Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2017-02-07 09:29:57

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Стартира изпълнението на проект „ДА УСПЕЕМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО”

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
 
На 23.01.2017 г. Община Свищов сключи договор № BG05M2OP001-3.002-0215-С01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване”, за изпълнение на проект "Да успеем всички заедно".
Настоящият проект е резултат от желанието на Община Свищов да предостави благоприятна образователна среда на всеки подрастващ и да създаде подходящи условия за интеграция на всеки ученик. Проблемът, който се опитва да се реши е свързан с недостатъчното ниво на постигане на успехи на децата от етническите малцинства в образователната система.
Основната цел на проекта е да помогне на учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация чрез:
v подобряване условията за равен достъп до образование;
v приобщаване на родителите в образователния процес;
v повишаване качеството на образование в училищата, които интегрират деца от различни етноси;
v допълнителни занимания по български език за ученици, на които той не е майчин;
v създаване на форми на компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
v предлагане на разнообразни дейности за взаимно опознаване на учениците от различните етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
v иницииране на дейности, свързани с преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход;
v дейности за опазване и съхраняване на местните обичаи и традиции на етносите;
v извънкласни и извънучилищни дейности.
 
Проектното предложение се изпълнява в партньорство със СУ "Цветан Радославов", ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов и сдружение „Нова възможност“ гр. Плевен.
           
Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца и е на обща стойност 763 734.52 лева - 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
 
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания