Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов обявява прием на проектни предложения по програмата „Местни инициативи" за 2017 г.

Община Свищов обявява прием на проектни предложения по програмата „Местни инициативи\" за 2017 г.
Добавена на: 2017-03-01 13:25:35

От 1 март 2017 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2017 г.

Програмата финансира малки проекти В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:
1.Място на изпълнение: кметства и кметски наместничества на територията на община Свищов; обектите трябва да са публична общинска собственост.
2. Кандидат: инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов;
3. Брой проекти: всеки кандидат може да подаде един проект;
4. Финансиране:50 000 лева (петдесет хиляди лева).
Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови.
5. Задължителен собствен и партньорски принос: най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов;
6. Тематична насоченост на проекта: облагородяване на селата в Община Свищов; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.
7. Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;
8. Продължителност: до 4 (четири) месеца;
9. Срок за кандидатстване: текущ, до изчерпване на средствата предвидени за Програмата, съгласно Решение № 442/26.01.2017 г., Протокол № 30 на Общински съвет - Свищов; Приложение №3 Поименен списък-2017 г.
10. Подаване: Център за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. “Цанко Церковски” 2, Община Свищов, за Програма „Местни инициативи” 2017 г.;
11. Формуляр: формулярът за кандидатстване за 2017 г. и указания за подготвянето на проектните предложения са публикувани на уеб-сайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел „Общинска документация”, подраздел “Електронни документи” – подменю „Програми и проекти”;
12. Допълнителна информация: Стоян Парашкевов, Директор Дирекция „АПИОУПЕВ”, стая № 28, 31 и 33; тел. 0631/ 68 119, 68 112; 68 144.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания