Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕС- ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕС- ИНФОРМАЦИЯ
Добавена на: 2013-12-04 16:39:55

ПРЕС- ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕС- ИНФОРМАЦИЯ

Община Свищов стартира изпълнението на мащабен инвестиционен инфраструктурен проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов", който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007- 2013 г.", съгласно Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г.

 Община Свищов стартира изпълнението на мащабен инвестиционен инфраструктурен проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов", който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007- 2013 г.", съгласно Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г.
 
ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:
 
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ПО ДОГОВОР
ЗА БФП№ DIR-51011116-C021 от 12.072012 г. - 30 138 347,50 лв.
 
РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ- 29 225 155,57 лв.
В това число 80% от Кохезионния фонд на ЕС -  23 380 124,46 лв.
и 20 % национално съфинансиране от Държавния бюджет - 5 845 031,11 лв.
СОБСТВЕН ПРИНОС НА ОБЩИНА СВИЩОВ 3.03% - 913 191,93 лв.
 
НАЧАЛНА ДАТА - ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА - 12.07.2012 г.
КРАЙНА ДАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - 12.07.2015 г.
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Основната цел на настоящия проект е ограничаване на отрицателното въздействие на директно заустените отпадни води на град Свищов в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕС и целите на приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г.
Проектът предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за 38 000 е.ж., изграждане на главен довеждащ колектор до ПСОВ и неотложна реконструкция на главни клонове с обща дължина 7 863 м.
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:


Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Свищов и главния довеждащ колектор след провеждане на процедура за инженеринг на ПСОВ (работно проектиране, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване, авторски надзор, обучение на персонала, изпитвания).

Строителен надзор по време на строителство.

Управление на проекта чрез Звено за изпълнение на проекта и консултант за техническа помощ за организация и управление на проекта.

Изпълнение на мерките за информация и публичност.

Текущ и окончателен одит на всички дейности по проекта.

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:
Изграждането на градска пречиствателна станция за отпадъчни води ще доведе до екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от населението на градската агломерация за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО. Проектът, освен съобразен със стратегическите цели на Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г.", е насочен да подпомогне глобално провеждането на Кохезионната политика на Европейската общност за икономическо и социално сближаване на държавите - членки, в частност на регионите. Реализирането на дейностите по инвестиционния проект на община Свищов ще доведе до опазване водните богатства на Дунавския воден басейн. От друга страна, изграждането на качествена базисна инфраструктура, ще намали нивото на замърсяване на околната среда и ще се отрази благоприятно и устойчиво върху развитието на биоразнообразието. По този начин ще се осъществят и заложените в Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." и Националната стратегическа референтна рамка цели.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
инж. Мария Дочева - ръководител проект,
инж. Христо Друмев - координатор по проекта,
Гинка Миткова - финансист по проекта,
инж. Илиян Илиев - лице по нередности по проекта.
Представители на асоциирания партньор „ВиК Свищов" ЕАД в екипа:
инж. Пламен Тодоров - специалист кадастър и регулация/ВиК, Илиян Иларионов - гл. инженер.
 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
ИСА Инвест Свищов ДЗЗД - изпълнители на инженеринга на проекта; КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА ООД - изпълнители на строителния надзор; ЦЕФ-АКВАИНС ДЗЗД - изпълнители на техническа помощ при управлението на проекта; БАЛАНС-М ЕООД - изпълнители на текущ и окончателен одит на проекта; Прим дизайн ООД - изпълнители на мерките за информация и публичност.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания