Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Наредби

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1224/25.6.2015 Г. С ПРОТОКОЛ № 68, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 552/29.07.2021 Г. , ПРОТ. № 32 - АКТУАЛНА

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов, приета с Решение № 372/17.12.2020 г., Прот. № 21(Допълнена и променена с: Решение № 515/24.06.2021 г., Прот. № 30 – промяна в Допълнителни разпоредби – §1, т. 6) - АКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 489/27.05.2021 Г., ПРОТ. № 29

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 469/29.04.2021 Г., ПРОТ. № 27 (В Приложение № 5 “Откупуване на гробни места“ в т. 1 Откупуване на гробни места променени от т. 1 до т. 6 и създадени нови т. 7 и т. 8; В Приложение № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“, в т. 41 Предлагани услуги при радостни ритуали променени от т. 2 до т. 4 и създадени нови от т. 6 до т. 11; В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“, т. 42. Предлагани услуги при тъжни ритуали, променени т. 4, т. 13, т. 15, т. 17, т. 18, т. 21, т. 22, т. 24, т. 25, отменени т. 19 и 20 и създадени нови т. 27 и т. 28; В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“, т. 43. Други, променена т. 2 и създадени нови от т. 7 до т. 25 - АКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №79/30.01.2020 Г., ПРОТ. №5, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 430/25.02.2021 Г., ПРОТ. № 25 - АКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 385/28.01.2021 Г., ПРОТ. № 24 - СЪЗДАДЕНИ НОВА Т. 15.1., 15.2., 15.3. И 15.4. В ПРИЛОЖЕНИЕ 1-У „ЦЕНИ НА ПРАВА И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 372/17.12.2020 Г., ПРОТ. № 21 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 371/17.12.2020 Г., ПРОТ. № 21 - ОТМЕНЕНА Т. 1 НА ЧЛ. 22, АЛ. 10 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1224/25.6.2015 Г. С ПРОТОКОЛ № 68, ПРОМЕНЕНА С: РЕШЕНИЕ № 898/26.07.2018 Г. , ПРОТ. № 57 И РЕШЕНИЕ № 327/26.11.2020 Г., ПРОТ. № 19 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 327/26.11.2020 Г., ПРОТ. № 19 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЩОВ - АКТУАЛНА

РЕШЕНИЕ № 8/27.01.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 11.02.2020 Г. В НЕОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 10.11.2020 Г. В ПОТВЪРДЕНАТА ОБЖАЛВАНА ЧАСТ С РЕШЕНИЕ № 13872/10.11.2020 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ

ПРОТЕСТ С ВХ. № 483/28.08.2020 Г. ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СВИЩОВ СРЕЩУ ЧЛ. 22, АЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 710/30.11.2017 Г., ПРОТ. № 46 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 169/16.04.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 19.08.2020 Г.

НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ДРУГИ ИМОТИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 171/04.04.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 29.04.2020 Г., ПОЛУЧЕНО С ВХ.№ 323/26.05.2020 Г. ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ - ОТМЕНЕНА КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 15 В ЧАСТТА "ОТ 5 ДО 20 ЛВ."- АКТУАЛНА

РЕШЕНИЕ № 171/04.04.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 29.04.2020 Г.

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 179/28.05.2020 Г., ПРОТ. № 8 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЩОВ - АКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95/28.02.2008 г., ПРОТОКОЛ № 8, С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ /ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА С РЕШ.№100/27.02.2020 Г., ПРОТ. №6 - ОТМЕНЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 40, ПРОМЕНЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 52, АЛ. 1, Т. 4 - АКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №79/30.01.2020 Г., ПРОТ. №5 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ /ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА С РЕШ.№78/30.01.2020 Г., ПРОТ. №5/ - АКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95/28.02.2008 г., ПРОТОКОЛ № 8, С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ /ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА С РЕШ.№41/19.12.2019 Г., ПРОТ. №4 - ПРОМЕНЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 15 И ЧЛ. 35, АЛ. 2 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 414/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 40/19.12.2019 Г., ПРОТ. № 4 - ОТМЕНЕН ЧЛ. 6, АЛ. 2 И АЛ. 4, ОТМЕНЕН ЧЛ. 35 И ОТМЕНЕН ЧЛ. 36 - АКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №40/19.12.2019 г., ПРОТ. №4 - ПРОМЕНЕН ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3, ОТМЕНЕН ЧЛ. 26, ОТМЕНЕНА Т. 2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Променена с Решение № 39 от 19.12.2019 г. , Протокол № 4(PDF) - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ /ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА С РЕШ.№1193/26.09.2019 Г., ПРОТ. №77/ - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95/28.02.2008 г., ПРОТОКОЛ № 8, С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ /ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА С РЕШ.№1154/25.07.2019 Г., ПРОТ. №74/- НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ /ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА С РЕШ.№1153/25.07.2019 Г., ПРОТ. №74/- НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1223/25.6.2015 г. с Протокол № 68, променена с Решение №1129/26.06.2019 г., Прот. №73 - променен чл. 45, отменен раздел XI "Административно-наказателни разпоредби", съдържащ чл. 55, чл. 56 и чл. 57, отменена ал.5 на чл.1 - ОТМЕНЕНА с Решение № 371/17.12.2020 г., Протокол № 21 на Общински съвет - Свищов

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №1000/31.01.2019 г., ПРОТ. №67 - ОТМЕНЕН ЧЛ.26, ОТ АЛ.1 ДО АЛ.12 И ПРИЕТ НОВ ЧЛ.26, ОТ АЛ.1 ДО АЛ.6; ОТМЕНЕНА Т.3 В ПРИЛОЖЕНИЕ №2; РЕШЕНИЕ №1057/28.03.2019 Г., ПРОТ. №70 - ПРОМЕНЕНИ Т. 41.2., Т. 41.3. И 41.4. В ПРИЛОЖЕНИЕ №1-У; РЕШЕНИЕ №90/15.03.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 05.04.2019 Г., ПОЛУЧЕНО С ВХ.№2503/27.05.2019 Г. ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ - ОБЯВЕНА ЗА НИЩОЖНА АЛ. 6 НА ЧЛ.21, ОТМЕНЕНА Т. 25 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №4 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И Т. 15 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №1-У; РЕШЕНИЕ № 1125/30.05.2019 Г., ПРОТ. №72 - ПРОМЯНА В ТЕКСТА НА ЧЛ.18, АЛ.1 И АЛ. 2, ПРОМЯНА В ТЕКСТА НА ЧЛ. 21, АЛ. 1 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №1000/31.01.2019 г., ПРОТ. №67 - ОТМЕНЕН ЧЛ.26, ОТ АЛ.1 ДО АЛ.12 И ПРИЕТ НОВ ЧЛ.26, ОТ АЛ.1 ДО АЛ.6; ОТМЕНЕНА Т.3 В ПРИЛОЖЕНИЕ №2; РЕШЕНИЕ №1057/28.03.2019 Г., ПРОТ. №70 - ПРОМЕНЕНИ Т. 41.2., Т. 41.3. И 41.4. В ПРИЛОЖЕНИЕ №1-У; РЕШЕНИЕ №90/15.03.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 05.04.2019 Г., ПОЛУЧЕНО С ВХ.№2503/27.05.2019 Г. ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЩОВ - ОБЯВЕНА ЗА НИЩОЖНА АЛ. 6 НА ЧЛ.21, ОТМЕНЕНА Т. 25 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №4 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И Т. 15 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №1-У - НЕАКТУАЛНА

РЕШЕНИЕ № 90/15.03.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 05.04.2019 Г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №1000/31.01.2019 г., ПРОТ. №67 - ОТМЕНЕН ЧЛ.26, ОТ АЛ.1 ДО АЛ.12 И ПРИЕТ НОВ ЧЛ.26, ОТ АЛ.1 ДО АЛ.6; ОТМЕНЕНА Т.3 В ПРИЛОЖЕНИЕ №2; РЕШЕНИЕ №1057/28.03.2019 Г., ПРОТ. №70 - ПРОМЕНЕНИ Т. 41.2., Т. 41.3. И 41.4. В ПРИЛОЖЕНИЕ №1-У - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №1000/31.01.2019 г., ПРОТ. №67 - ОТМЕНЕН ЧЛ.26, ОТ АЛ.1 ДО АЛ.12 И ПРИЕТ НОВ ЧЛ.26, ОТ АЛ.1 ДО АЛ.6; ОТМЕНЕНА Т.3 В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №1001/31.01.2019 г., ПРОТОКОЛ №67 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95/28.02.2008 г., ПРОТОКОЛ № 8, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 994/17.01.2019 г., ПРОТОКОЛ № 66 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - НЕАКТУАЛНА

РЕШЕНИЕ № ППН-01-145/2018 Г. ПОСТАНОВЕНО ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПО ПОВОД ПОДАДЕНА ЖАЛБА С РЕГ. № ППН-01-145/08.03.2018 Г.

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Променена с Решение № 987 от 20.12.2018 г. , Протокол № 65(.PDF) - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА за опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1224/25.6.2015 г. с Протокол № 68, Променена с Решение № 898/26.07.2018 г. , прот. № 57 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ - НЕАКТУАЛНА

РЕШЕНИЕ № 208/25.05.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 15.06.2018 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВХ. № 2046/31.05.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № 208/25.05.2018 Г. ПО ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 130/2018 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ВХ. № 2051/12.06.2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 18/13.04.2018 Г., ПОСТАНОВЕНО ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1006/2017 Г.

РЕШЕНИЕ № 810 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2018 Г. , ПРОТ. № 52 ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95/28.02.2008 г., ПРОТОКОЛ № 8, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 842/26.04.2018 Г., ПРОТ. № 53 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 414/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 840/26.04.2018 Г., ПРОТ. № 53 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 680/28.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 43 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ДОПЪЛНЕНА, ПРОМЕНЕНА И ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 810/29.03.2018 Г., ПРОТОКОЛ № 52 - АКТУАЛНА

Съобщение с вх. № 1731/07.02.2018 г. за постъпила Жалба срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 1020/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1868/23.02.2018 Г. - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 15.02.2018 Г.

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1763/15.02.2018 Г. ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Съобщение с вх. № 1731/07.02.2018 г. за постъпила Жалба срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1661/21.12.2017 Г. ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СВИЩОВ СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 533/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1520/04.10.2017 Г. - ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 12.10.2017 Г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 710/30.11.2017 Г., ПРОТ. № 46 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - НЕАКТУАЛНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛО № 533/2017 Г. С ВХ. № В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ 1520/04.10.2017 Г.

ПРОТЕСТ С ВХ. № 1518/02.10.2017 Г. ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов, приета с Решение № 680/28.09.2017 г., прот. № 43 на Общински съвет - Свищов - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 653/27.07.2017 Г., ПРОТ. № 39 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 414/21.12.2017 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 652/27.07.2017 Г., ПРОТ. № 39 - НЕАКТУАЛНА

ПИСМО НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗХ. № 899/05.07.2017 Г. - ПРОТЕСТ СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 797/28.02.2003 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 582/27.04.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 36

Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов, приета с Решение № 583/27.04.2017 г., Прот. № 36 на Общински съвет - Свищов - ОТМЕНЕНА с Решение №131/27.02.2020 г., Прот. № 6 на Общински съвет - Свищов

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, Приета с Решение № 356/24.02.2005 г., променена с Решение № 483 от 22.02.2017 г. , Протокол № 31 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 749/26.07.2006 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 482/22.02.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 31

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 797/28.02.2003 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 481/22.02.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 31

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 705/28.11.2013 Г., ПРОТ. № 42, ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 354/29.09.2016 Г., ПРОТ. № 24

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 797/28.02.2003 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 453/26.01.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 30

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 749/26.07.2006 Г, ПРОМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 452/26.01.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 30

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 413/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 414/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 416/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95 от 28.02.2008 г., Протокол № 8 (.PDF) - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52 - променена с Р-е № 250 от 26.5.2016 г.

НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов - променена с Р-е № 250 от 26.5.2016 г. (.pdf)

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ, ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДОСТНИ РИТУАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 158/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

НАРЕДБА № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на Община Свищов (променена с Решение № 67/25.02.2016 г. на Административен съд В. Търново) (.PDF) - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, Променена с Решение № 101 и Решение № 114 от 24.02.2016 г. , Протокол № 10 (.PDF)

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Променена с Решение № 68 от 28.01.2016 г. , Протокол № 9(.PDF) - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Свищов

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, Променена с Решение № 1225 от 25.6.2015 г. , Протокол № 68 (.PDF)

НАРЕДБА за опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1224/25.6.2015 г. с Протокол № 68 (.pdf) - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1223/25.6.2015 г. с Протокол № 68 (.pdf)-НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов (.pdf)

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия (.pdf) - ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 489/27.05.2021 Г., ПРОТ. № 29

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, Променена с Решение № 1164 от 30.4.2015 г. , Протокол № 65 (.PDF)

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, Променена с Решение № 1163 от 30.4.2015 г. , Протокол № 65 (.PDF)

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ /НРПУРС ОС/, Променена с Решение № 1162 от 30.4.2015 г. , Протокол № 65 - НЕАКТУАЛНА

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ - ПРИЕТА С Решение № 1161 от 30.4.2015 г., Протокол № 65 на Общински съвет Свищов (.pdf) - ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 490/27.05.2021 Г., ПРОТ. № 29

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение на Общински съвет Свищов на 26.3.2015 г. към Протокол № 64

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г. Прот. № 52, последна актуализация с Решение № 1019/30.10.2014 г., прот. № 58

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95/28.02.2008 г. Прот. № 8, последна актуализация с Решение № 1053/18.12.2014 г., Протокол № 60

НАРЕДБА № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов, приета с Решение № 881/24.04.2014 г., прот. № 50 - НЕАКТУАЛНА

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г. Прот. № 52, последна актуализация с Решение № 883/24.04.2014 г., прот. № 50

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/24.02.2005 г. Прот. № 31 Актуализирана с Решение № 677/31.10.2013 г., Прот. № 39 – чл. 30, чл. 34 и чл. 35 - НЕАКТУАЛНА

Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов, приета с Решение № 749/26.07.2006 г. Прот. № 66, последна актуализация с Решение № 733/19.12.2013 г., прот. № 44

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г. Прот. № 52, последна актуализация с Решение № 734/19.12.2013 г., прот. № 44

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов, приета с Решение №705/28.11.2013 г., Протокол № 42

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., Прот. № 52, ПРОМЕНЕНА с Решение № 680/31.10.2013 г., Прот. № 39 – промяна в чл. 19, ал. 4, буква „Ж”, нов §20

НАРЕДБА за управление на горските територии собственост на Община Свищов, приета с Решение № 577/26.6.2013 г., Протокол № 32

НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 654/21.05.2002 Г., ПРОТ. № 41 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА АИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 547/30.05.2013 Г., ПРОТ. № 31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ , ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 539/25.04.2013 Г., ПРОТ. № 29.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СПОРТНА БАЗА ОТ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 538/25.04.2013 Г., ПРОТ. № 29.

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ - ОТМЕНЕНА с Решение № 1161 от 30.4.2015 с Протокол № 65 на Общински Съвет Свищов (.PDF)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г Актуализирана с Решение № 601/22.12.2005 г.

Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Свищов, приета с Решение № 355/16.02.2005 г.

Наредба за управление на общинските пътища в Община Свищов. Приета с Решение № 859/21.12.2006 г. - ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 680/28.09.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 43 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, приета с Решение № 330/18.09.2008 г.

Наредба за символите, почетните значи и звания на Община Свищов, приета с Решение № 411/27.06.1998 г. Актуализирана с Решение № 576/30.04.2009 г. - НЕАКТУАЛНА

Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия, приета с Решение № 254/26.09.2000 г. Актуализирана с Решение № 1200/31.03.2011 г.

Наредба за управление на отпадъците и опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1035/23.09.2010 г.

Наредба № 2 за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов, приета с Решение № 35/17.03.1992 г. Актуализирана с Решение № 50/26.03.1996 г. - Отменена с Решение №583/27.04.2017 г., Прот. №36 на Общински съвет - Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания