Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2013-09-10 15:47:31

Заключителна пресконференция във връзка с успешното реализиране на проект „Сградите на училищата в гр. Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”,

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
С най-голямо удоволствие Ви каним да присъствате на заключителна пресконференция във връзка с успешното реализиране на проект „Сградите на училищата в гр. Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по схема BG161PO001/1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”.
Проектът стартира на 28.03.2012 г. с подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/038 между Управляващия орган на ОПРР – Министерство на регионалното развитие и Община Свищов. Общата стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 3 197 617,57 лева, от които:
-          2 717 974,93 лева, съставляващи 85 % от общите допустими разходи, което е съфинансирането от ЕФРР,
-          479 642,64 лева, съставляващи 15 % от общите допустими разходи, което е задължителен собствен принос на Община Свищов.
На пресконференцията ще бъдат представени  резултатите от реализирането на проекта – новият облик на училищата в град Свищов – СОУ “Димитър Благоев”, СОУ “Николай Катранов”, СОУ “Цветан Радославов” и ОУ “Филип Сакелариевич” и значението му за развитието и подобряването на училищната инфраструктура в общината.
Пресконференцията ще се проведе на 27 септември 2013 г. (петък) от 11:00 часа в ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”, залата на Бизнесцентър - Свищов.
 
Ще Ви очакваме!
 
Стоян Парашкевов - Ръководител проект

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания