Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д № 54 – РД – 01 -03 Свищов 22.01.2013 г.

З А П О В Е Д № 54 – РД – 01 -03 Свищов 22.01.2013 г.
Добавена на: 2013-01-25 15:33:13

З А П О В Е Д № 54 – РД – 01 -03 Свищов 22.01.2013 г.

З А Б Р А Н Я В А СЕ продажбата на концентрирани спиртни напитки от всички магазини, заведения и други обществени места от 21.00 часа на 26.01.2013 г. до 8.00 часа на 28.01.2013 г.

О Б Щ И НА         С В И Щ О В
 
 
 
З А П О В Е Д
№ 54 – РД – 01 -03
Свищов 22.01.2013 г.
 
На основание чл.44 ал.1 т.4 от ЗМСМА с цел осигуряване на нормална обстановка и опазване на обществения ред на територията на Община Свищов по време на произвеждане на  национален Референдум на 27.01.2013 г.
 
З А Б Р А Н Я В А М:
 
 Продажбата на концентрирани спиртни напитки от всички магазини, заведения и други обществени места от 21.00 часа на 26.01.2013 г. до 8.00 часа на 28.01.2013 г.
Със заповедта да се запознаят ръководителите на държавни, общински и частни фирми, извършващи търговия със спиртни напитки на територията на общината и кметствата.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУП – гр. Свищов.
 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване в общината.
 
 КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ:
                                                               /Ст.Благов/
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания