Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Добавена на: 2014-02-28 13:45:59

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Oткриваща пресконференция по проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация”

На 26 февруари 2014 г. в зала 1 на Община Свищов се състоя откриващата пресконференция по проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация”, Договор № 13-13-124/06.12.2013 г.  Община Свищов реализира проекта по Оперативна програма „Административен капацитет, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 и е на обща стойност 76 935,16 лв., изцяло осигурени от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проектните дейности е 9 месеца.
 
Общата цел на проекта е постигане на ефективно функциониране на администрацията на Община Свищов  и подобряването на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
 
Основните дейности по проекта са:
Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта;
Дейност 2: Провеждане на процедури за обществени поръчки;
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация;
Дейност 4: Провеждане на обучение свързано с въведените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка;
Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2014 – 2020 г.:
Поддейност 5.1.: Провеждане на проучвания, необходими за разработване на общинските планове за развитие и изготвяне на социално-икономически анализ и SWOT анализ на Община Свищов;
Поддейност 5.2.: Разработване на актуална Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов;
Поддейност 5.3.: Провеждане на оценка на изпълнявания Общински план за развитие с оглед разработване на ОПР в периода 2014-2020 г.;
Поддейност 5.4.: Разработване на Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2014 – 2020 г.;
Дейност 6: Финално финансово и техническо отчитане на проекта;
Дейност 7: Дейности за информация и публичност.
 
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
·         Постигане на по-ефективно функциониране на администрацията на Община Свищов;
·         Въведени ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики;
·         Постигане на синхрон между разработените на регионално и местно ниво документи, потребностите на местното население и националните и регионални приоритети и стратегии;
·         Подобрена работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост;
·         Разработен Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2014 – 2020 г.;
·         Изготвена оценка на изпълнявания ОПР 2007 – 2013г., социално-икономически анализ и SWOT анализ на Община Свищов;
·         Подобрена координацията между отделните звена в общинската администрация.
 
 
За повече информация:
ДИМИТРИНА ПРОДАНОВА
Ръководител проект
Тел.: 0631/68119

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания