Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Административни услуги

Списък на общинските електронни услуги

Административна структура Вид услуга Административна услуга Интернет адрес
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2053 Припознаване на дете Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние Заяви
Общинска администрация - Свищов, Велико Търново Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) Заяви

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания