Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на доброволци за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризи

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на доброволци за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризи
Добавена на: 2013-07-02 15:59:09

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, Наредба № Н-2 от 3 май 2007 г. за регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и Решение №540/25.04.2013 г. на ОбС Свищов и във връзка Приложение №3 от Решение №327 от 25.04.2012г. набира доброволци за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии.Общия брой на доброволците от състава на формированието да бъде 35 човека.

О Б Щ И Н А  С В И Щ О В
гр.Свищов, ул.”Цанко Церковски” №2
тел.: (0631) 60 688, 60 854; факс (0631) 60 504; e-mail:obshtina@svishtov.com
 
ОБЯВЛЕНИЕ :
 
            На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, Наредба № Н-2 от 3 май 2007 г. за регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и Решение №540/25.04.2013 г. на ОбС Свищов и във връзка Приложение №3 от Решение №327 от 25.04.2012г. набира доброволци за участие в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, вследствие природни бедствия и промишлени аварии.Общия брой на доброволците от състава на формированието да бъде 35 човека.
1.Кандидати за доброволци могат да бъдат :
• Всички дееспособни лица, навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение
• Физически и психически здрави
• Не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер
• Умения за работа в екип и при усложнена обстановка
• Способни са да поемат отговорност
2.Доброволецът има следните права  :
• да има осигурено обучение от преподаватели
• да бъде екипиран съгласно изискванията
• да получи обезщетение при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет ако претърпи телесна повреда при/или по повод изпълнение на задълженията си.
• Да получи възнаграждение за времето на изпълнение на доброволческия труд
• да е застрахован срещу злополука
• да е осигурен за всички осигурителни рискове
• незабавно да се отзове в случай на критична ситуация
• да не поема неоправдани рискове при изпълнение на обществените си задължения
• да бъде неформален член на екипа
3.Заявления по образец се получават от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани в сградата на Община Свищов. Окомплектоване на документацията и разясняване на процедурата се извършват в сградата на Общинска администрация стая  №  1 .
Телефон за контакт: 0631 /6-07-21- гл.експерт Д.Кръстев.
Заявленията ще бъдат разгледани в едномесечен срок до 05.08.2013г. от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината;
Кандидатите прилагат следните документи:
1. Заявление по образец
2. Свидетелство за съдимост
3. Медицинско свидетелство
4. Снимка /паспортен формат/-1 бр.
Кандидатите за доброволци в доброволни формирования, осигурени с техника, които желаят да бъдат водачи на специализирана техника прилагат към молбата за членство и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория.
 
 
                                                                                              КМЕТ: Ст. Благов


Формуляри, които да изтеглите, разпечатате и попълните, може да намерите на следните линкове:
Заявление - http://svishtov.bg/images/docs/docs_1522198315.pdf 
Формуляр за кандидатстване - http://svishtov.bg/images/docs/docs_1888429286.pdf 
Примерен договор с одобрен доброволец - http://svishtov.bg/images/docs/docs_2006967276.pdf 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания