Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020 година

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 554-АД-08-01/30.03.2020 г. (PDF) - АКТУАЛЕН

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов

Годишен отчет за изпълнението на програмитеза енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ И ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 390-РД-01-03/25.02.2016 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯТ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 855-РД-01-03/18.05.2016 Г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 784-РД-01-03/05.05.2016 Г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 651-РД-01-03/12.04.2016 Г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 650-РД-01-03/12.04.2016 Г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЛУЧАИ НА НЕРЕДНОСТИ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ,НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 15/02.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 4

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 371-РД-01-03/24.02.2016 г. (PDF)

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МАНДАТ 2015-2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС ЗА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИОННАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания