Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г.
Добавена на: 2013-11-19 11:47:05

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА 2014 Г.

На 29-ти Ноември 2013 година, от 14 часа, в зала № 1 на Община Свищов да се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2014 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица

 ЗАПОВЕД
 
№: 1451-РД-01-03/13.11.2013 година
На основание чл.84, ал./2/ и § 122 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси,
 
НАРЕЖДАМ


На 29-ти Ноември 2013 година, от 14 часа, в зала № 1 на Община Свищов да се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2014 г., с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.

Чрез обяви в местните средства за масово осведомяване, на таблото за информация във фоайето на Общината и на интернет страницата на Общината най-малко 7 дни предварително, да се информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането.

За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане да се състави протокол, който да се приложи като неразделна част на проекта за общински бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общинския съвет.

Настоящата заповед да се връчи на касаещите ги длъжностни лица от Общинската администрация за сведение и изпълнение и се публикува за информация на всички заинтересовани лица

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания