Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG161РО001/1.4-04/2009/007

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ:

ПРИКЛЮЧВАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ НА УЛИЦА "ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ" В СЕЛО ОРЕШ, ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ VTR1262 ПРИ КМ, 1+100"

На 26 ноември 2010 г. от 11:00 часа в село Ореш ще се състои официална церемония във връзка с приключване на строителните дейности по проекта на Община Свищов "Укрепване на улица "Филип Станиславов" в село Ореш, част от общински път VTR 1262 при км. 1+100", финансиран съгласно договор BG161РО001/1.4-04/2009/007.
Проектът се реализира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009 "Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации", като финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.
Общата стойност на проекта е 748 650,19 лева, в това число съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 573 339,45 лева и национално съфинансиране – 101 177,55 лева. Собственият принос на Община Свищов е 74 133,19 лева. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 11 месеца.
Строителните работи по проекта стартираха на 11 август 2010 година и продължиха 97 календарни дни, като стойността им възлезе на 555 538 лева.
Строителните дейности, след проведен конкурс за изпълнител по Закона за обществените поръчки, бяха осъществени от сдружение "Обединение за Ореш", в което участват три фирми: "ВТ Инженеринг" – Велико Търново, "Пътни строежи" – Велико Търново и "Коев СД" – Свищов.
В резултат на изпълнените СМР са укрепени 50 метра общински път, с което е осигурен транспортен достъп до селото, изградени са подпорна стена (38 метра), укрепваща конструкция и система за мониторинг на деформациите. С изградените в този участък дребномащабни геозащитни съоръжения за цялостно овладяване на възникналите свлачищно-ерозионни процеси е постигнато предотвратяване на последващото им развитие и "откъсване" на селото от останалите населени места в страната и административния център, както и повишаване на сигурността, безопасността и възможностите за устойчиво развитие на агломерационния ареал – каквито бяха и целите на проекта.
Предстои издаването на разрешение за ползване на обекта и административно приключване на проекта. Съгласно подписания договор за изпълнение на проекта, финалът на проектните дейности е 5 януари 2011 година.

За повече информация:
Инж. Мария Дочева
Ръководител на проекта
Тел.: 0631/68117; e-mail: docheva@svishtov.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания