Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Добавена на: 2013-01-22 11:42:28

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Откриваща пресконференция на проект „НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ – І ЕТАП” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/012.

На 25 януари, от 14,00 часа в зала № 1 на Община Свищов ще се проведе Откриваща пресконференция на проект „НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ – І ЕТАП” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/012.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1- 02/2009.
Целта на откриващата пресконференция е да запознае медиите с основните цели на проекта, с графикът за изпълнение на дейностите, както и с очакваните резултати.
Освен екипът, който реализира проекта, ще участват и представители на изпълнителите на строително монтажните дейности.
 
Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания