Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2014-02-25 09:33:05

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ПРОЕКТ

„Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите на Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове”

Проектът се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 и е на обща стойност 89 646,75 лв., изцяло осигурени от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проектните дейности е 12 месеца, считано от м. май 2013 г.
 
Общата цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Свищов.
 
Очаквани резултати от проведените обучения:
·              Проведени 11 обучения, обучени 75 служители, както следва:
·       15 представители на целевата група, повишили своите компетентности относно механизми за противодействие на корупцията при обществените поръчки;
·       20 представители на целевата група, придобили знания относно Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти;
·       60 представители на целевата група, повишили компетентностите си за работа с Офис софтуер – Електронни документи, Таблици, Бази данни;
·       40 представители на целевата група, повишили компетентностите си свързани с чуждо езиково обучение.
·       45 представители на целевата група, придобили компетентности, свързани с подобряване на сътрудничество в администрацията – между специалисти от единни дирекции / отдели, както и в смесени екипи.
Към края на месец февруари преминаха следните обучения - „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация,  практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти”, „Електронни таблици с MS EXCEL” (базов курс), „Комуникативни умения на английски език” (базов курс), „Работа с дълги документи с MS WORD”, Тимбилдинг- „Техники на управление на екипа”, Тимбилдинг- „Изграждане на екип и работа в екип”, „Работа с електронно подписани документи”, „Електронни таблици с MS EXCEL” (напреднали), „База данни с MS ACCESS” (начинаещи), „Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс), „Контрол на рисковите канали за корупционно въздействие при процедурите за обществени поръчки”.
Предстои заключителна пресконференция за отчитане на дейностите по приключване на проекта.
            Проектът е с голямо значение за професионалното развитие на служителите в Община Свищов и допринася за по-качественото обслужване на гражданите.
 
С уважение,
 
                        ЗА БЕНЕФИЦИЕНТ:
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
Ръководител проект
(съгл. Пълн. № 2480/2013 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания