Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов проведе встъпителната пресконференция по европейски проект за обучение на служителите

Община Свищов проведе встъпителната пресконференция по европейски проект за обучение на служителите
Добавена на: 2014-12-05 15:27:16

Община Свищов проведе встъпителната пресконференция по европейски проект за обучение на служителите
Община Свищов проведе встъпителната пресконференция по европейски проект за обучение на служителите
Община Свищов проведе встъпителната пресконференция по европейски проект за обучение на служителите
Община Свищов проведе встъпителната пресконференция по европейски проект за обучение на служителите
Община Свищов проведе встъпителната пресконференция по европейски проект за обучение на служителите

С интересна мултимедийна презентация планираните дейности бяха представе-ни от ръководителя на проекта Стоян Парашкевов


На 4 декември в Зала 1 на Община Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”.

Това е поредният проект за обучение на общинските служители с европейски средства. Той се изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-46/13.08.2014г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”,  Подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.

Бюджетът на проекта възлиза на 90 750 лева, а срокът му за изпълнение е 12 месеца, от 13.08.2014 г. до 13.08.2015 г.

На встъпителната пресконференция, освен журналисти от местни и регионални медии, присъстваха над 70 представители на целевите групи по проекта: общински служители, ръководство, кметове на кметства, кметски наместници.

С интересна мултимедийна презентация планираните дейности бяха представени от ръководителя на проекта Стоян Парашкевов, директор на дирекция „АПОУПЕВ“ в Община Свищов. Той посочи, че основната цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Свищов за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез участието им в поредица от обучения. По-конкретно проектът предвижда провеждането на 5 обучения със теми: „Ефективно лидерство”, „Екипна ефективност”, „Лична ефективност”, „Стратегическо мислене: извличане, разпознаване и оптимизация на стратегиите за мислене и действие” и „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС” (ЕРФ - 4) от Каталога на ИПА.

Стоян Парашкевов съобщи още, че след успешно проведени процедури по Закона за обществените поръчки е избрана фирма изпълнител и първото обучение по ефективно лидерство вече е проведено в периода 27, 28 и 29 ноември 2014 г. В него са взели участие 15 кметове на кметства, кметски наместници и представители на ръководни длъжности в общинската администрация.

            През месец януари престои обучението по екипна ефективност, в което ще участват 45 общински служители.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания