Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД
Добавена на: 2017-04-03 11:03:16

ЗАПОВЕД

Заповед за упражняване на контрол във връзка със Закона за ветеринарномедицинската дейност

З А П О В Е Д
№ _________________
гр. Свищов, _______2017 г.
 
           
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  чл. 37, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чл. 472, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), във връзка с чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
          Длъжностните лица:
 
1.      инж. Георги Асенов Симеонов, на длъжност Главен експерт „Екология” в дирекция „Устройство на територията, регулация и екология” при Община Свищов;
2.      инж. Иван Петров Калчев, на длъжност Старши експерт „Екология” в дирекция „Устройство на територията, регулация и екология” при Община Свищов;
3.      инж. Павлин Пламенов Петков, на длъжност Старши специалист „Екология и регулация” в дирекция „Устройство на територията, регулация и екология” при Община Свищов;
4.      Борис Иванов Борисов – Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост”;
5.      Милен Светославов Расимов – Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост”;
6.      Васил Светозаров Гъмзов – Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост”;
7.      Евелин Андреев Йорданов – Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост”;
8.      Ангел Величков Кузев – Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост”;
9.      Дарин Йосифов Ганев – Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост”;
10.  Юсеин Исмаилов Юсеинов – Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост”;
11.  Росен Генчев Нанков – Специалист „Обществен ред, сигурност и опазване на общинската собственост”;
 
считано от датата на издаване на настоящата заповед да упражняват контрол по следните членове от Закона за ветеринарномедицинската дейност:
 
Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на домашни любимци са длъжни:
1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
 
Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
 
Чл. 177. (1) Забранява се:
3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;
4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци;
 
както и да съставят актове за установяване на административни нарушения, посочени в следните членове от Закона за ветеринарномедицинската дейност:
 
Чл. 426. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Който не изпълни задължение по чл. 172, т. 1 или 2, се наказва с глоба в размер 100 лв.
 
Чл. 426а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Който не изпълни задължение по чл. 173, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.
 
Чл. 428. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Който наруши забрана по чл. 177, ал. 1, т. 3 или 4, се наказва с глоба в размер 100 лв.
 
            Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Бедри Алиев – зам.-кмет „Отбранително – мобилизационна подготовка, транспорт и чистота”.
 
     Заповедта да се сведе до знанието на определените длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
 
      
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов
 
 
Съгласували:
 
 
Зам.-кмет „БИП”: ……………………………
                                    /инж. Пламен Петков/
 
Директор дирекция „Устройство на
територията, регулация и екология”:…………………………
                                                               /инж. Мария  Дочева/
 
Директор дирекция „Управление при отбранително-
мобилизационна подготовка, транспорт и чистота”:………………………
                                                                                          /Стефан Димитров/
 
Юрисконсулт: …………………
                         /Петя Монева/
 
Изготвил:
 
              ст. експерт “Екология” ……………………..
                                                       /инж. Иван Калчев/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания