Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-204/16.02.2017 Г. ЗА ИЗГОТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4 В МЕСТНОСТИ "СТЪКЛЕН", "МАНАСТИРСКИ ТРАП" И "ФАРА"

Заповед № РД09-0180/ 02.06.2010 г. на Министъра на Културата за определяне границите и режимите на ползване на територията и охранителната зона на недвижимата археологическа културна ценност "Римски военен лагер и ранновизантийски град "Нове", м. "Паметниците".

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект за ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ I за жилищно строителство кв. 201 гр. Свищов - (.PDF)

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект за План-схема на техническа инфраструктура – главен канализационен клон на подобект № 2 „Довеждащ колектор на обект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“ в УПИ XI, квартал 38 (.pdf)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания