Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА
Добавена на: 2013-05-28 14:06:27

Проект за дневен ред на редовно заседание на Общински съвет – Свищов, което ще се проведе на 30.05.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.      Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2013 година – създаване на нов обект.
2.      Избор на одитор за 2013 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД.
3.      Разрешение за откриване на процедура за осигуряване на банков кредит на Еднолично акционерно дружество с фирма”Водоснабдяване и Канализация – Свищов”.
4.      Приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов.
5.      Приемане на промени в списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов.
6.      Продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба”.
7.      Разрешение за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов.
8.      Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 501027 по КВС на землището на с. Козловец  ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов.
9.      Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 4204 за „болница”, кв. 65 по плана на гр. Свищов и План – схеми част „Електро” и част „В и К” по чл. 108 , ал. 2 от ЗУТ към ПУП.
10.       Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ  - 4472, кв. 219 по ПУП на гр. Свищов.
11.       Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за УПИ ХVІІІ – 3596 и УПИ ХІХ - 3597 от  кв. 83 по ПУП на гр. Свищов.
12.  Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2013 година.
13.  Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост.
14.  Допълнение и промяна на Решение №  437 от 28.02.2013 г., Прот. № 27 на Общински съвет – Свищов.
15.  Отпускане на еднократни парични помощи.
16.   Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
 
 
С уважение:
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания