Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-2323/15.10.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ II - ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КВ. 43 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1311-РД-01-03/13.10.2021 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV-350, УПИ V-351 И УПИ VII-353, КВ. 110 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-774/12.10.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV-350, УПИ V-351 И УПИ VII-353, КВ. 110 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1245-РД-01-03/21.09.2021 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПИ 65766.418.93 И ПИ 65766.418.94 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ И ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕДТА

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-557/23.09.2021 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА С. СОВАТА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1390/31.08.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА УПИ XIV-3214,КВ. 211 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1061/31.08.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР НА УПИ II - ЗА "УЧИЛИЩЕ" И УПИ IV, КВ. 32 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 985-РД-01-03/26.07.2021 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ VII 26 И УПИ VI 26, СМ. 7 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-3346/21.07.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПР НА УПИ IX-521 И УПИ XI - 282, КВ. 77 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1036/21.07.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПР НА УПИ XLIX-2470 И УПИ XLVIII - 2469, КВ. 28 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 770-РД-01-03/15.06.2021 г, относно одобрен Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III - 49, кв. 7 по действащия план на село Морава, община Свищов

ЗАПОВЕД № 769-РД-01-03/15.06.2021 г, относно одобрен Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXXIII - 3581, кв. 83 по плана на град Свищов

ЗАПОВЕД № 768-РД-01-03/15.06.2021 г, относно одобрен Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III-788, кв. 75 по действащия план на село Ореш, община Свищов

ЗАПОВЕД № 767-РД-01-03/15.06.2021 г, относно одобрен Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXXII - 2852 и УПИ XXI -2853, кв. 14 по плана на град Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-23/18.05.2021 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ - ЗА "ДСП "БУЛГАРПЛОД РЕПУБЛИКА" ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-699/11.05.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПРЗ НА УПИ III-49, КВ. 7 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-611/10.05.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПРЗ НА УПИ XLVI-2752 И УПИ XLVII-2760, КВ. 17 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 458-РД-01-03/16.04.2021 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ V-3000 И УПИ VIII-2989, КВ. 7 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-682/07.04.2021 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ VII 26 И УПИ VI 26, КВ. 7 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-245/07.04.2021 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.418.93 И 65766.418.94 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 367-РД-01-03/30.03.2021 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХС-1385, КВ. 76 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 366-РД-01-03/30.03.2021 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ XXII И УПИ XXIII, КВ. 75 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 365-РД-01-03/30.03.2021 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ V-2837 И УПИ VI-2838, КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 351-РД-01-03/26.03.2021 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ III-408 И УПИ VII-409, КВ. 84 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ДРАГОМИРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 319-РД-01-03/25.03.2021 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ XXXV-2910, 2937, КВ. 9 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-264/25.03.2021 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ АН УПИ III-788, КВ. 758 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-3268/15.02.2021 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV- ЗА "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" И УПИ V, КВ. 9 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 17-РД-01-03/10.02.2021 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ II-105, КВ. 26 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА С. ЦАРЕВЕЦ И ПЛАН - СХЕМА ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-15/28.01.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ XХХII-2852 И УПИ XXI-2853, КВ. 14 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-3264/22.01.2021 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XII И УПИ XXIII, КВ. 175 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 56-РД-01-03/19.01.2021 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I-222, УПИ III - 222 И УПИ IV-222, КВ. 16 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-3215/05.01.2021 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ III-408 И УПИ VII-409, КВ. 84 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ДРАГОМИРОВО

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-ТСУ10-78/05.01.2021 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XXXIII-3581, КВ. 83 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1832-РД-01-03/15.12.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 65766.508.50 И 65766.508.21 ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГАД СВИЩОВ, ПОПАДАЩИ В ОБЕКТ "ИСТОРИЧЕСКО МЯСТО В ДОЛИНАТА НА Р. ТЕКИР ДЕРЕ, КЪДЕТО СА ДЕБАРКИРАЛИ РУСКИТЕ ВОЙСКИ ПРЕЗ 1877 ГИ И СА ВОДЕНИ ПЪРВИТЕ СРАЖЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ИЗТОЧНО ОТ ГР. СВИЩОВ" С КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГРУПОВА ИСТОРИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ И С КАТЕГОРИЯ "НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ"

ЗАПОВЕД № 1833-РД-01-03/15.12.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ ПИ 65766.706.24 И ПИ 65766.706.25 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1824-РД-01-03/11.12.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ LII - 9645 - ЗА "ГАРАЖИ И ОФИСИ"; УПИ LIII - 9645 - ЗА "ГАРАЖИ И ОФИСИ"; УПИ LVI - ЗА "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" И УПИ VXI - "ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРКИНГ" ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1988/28.10.2020 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПБАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ IV-4359, 4567, 4980, 4981, 4982, 4983, 9666 И УПИ VI -4633, КВ. 105 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-2336/22.10.2020 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПР НА УПИ V 3000 И УПИ VIII 2989, КВ. 7 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1454-РД-01-03/30.09.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 65766.418.134 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 1454-РД-01-03/30.09.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 65766.418.134 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1407-РД-01-03/23.09.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР НА УПИ I-769 И УПИ II-768, КВ. 191 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-2342/21.09.2020 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65766.706.24 И ПИ 65766.706.25 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1299-РД-01-03/01.09.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЗ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07363.121.252 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1913/02.09.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПРЗ НА УПИ I-222, УПИ III-222 И УПИ IV-222, КВ. 16 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1592/24.08.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПР НА УПИ XXXV-2910, 2937, КВ. 9 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1081-РД-01-03/20.07.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР НА УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XXVII, КВ. 201 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1359/20.07.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР НА УПИ I И УПИ II, КВ. 191 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1082-РД-01-03/20.07.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР НА УПИ III-336,337, КВ. 35 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ И ПЛАН - СХЕМИ В ЧАСТ "ВиК" И "ЕЛЕКТРО"

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1472/17.07.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЗ НА ПИ 65766.418.134 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 859-РД-01-03/24.06.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР НА УПИ XXII, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 770-РД-01-03/08.06.2020 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА УПИ II, КВ. 154 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 662-РД-01-03/19.05.2020 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XXIX и УПИ XXXVII, кв. 199 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-222/04.03.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XXIX, УПИ XXXVII, КВ. 199ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

Заповед № 76-РД-01-03/22.01.2020 г. относно одобрен Проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ IX-2899, 2900; УПИ X-2902; УПИ LXV-2902 и УПИ XLVIII-2905, кв. 14 по плана на град Свищов

ЗАПОВЕД № 2352-РД-01-03/18.12.2019 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 65766.133.23 ПО КК И КР НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 2336-РД-01-03/17.12.2019 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР НА УПИ I-586, УПИ III - 585 И УПИ V-585, КВ. 95 И УПИ - ЗА "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ", ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КВ. 99 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-М-269/17.12.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХС-1385, КВ. 76 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1676/26.11.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ I-169, КВ. 55ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЧЕРВЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1785/19.11.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ XV, КВ. 201 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-842/13.11.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ I-3409, КВ. 223 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 2104-РД-01-03/05.11.2019 г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - РУП НА УПИ I, КВ. 151 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1590/30.10.2019 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ IX-2899, 2900, УПИ X-2902, УПИ LXV -02902 И УПИ XLVIII - 2905, КВ. 14 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВИ УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1564/30.10.2019 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ II-105,КВ. 26 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1424/08.10.2019 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ III-336, 337 И УПИ IV-334, 338, 339, КВ. 35 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ И ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВИ УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1467/08.10.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЗ НА УПИ XVII-1316 И УПИ XVIII-1310, КВ. 78 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1855-РД-01-03/18.09.2019 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА УПИ VII -1134 И УПИ VIII-1133, КВ. 188 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1843-РД-01-03/16.09.2019 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА УПИ XVIII -737 И УПИ XVII-738, КВ. 102 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1333/03.09.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - РУП НА УПИ I, КВ. 151 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-989/20.08.2019 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ НА УПИ I, КВ. 8 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА С. СОВАТА

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-742/06.08.2019 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ VII-1134 И УПИ VIII-1133, КВ. 188 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 980-РД-01-03/29.07.2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 980-РД-01-03/29.07.2019 Г. ЗА ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-729/22.07.2019 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ XVIII-737 И УПИ XVII-738, КВ. 102 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА С. ОРЕШ

ЗАПОВЕД № 483-РД-01-03/08.05.2019 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XII И УПИ XIII, КВ. 161 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-424/08.05.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ I-586, УПИ III-585 И УПИ V-585, КВ. 95 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-354/02.05.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ VIII, КВ. 42 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ВАРДИМ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1726/26.02.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ LII-9645, LIII-9645, LVI-ЗА "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" И LXI - ЗА "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРКИНГ", КВ. 104 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 166-РД-01-03/19.02.2019 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ УПИ I -188, УПИ VI -188 И УПИ VII-188, КВ. 49 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-131/06.02.2019 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - РУП НА УПИ XIX-2096, КВ. 53 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1965/07.01.2019 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ VII-2226, КВ. 33 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1825-РД-01-03/19.12.2018 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ III-189, УПИ VI-189, УПИ VII-188 И УПИ XI-189, КВ. 49 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1684-РД-01-03/27.11.2018 Г. ЗА ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЗ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65766.418.63 И 65766.418.64 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1684-РД-01-03/27.11.2018 Г.

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ДРАЧЕВО БЪРДО 3 И 4"; „ОСТРИ МОГИЛИ 2 И 3“; „ЛЮЛЯЦИТЕ 1“ И „ВОЕВОДСКА ЧЕШМА“

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ШАТРАТА 1 И 2"; „ВОДЕНИЧАРСКИ ДОЛ“; „ПАВЛОЛИЯТА“ И „ДЯДО ПЕТКОВА ЧЕШМА“

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1748/26.11.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА С. ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1511-РД-01-03/07.11.2018 Г. ЗА ОТНОСНО ОДОБРЕНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА УПИ XII И УПИ XIII, КВ. 161 ПО ПЛАНА НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1571/07.11.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XII И УПИ XIII, КВ. 161 ПО ПЛАНА НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1478-РД-01-03/31.10.2018 Г. ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I-62 И УПИ IX- ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КВ. 1 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1478-РД-01-03/31.10.2018 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПУП ТРАСЕ ЗА „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ГРАД СВИЩОВ“

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-1138-2/26.10.2018 Г. ОТНОСНО ПУП ТРАСЕ ЗА „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ГРАД СВИЩОВ“

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-1254/12.09.2018 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I - 80 ЗА "БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ",

ЗАПОВЕД № 1204-РД-01-03/05.09.2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ ЗА "ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА - ДЪРВООБРАБОТВАНЕ", ЗИЗ ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 908-00-1254/12.09.2018 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I - 80 И УПИ XVII - 79 В ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА НА ГРАД СВИЩОВ

Заповед №1089 РД-01-03/22.08.2018 г., относно изменение на ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ №94-З-1071/31.07.2018 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА УПИ XVIII - 2641, КВ.20 ПО ПЛАНА НА ГР. СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ №94-З-892/01.08.2018 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ V - 181 И УПИ VI - 181, КВ.57 ПО ПЛАНА НА С.ОВЧА МОГИЛА

ЗАПОВЕД № 795-РД-01-03/03.07.2018 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV, КВ. 159 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП -ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПИ 65766.418.63 И ПИ 65766.418.64 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 616-РД-01-03/30.05.2018 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XI-2897, УПИ XII-2896И УПИ XIII-2895, КВ. 14 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-758/30.05.2018 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ VI-364, КВ. 82 ПО ПЛАНА НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-608/09.05.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ I-188 И НА VI-188, КВ. 49 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-516/17.04.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХV-2347 И УПИ ХХIХ-2351, КВ. 28А ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-508/17.04.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХV, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-455/17.04.2018 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ V-2837 И УПИ VI-2838, КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 238-РД-01-03/13.03.2018 г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ VI-227, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 189-РД-01-03/26.02.2018 Г. ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ С № 328008 И № 328007, М. "БУРЧА" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВАРДИМ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-137/05.02.2018 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 65766.418.60, ПИ 65766.418.61, ПИ 65766.418.62 И ПИ 65766.418.63 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 49-РД-01-03/17.01.2018 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ II ЗА "АД "ТОМИКА МЕТАЛ"

ЗАПОВЕД № 1790-РД-01-03/21.12.2017 Г. ОТНОСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XXX-1110 И УПИ XCVII-1109, КВ. 76 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 1790-РД-01-03/21.12.2017 Г.

ЗАПОВЕД № 26-РД-01-03/09.01.2018 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ LIV-1100, КВ. 76 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 26-РД-01-03/09.11.2018 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1507/11.01.2018 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ XLVI, УПИ XLVII И УПИ V, кв. 169 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-2161/07.12.2017 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА УПИ ХХХ-1110 И УПИ XCVII-1109, КВ. 76 ПО ПЛАНА НА ГРАД СВИЩОВ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДВАТА УПИ В ЕДИН

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1977/27.11.2017 Г. ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПР/ НА УПИ II - ЗА "ТОМИКА МЕТАЛ" АД

ЗАПОВЕД № 1578-РД-01-03/16.11.2017 г. на Община Свищов относно одобрение на изменение на ПУП на поземлен имот № 65766.703.49 по КК и КР на землището на гр. Свищов и УПИ I в ЗИЗ на гр. Свищов, представляващ ПИ 65766.703.10 по КК и КР на землището на град Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-1247/31.10.2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПР НА УПИ I, ЗИЗ ГР. СВИЩОВ И ПИ 65766.703.49 ПО КК И КР НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1315-РД-01-03/29.09.2017 г. на Община Свищов относно одобрение на изменение на ПУП на урегулиран поземлен имот по регулационния план на град Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-Д-1314/11.09.2017 Г. ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI, КВ. 53 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН НА С. АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-3-1137/ 16.08.2017 г. във връзка с чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-З-1139/07.08.2017 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65766.418.27 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

Заповед № 907-РД-01-03/07.07.2017 г. за одобрене на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на урегулиран поземлен имот XXXIX -1075 и УПИ XLI-1077, кв. 76 по плана на град Свищов

ЗАПОВЕД № 908-РД-01-03/07.07.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XCVII-1109, кв. 76 по плана на град Свищов (.PDF)

Заповед № 874-РД-01-03/26.06.2017 г. за одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на урегулиран поземлен имот УПИ II, кв. 36 по плана на град Свищов

О Б Я В Л Е Н И Е Община Свищов, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ОА04-4787/16.06.2017 г. на Областния управител на област Велико Търново e разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Преносен газопровод за град Свищов“ и е одобрено техническо задание за изработването на проекта за ПУП-ПП. Обектът е разположен в землищата на с. Горна Липница, с. Батак, с. Сломер и с. Караисен, община Павликени, с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Козловец, с. Б. Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов. Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията.

ЗАПОВЕД № 853-РД-01-03/19.06.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) XXIX, кв. 201 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 783-РД-01-03/12.06.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.418.25 по КК и КР на землището на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 782-РД-01-03/12.06.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на УПИ II, кв. 36 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВА ИЗХ. № 08-00-624/12.06.2017 г. ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 763-РД-01-03/07.06.2017 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II, кв. 154 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 551-РД-01-03 от 10.05.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II, за социални дейности, кв. 216 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № ОА04-3373 ОТ 19 АПРИЛ 2017 г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ОСТРИ МОГИЛИ" - ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 391-РД-01-03 от 12.04.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ XII-2896, кв. 14 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 318-РД-01-03 от 28.03.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ II-3669, кв. 200 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 298-РД-01-03 от 22.03.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ LIV-1100, кв. 76 по плана на град Свищов (.PDF)

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-204/16.02.2017 Г. ЗА ИЗГОТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В ЗЕМИ ПО ПАРАГРАФ 4 В МЕСТНОСТИ "СТЪКЛЕН", "МАНАСТИРСКИ ТРАП" И "ФАРА"

ЗАПОВЕД № 159-РД-01-03/17.02.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I, кв. 216 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 46-РД-01-03 от 19.01.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ LI-9645, кв. 104по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 26- РД-01-03 от 11.01.2017 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI 144 и УПИ Х 144,кв. 32по плана на с. Деляновци, община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1897 РД-01-03 от 12.12.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI, кв. 574 по плана на град Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1826 РД-01-03 от 01.12.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ XXXIII - 3581, кв. 83 по плана на h,do Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1778 РД-01-03 от 16.11.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ II 71, кв. 100 по плана на с. Овча Могила, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1617 РД-01-03 от 18.10.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ VI 227, кв. 3 по плана на с. Морава, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1564 РД-01-03 от 06.10.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 65766.418.11 по КККР на гр. Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1529 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за имот от плана на гр. Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1528 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) за имоти от плана на с. Българско Сливово, Община Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД 1527 РД-01-03 от 27.9.2016 г. за проектиране изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за имоти от плана на гр. Свищов (.PDF)

ЗАПОВЕД № 1407-РД-01-03 от 31.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1392-РД-01-03 от 25.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Царевец, община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1326-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Ореш, община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1324-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на с. Морава, община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1323-РД-01-03 от 03.08.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1274-РД-01-03 от 27.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1208-РД-01-03 от 18.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1207-РД-01-03 от 18.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Царевец, Община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1151-РД-01-03 от 13.07.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Драгомирово, Община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД № 1020-РД-01-03 от 20.06.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 613-РД-01-03 от 04.04.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 535-РД-01-03 от 23.03.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 404-РД-01-03 от 29.02.2016 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в Западна индустриална зона гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1668-РД-01-03 от 18.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1648-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1647-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1646-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1645-РД-01-03 от 13.11.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 1445-РД-01-03 от 26.10.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Горна Студена, общ. Свищов

ЗАПОВЕД № 1195-РД-01-03 от 17.9.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 989-РД-01-03 от 29.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в с. Деляновци, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 988-РД-01-03 от 29.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 952-РД-01-03 от 23.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 897-РД-01-03 от 08.7.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в с. Совата от землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 767-РД-01-03 от 23.6.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 668-РД-01-03 от 04.6.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Морава, Общ. Свищов

ЗАПОВЕД № 586-РД-01-03 от 13.5.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 585-РД-01-03 от 13.5.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на с. Морава, Общ. Свищов

ЗАПОВЕД № 536-РД-01-03 от 29.4.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 535-РД-01-03 от 29.4.2015 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Г. Студена, Общ. Свищов

ЗАПОВЕД № 481-РД-01-03 от 24.4.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 364-РД-01-03 от 14.4.2015 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Козловец, Общ. Свищов

Заповед № 219-РД-01-03 от 24.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов

Заповед № 175-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Свищов

Заповед № 174-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 173-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на с. Царевец, Община Свищов

Заповед № 172-РД-01-03 от 12.3.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 154-РД-01-03 от 26.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по действащия план на с. Алеково, Община Свищов

Заповед № 153-РД-01-03 от 26.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов

Заповед № 148-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по действащия план на с. Морава, Община Свищов

Заповед № 147-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов

Заповед № 146-РД-01-03 от 25.2.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) по плана на гр. Свищов

Заповед № 33-РД-01-03 от 14.1.2015 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 1523-РД-01-03 от 17.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 1522-РД-01-03 от 17.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 1431-РД-01-03 от 05.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в землището на с. Алеково, Община Свищов

Заповед № 1430-РД-01-03 от 05.12.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР) в с. Овча могила, Община Свищов

Заповед № 1380-РД-01-03 от 20.11.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на гр. Свищов

Заповед № 1327-РД-01-03 от 07.11.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в с. Овча могила, Община Свищов

Заповед № 1166-РД-01-03 от 02.10.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в гр. Свищов

Заповед № 1123-РД-01-03 от 11.09.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в гр. Свищов

Заповед № 1052-РД-01-03 от 14.08.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в с. Царевец, общ. Свищов

Заповед № 950-РД-01-03 от 22.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в град Свищов

Заповед № 957-РД-01-03 от 23.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР) в град Свищов

Заповед № 862-РД-01-03 от 07.07.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ) в землището на село Вардим, община Свищов

Заповед № 835-РД-01-03 от 30.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 824-РД-01-03 от 26.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 774-РД-01-03 от 12.06.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ)

Заповед № 565-РД-01-03 от 23.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 475-РД-01-03 от 09.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 509-РД-01-03 от 15.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Решение № 885 от 24.4.2014 г. на Общински съвет Свищов - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на техническа инфраструктура за трасе на кабел средно напрежение 20 kV

Заповед № 514-РД-01-03 от 16.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 511-РД-01-03 от 15.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 464-РД-01-03 от 08.05.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ)

Заповед № 443-РД-01-03 от 30.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ)

Заповед № 425-РД-01-03 от 28.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация (ПР)

Заповед № 424-РД-01-03 от 28.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ)

Заповед № 414-РД-01-03 от 24.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - Специализирана план-схема ВиК на техническа инфраструктура

Заповед № 294-РД-01-03 от 04.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване(ПРЗ)

Заповед № 293-РД-01-03 от 04.04.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване(ПЗ)

Заповед № 228-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за проектиране на ПУП - План схема в регулационните граници на гр. Свищов за трасе на „Ел. захранване от ТНН на ТП № 48“

Заповед № 227-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 1696-РД-01-03 от 30.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 193-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 192-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 191-РД-01-03 от 14.3.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 82-РД-01-03 от 11.2.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 18-РД-01-03 от 16.1.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 17-РД-01-03 от 16.1.2014 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1563-РД-01-03 от 13.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1557-РД-01-03 от 12.12.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

Заповед № 1518-РД-01-03 от 29.11.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ)

ОБЯВЛЕНИЕ № 94-3-1981 за изготвен Проект за изменение на Специализиран ПУП за проект „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов“

Заповед № 1258-РД-01-03 от 08.10.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1257-РД-01-03 от 08.10.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1191-РД-01-03 от 24.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1190-РД-01-03 от 24.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1150-РД-01-03 от 18.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1149-РД-01-03 от 18.09.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Решение № 664/26.09.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП

Решение № 616/27.07.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване

Решение № 615/27.07.2013 г. от Заседание на Общински съвет Свищов за разрешаване изработването на ПУП

Заповед № 654-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 655-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 750-РД-01-03 от 17.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 800-РД-01-03 от 26.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 903-РД-01-03 от 17.07.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 932-РД-01-03 от 24.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 937-РД-01-03 от 25.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 938-РД-01-03 от 25.07.2013 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 654-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Заповед № 655-РД-01-03 от 06.06.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за регулация(ПР)

Предложение Изх. № 08-00-805/21.05.2013 г. относно разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване /ПЗ/

Заповед № 556-РД-01-03 от 17.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 555-РД-01-03 от 17.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 442-РД-01-03 от 09.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 438-РД-01-03 от 08.05.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 398-РД-01-03 от 25.04.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Съобщение № 94-ТСУ-1-16/19.04.2013 г. относно Виза за проектиране за допълващо застрояване

Заповед № 289-РД-01-03 от 10.04.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ-151/10.04.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 94-3-313/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ 1-11/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 94-ТСУ 1-8/22.03.2013 Г. ЗА ИЗДАДЕНА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Заповед №442-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 138 -РД-01-03 от 21.02.2013 г. за проектиране на ПУП - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - подземна електронна съобщителна мрежа

Заповед № 01-РД-01-03 от 02.01.2013 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1808-РД-01-03 от 10.12.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1788-РД-01-03 от 05.12.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1627-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1626-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1625-РД-01-03 от 09.11.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1550-РД-01-03 от 29.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1548-РД-01-03 от 29.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1484-РД-01-03 от 19.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1483-РД-01-03 от 19.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1468-РД-01-03 от 17.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1467-РД-01-03 от 17.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1430-РД-01-03 от 12.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1423-РД-01-03 от 10.10.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1361-РД-01-03 от 25.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1269-РД-01-03 от 05.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1267-РД-01-03 от 05.09.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 864-РД-01-03 от 26.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №1014-РД-01-03 от 23.07.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №1089-РД-01-03 от 01.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №1104-РД-01-03 от 06.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 1172-РД-01-03 от 14.08.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №770-РД-01-03 от 12.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №723-РД-01-03 от 04.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №722-РД-01-03 от 04.06.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №369-РД-01-03 от 21.03.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №516-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №517-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №518-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №519-РД-01-03 от 27.04.2012 г. за проектиране изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №536-РД-01-03 от 07.05.2012 г. за проектиране на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №523-РД-01-03 от 02.05.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №464-РД-01-03 от 21.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №442-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №464-РД-01-03 от 21.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №439-РД-01-03 от 10.04.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №356-РД-01-03 от 15.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №355-РД-01-03 от 15.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №323-РД-01-03 от 07.03.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №322-РД-01-03 от 07.3.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед №312-РД-01-03 от 28.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 281-РД-01-03 от 20.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 247-РД-01-03 от 09.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 174-РД-01-03 от 03.2.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Заповед № 162-РД-01-03 от 31.1.2012 г. за изменение на ПУП - План за застрояване (ПЗ)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания