На 22.12.2017 г. Община Свищов, подписа Споразумение № ФС01-0330 с Агенция за социално подпомагане – София за изпълнение на чл. 20 от ПМС №332 за целево осигуряване на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент” и „Домашен помощник“.


В Община Свищов са назначени 40 лични асистенти, 2 социални асистенти и 30 домашни помощници, които обслужват потребителите.


Кандидати за потребители могат да бъдат следните групи:

  • лица с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и техните семейства;
  • хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление - декларация (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка), ако кандидат за потребител е дете – удостоверение за раждане (за справка);
  • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник,попечител (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
  • Медицински протокол на ЛКК (копие);
  • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Заявление - декларация (по образец) кандидатите за потребители могат да получат в офиса на Домашен социален патронаж - ул. „33-ти Свищовски полк” № 67 или в стая 41 на Община Свищов.