Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Покана за редовно заседание на Общински съвет Свищов

Покана за редовно заседание на Общински съвет Свищов
Добавена на: 2013-09-23 14:13:02

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Свищов свиква общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.09.2013 г. /Четвъртък/ от 16.00 часа

 ПОКАНА
 
Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.09.2013 г. /Четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов за първото полугодие на 2013 година.

Одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2014-2016 година и прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013 и 2014 година на Община Свищов.

Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект.

Актуализация на бюджета на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити СОУ “Димитър Благоев” гр. Свищов, СОУ “Николай Катранов”              гр. Свищов, СОУ “Цветан Радославов” гр. Свищов и ОУ “Филип Сакелариевич” гр. Свищов.

Кандидатстване с проект на Община Свищов „Грижи за деца в риск в Община Свищов”.

Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война.

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година.

Утвърждаване на общинска транспортна схема.

Управление на частна общинска собственост.

 Разпореждане с имот, частна общинска собственост – 3 бр.

 Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”.

 Откриване на процедура за възлагане на автобусни линии от общинска, областна и републиканската транспортни схеми от квотата на Oбщина Свищов.

 Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ – за „озеленяване и КОО”, кв. 8 по плана на гр. Свищов.

 Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІV, (УПИ) V, (УПИ) VІ, (УПИ) ХІ, (УПИ) ХІІ, (УПИ) Х и (УПИ) ІХ, кв. 100 по плана на гр. Свищов.

 Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ – 775 и УПИ VІІ – 776, кв. 191 по плана на  гр. Свищов.

 Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП).

 Изменения и допълнения в Наредбата  за определянето и администри-рането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.

 Удължаване срока на договор за концесия за ползване на язовир „Банкова воденица - 2” с. Морава.

19. Отпускане на еднократни парични помощи – 3 бр.
20. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
 
С уважение:
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания