РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ    от Понеделник до Петък
08.30 - 17.00 часа
п.к. 5250, гр. Свищов, ул. "Цар Освободител"  №74, ет. 1, ст. 1
( 0631- 6 08 30 - инспектори и каси
( 0631- 6 08 31 - счетоводство
( 0631- 6 05 88 - началник отдел
е-mail: mdt@svishtov.bg
<<< Към сайта на Община - Свищов <<<
Всички права запазени © Свищов,  2021 г. - DS

        Декларациите по чл. 8, ал. 5 и чл. 71 т. 2 от ЗМДТ и чл. 21 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, за осбовождаване на част от такса битови отпадъци  за данъчната 2022 г. се приемат от 04.01.2021 г. до 31 октомври 2021 г.
        За Община Свищов при възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,00 /три/ на сто върху оценката на прехвърляното имущество.
    Декларация /Искане/ за определяне размера на таксите за сметосъбиране и депониране на битови отпадъци според количеството, по реда на чл.19  от Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов за данъчната 2022 г. се приемат от 04.01.2021 г. до 31 октомври 2021 г.
        За Община Свищов данък таксиметров превоз на пътници за 2021 година е в размер на 300.00 лева
MЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА СВИЩОВ
Заплащането на данъци:
Заплащането на данък недвижими имоти се извършва на две равни вноски - първата е до 30 юни, а втората до 31 октомври.

Заплащането на данък МПС се извършва на две равни вноски - първата е до 30 юни, а втората до 31 октомври.

Заплащането на такси:
Заплащането на такса битови отпадъци се извършва на четири равни вноски - първата до 30 април, втората до 30 юни, третата до 30 септември и четвъртата до 30 ноември.

Всички данъци и такси неплатени в срок се олихвяват с наказателна лихва = 10 + ОЛП на БНБ за периода.

ОБЩИНА СВИЩОВ Ви уведомява, че от 02.08.2021г. е с нова обслужваща банка: "Уникредит Булбанк" АД, филиал Свищов
Новата банкова сметка, по които може да плащате дължимите суми е:

ОБЩИНА СВИЩОВ:
"Уникредит Булбанк" АД
филиал Свищов
За плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG20UNCR70008424465133
BIC UNCRBGSF