Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2017-03-24 11:21:38

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец февруари в община Свищов се наблюдава тенденция на спад в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1471  души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 68 души.
Равнището на безработица пада с 0,4 пункта и в края на месеца е 9,4 % /при 8.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1614 души или със 143 души повече от сегашния, а равнището е било 10,3%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол продължава действието на оформилата се  тенденция на доминиране дeла на мъжете над този на жените, като броят на мъжете надвишава този на жените с 551 души. Относителният дял на жените бележи снижение с 1,98 пункта и е 48,13 % срещу 51,87 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 48,34 %  - 51,66 %.

 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,05 на сто, а броят им е 192  души. Отчита се увеличение с 8 души като делът им нараства  в  общата структура  с 1,09 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 637 души и относителен дял 43,3 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 34 души и снижаване на дела им с 0,03 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата с абсолютен брой 642  души и относителен дял 43,64 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 42 души и снижение на дела им с 0,8 процентни пункта;
 

 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 552 души, а относителният им дял вече е на първо място в професионалната структура, като през месеца заема 37,53 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно намаление с 40 души.

       Броят на лицата без специалност и квалификация бележи намаление с 20 души и в края на месеца е  489 души. Относителният им дял се покачва с 0,17 пункта и заема 33,24 на сто. Групата на безработните без квалификация вече е на втора позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа остава на последна позиция и обхваща 430души, като през месеца е отчетено намаление с  8 души. Относителният им дял е 29,23 на сто от общата структура и бележи тенденция на покачване с 0,77 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Нараства дела на лицата с основно, начално и висше образование и се снижава дела на безработните със средно;
       Абсолютно намаление в броя на лицата от всички образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 152 души и остава непроменена спрямо предходен месец. Относителният й дял заема 10,33 % и се отчита нарастване с 0,45 на сто.
Групата на лицата с основно образование наброява 224 души, а относителният й дял заема 15,23 %. Отчита се абсолютно намаление със 7 души и нарастване на дела с 0,22 пункта.
Групата на лицата с висше образование намалява и обхваща 271 лица, а относителният й дял нараства с 0,68 пункта до 18.42 %.
Лицата със средно образование без работа са 824   души. Относителният им дял в структурата по образование се снижава и заема 56,02 на сто.
През месец февруари изходящият поток превишава входящият с 68 души. Новорегистрираните лица са 109, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 111 души/.
Изходящият поток наброява 179 души, от които 141 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 102 души, от които 3 – по ОП „РЧР” и 99 – на несубсидирани работни места.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 23, а прекратените по други причини – 15.

По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания