Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Добавена на: 2014-03-13 14:40:29

Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 и /или чл. 19 а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, т. 1 от ЗОД и общата изравнителна субсидия за местни дейно

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 и /или чл. 19 а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, т. 1 от ЗОД и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 6, т. 2 от ЗОД за:
I. Проект „Осигуряване на мостово финансиране и съфинансиране на Община Свищов по оперативни програми на Европейския Съюз", както следва:


За изпълнение на проект: „Пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор гр. Свищов", одобрен за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води", процедура В0161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." за 30 138 347,50 лв., финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19 а от ЗОД като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, т. 1 от ЗОД и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 6, т. 2 от ЗОД.

За изпълнение на проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов", одобрен за финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", схема ВО161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда" в градските агломерации" за 5 763 586,48 лв., финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19 а от ЗОД като дълг, поет с договор за общински заем, обезпечен със залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, т. 1 от ЗОД и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 6, т. 2 от ЗОД.

II. Предназначение на дълга: Дългосрочен кредит с инвестиционно предназначение за мостово финансиране и/или съфинансиране на собственото участие.
III. Обща стойност на одобрените проекти: 35 901 933,98 лв. /Словом: Тридесет и
пет милиона деветстотин и една хиляди деветстотин тридесет и три лв. и 98 стотинки/.
             IV.      Размер на дълга, начин на финансиране и източниците на погасяване:


Максимален размер до 8 300 000 лв. /Осем милиона и триста хиляди лева/.

Финансиран по реда на чл. 19 и/или чл. 19 а от ЗОД.

Източниците на погасяване на дълга са от собствени приходи на община Свищов и бъдещи вземания по договори за безвъзмездна помощ с Управляващия орган.

V. Начин на обезпечаване: Бъдещи собствени приходи на Община Свищов и обща
изравнителна субсидия.
Общественото обсъждане ще се състои на 24.03.2014 г. (понеделник) от 15.00
часа в Зала 1 на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2.
Гражданите могат да се запознаят с материалите по проектите в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, партер и стая 24, всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 12,30 часа до 17,00 часа.
Пълния текст на поканата можете да намерите в раздел Общинска документация, подраздел "Финанси и бюджет".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания