.00 часа в Зала 1 на Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект “Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 18 ноември 2016 г. Кметът на Община Свищов Генчо Генчев подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 по процедура „BG16RFOP001-1.036 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган (УО) на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. и Община Свищов за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0002 “Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
На 26 април 2017 г. (сряда) от 11.00 часа в Зала 1 на Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проекта.
На пресконференцията е представен екипът за управление на проекта, същността, целите, дейностите, очакваните резултати, източникът на финансиране и приоритетите на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектното предложение е в размер на 2 385 582, 43 лева.
            Проектът предвижда дейности за обновяване и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов - сградата на общинската администрация на ул. "Цанко Церковски" №2, сградата на отдел "Финансов" на ул. „Димитър Г. Анев” №2А и №2Б и сградата на звено "Култура" на ул. „Димитър Г. Анев” №4А.
            Изпълнението на заложените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. Изпълнението на проекта ще има положително въздействие върху устойчивото развитие на община Свищов, чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания. Общината ще може да използва спестените средства в други важни за развитието на града мерки и да мултиплицира ефектът им.
            Проектът ще подобри средата на работа на общинската администрация и ще повиши качеството на предлаганите административни услуги за всички граждани на община Свищов. Проектът включва и следните други дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.
 
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания