Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.03.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 30.03.2017 г.
Добавена на: 2017-03-24 17:04:22

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 30.03.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 43 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 30.03.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Свищов”.
2. Приемане на Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година.
3. Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване, за проект „Да успеем всички заедно”.
4. Отпускане на финансова помощ за изграждане Мемориалния комплекс на гроба на кан Кубрат.
5. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година.
6. Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж.
7. Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир “Банкова воденица - 1”, представляващ имот № 000027 с площ 126,134 дка, намиращ се в землището на с. Морава, община Свищов.
8. Разпореждане с имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК632 – ОК633 към УПИ ХIХ - 2096, собственост на „Екотекника“ ЕООД, гр. София, от кв. 53 по Подробен устройствен план на гр. Свищов.
9. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с № 328008 и № 328007, м. „Бурча“ в землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов.
10. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 000004, местност “Ливадите“, по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Драгомирово, с ЕКАТТЕ 23431, общ. Свищов.
11. Промяна в Решение № 110/24.02.2016 г., Протокол № 10 на Общински съвет – Свищов.
12. Представяне на Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 година.
13. Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018 г.
14. Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.
15. Управление на частна общинска собственост – удължаване срокът на договор за наем на земеделска земя – 11 бр.
16. Отчет за 2016 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г. и Отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г.
17. Приемане на промени и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
18. Приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“.
19. Избор на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“.
20. Отпускане на еднократни парични помощи.
21. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания