Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

Опорен план на културното наследство - М 1:25 000

Опорен план на общината в М 1:25 000

Схема на земеделската територия по видове категории - М 1:50 000

Специализирана схема на екологичното състояние и въздействието върху околната сред а -М 1:50 000

Специализирана схема на културното наследство – М 1:25 000

Обща схема на техническата инфраструктура - М 1:50 000

Схема за ВК мрежата и съоръженията към нея - М 1:50 000

Схема за електропроводи, газопроводи, топлопроводи, електронни съобщителни мрежи и съоръженията към тях - М 1:50 000

Схема за комуникационно-транспортната мрежа - М 1:50 000

Схема за регионалните проучвания на зоната на активно влияние – М 1:350 000

Схема за територията в границите на общината - М 1:25000

Схема за териториите в строителните граници на административния център на общината в мащаб 1:10 000

Общ устройствен план на община Свищов – окончателен проект (основен чертеж – устройствено зониране) в мащаб 1:25 000

Правила и нормативи за прилагането на Общия устройствен плана н община Свищов

Обяснителна записка към Общия устройствен план на община Свищов

Решение №189 от 25.06.2020 г. на Общински съвет - Свищов за одобряването на Общия устройствен план на община Свищов, обнародвано в ДВ, бр.69 от 04.08.2020 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания