Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2013-10-07 16:29:18

Община Свищов съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ са изработени Проект за измение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

 Община Свищов на основание чл.128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че са изработени:


Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване с териториален обхват на част от зона на публични функции с висока обществена значимост, определена от ИПГВР на гр. Свищов, включваща кв. 44 по плана на гр. Свищов, одобрен с Реш. №348/30.10.2008 г. на Общински съвет -Свищов, Прот. 24 и УПИ II - за „администрация и търговия", представляващ ПИ 65766.702.4082 по КК и КР на землището на гр. Свищов от кв. 36 по плана на гр. Свищов, одобрен със Заповед №1070/29.09.2000 г. на Кмета на Община Свищов и План - схеми „В и К" и „Електро".

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване с териториален обхват на частта от зоната със социален характер, определена от ИПГВР на гр. Свищов, включваща кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25 и 20а по плана на гр. Свищов, одобрен със Заповед №1070/29.09.2000 г. на Кмета на Община Свищов, при граници на разглежданата територия: на север - от кръстовището на ул. „Отец Паисий" с ул. „Кл. Охридски" по продължението на ул. „Кл. Охридски", ул. „П. Р. Славейков", ул. „К. А. Цанков" до кръстовището с ул. „Щабскапитан Фок"; на изток - по ул. „Щабскапитан Фок" до регулационната граница; на юг - по регулационната граница до ул. „Отец Паисий" и на запад - по ул. „Отец Паисий" и План - схеми „В и К" и „Електро".

 
Проектите са изложени за разглеждане във фоайето на сградата на Общината и могат да бъдат разгледани всеки работен ден от 8,30 до 12,00 ч.
 
Настоящето съобщение е обнародвано в ДВ бр. 73 от 20.08.2013 г.
 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в «Държавен вестник» заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до Общинската администрация

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания