Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА Т

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА Т
Добавена на: 2013-05-15 08:42:34

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица - Предложение за Приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

 

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица Предложение за Приемане на Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов за предложения и становища.
В деловодството на Общински съвет Свищов” е постъпило предложение от Станислав Благов - Кмет на Община Свищов с Вх. № 1259 от 14.05.2013 г. като мотиви за предложението се посочват:
1. Определяне условията и реда за извършване на строителни и монтажни
работи (СМР) по смисъла на §5, т.40 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
свързани с разкопавания в обхвата на общинската пътна мрежа - улични и тротоарни
настилки, площади, елементи на зелената система и вътрешно квартални пространства
на територията на всички населени места в Община Свищов;
2. Определяне условията и реда за възстановяване на техническата
инфраструктура в първоначалния вид;
3. Определяне условията и реда за възстановяване размера на гаранционната вноска за качествено изпълнение на възстановителните работи;
4. Определяне на конкретните правомощия на Кмета на общината и органите на общинската администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по строителните и монтажни работи.

С приемането на предложената Наредба не се очаква разходване на финансови средства, тъй като изпълнението на Наредбата ще се възложи на служителите в общинска администрация - Свищов.
На основание чл.28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) предлагам на Вашето внимание Проект на Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов, заедно с мотивите за изготвянето й.
Предложената Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, уреждащи тази материя.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), проектът е публикуван в официалната интернет страница на Община Свищов - www.svishtov.bg като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становище.
Предложението, заедно с Проекта на Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов може да намерите в Уеб страницата на Община Свищов, раздел "Общинска документация", подраздел "Предложения за Наредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания