Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2017-02-21 11:06:10

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец януари в община Свищов се наблюдава повишение в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1539 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 142 души.
Равнището на безработица нараства  и в края на месеца е 9,8 % /при 8.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1644 души или със 107 души повече от сегашния, а равнището е било 10,5%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице нова тенденция на доминиране дeла на мъжете над този на жените, като броят на мъжете надвишава този на жените с 51 души. Относителният дял на жените бележи снижение с 1,98 пункта и е 48,34 % срещу 51,66 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 50,32 %  - 49.68 %.

 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11,96 на сто, а броят им е 184  души. Отчита се увеличение с 8 души като делът им се снижава  в  общата структура  с 0,64 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 671 души и относителен дял 43,6 на сто. През месеца се отчита абсолютно увеличение с 89 души и покачване на дела им с 1,94 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата с абсолютен брой 684 души и относителен дял 44,44 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 45 души и снижение на дела им с 1,3 процентни пункта;


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 592 души, а относителният им дял вече е на първо място в професионалната структура, като през месеца се покачва с 1,25 пункта и заема 38,47 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно увеличение със 72 души.
       Броят на лицата без специалност и квалификация бележи увеличение с 52 души и в края на месеца е 509 души. Относителният им дял се покачва с 0,71 пункта и заема 33,07 на сто. Групата на безработните без квалификация вече е на втора позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа остава на последна позиция и обхваща 438  души, като през месеца е отчетено увеличение с  13 души. Относителният им дял е 28,46 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижаване с 1,96 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Нараства дела на лицата с основно и средно образование и се снижава дела на безработните от останалите две групи;
       Абсолютно увеличение в броя на лицата от всички образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 152 души, а относителният й дял заема 9,88 на сто. Отчита се увеличение с 10 души и снижаване на дела й с 0.28 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява 231 души, а относителният й дял заема 15,01 %. Отчита се абсолютно увеличение с 37 души и нарастване на дела с 1,12 пункта.
Групата на лицата с висше образование се увеличава с 11 души и обхваща 273 лица, а относителният й дял се свива с 1 пункт до 17.74 %.
Лицата със средно образование без работа са 883  души. Относителният им дял в структурата по образование се покачва и заема 57.37  на сто.
През месец януари входящият поток превишава изходящият със 142 души. Новорегистрираните лица са 272, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 274 души/.
Изходящият поток наброява 132 души, от които 80 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 54 души, от които 5 – по ОП „РЧР” и 49 – на несубсидирани работни места.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 35, а прекратените по други причини – 17.
 
 
Информацията е предоставена от ДБТ - Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания