Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Решения на Общински Съвет

Решения за 2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 610 от заседание на Общинския съвет, проведено на 13.10.2021 г., Прот. № 37 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2022-2024 година
(2021-10-18 06:16:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 609 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 292/29.10.2020 г., Протокол № 17 на Общински съвет – Свищов относно възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по социално жилищно настаняване – „социално жилище“ по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
(2021-10-01 13:46:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 608 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2021-10-01 13:45:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 607 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни средства по т. 14, ал. 5 на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година /ДВ, бр. 104 от 16.09.2021 година/
(2021-10-01 13:44:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 606 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. Т.
(2021-10-01 13:43:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 605 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.
(2021-10-01 13:42:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 604 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Т.
(2021-10-01 13:41:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 603 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. К. К.
(2021-10-01 13:40:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 602 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2021-10-01 13:40:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 601 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на подходящо тротоарно оформление – общинска собственост пред новострояща се сграда на ул. „Цар Освободител“ № 6 Б
(2021-10-01 13:38:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 600 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Свищов на собственост върху имот, държавна собственост, на ул. „Градево“ № 24, гр. Свищов
(2021-10-01 13:38:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 599 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се дари на Църква „Св. Архангел Михаил“, с. Хаджидимитрово, с Булстат 177520228, недвижим имот, общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, от квартал 43а, находящ се на ул. „Втора“ № 1а, по плана на с. Хаджидимитрово, община Свищов
(2021-10-01 13:37:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 598 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за ликвидиране на съсобственост чрез продажба на собствеността на Община Свищов, представляваща една втора идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4442.1.31 /апартамент/, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 77 и сграда с идентификатор 65766.702.9668.15 /гараж/, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 69 на съсобственика
(2021-10-01 13:35:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 597 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.56.58, с адрес: гр. Свищов, местност „Калището“
(2021-10-01 13:33:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 596 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.701.3000, находящ се в гр. Свищов, ул. „Плевенско шосе“ № 31а, квартал: 7, парцел: V-3000 по Подробен устройствен план-План за регулация (ПР)
(2021-10-01 13:32:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 595 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за обявяване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост (поземлен имот с проектен идентификатор 65766.702.302, част от улица с ОК 707-ОК 708 (ПИ с идентификатор 65766.702.9630) и разпореждане с имот – частна общинска собственост (продажба)
(2021-10-01 13:30:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 594 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на 600/1540 идеални части, общинска собственост, от дворно място, в УПИ VІ, с. Алеково, ул. „36-та“ № 4 на съсобствениците
(2021-10-01 13:28:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 593 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”
(2021-10-01 13:26:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 592 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „ЕВИ – 2011“ ЕООД, гр. Свищов, за наем на имот, частна общинска собственост, Магазин № 3, ул. “Ал. Константинов” № 8, гр. Свищов
(2021-10-01 13:25:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 591 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за „озеленяване“, кв. 43а по действащия план на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов
(2021-10-01 13:24:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 590 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за стари хора „Мария Луиза“ - град Свищов“, по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, наименование на процедурата „BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“
(2021-10-01 13:23:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 589 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2020 година
(2021-10-01 13:22:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 588 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01. 2021 – 30.06.2021 г.
(2021-10-01 13:21:13)

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.09.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM
(2021-09-27 11:17:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 587 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.09.2021 г., Прот. № 35 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2021-09-07 13:58:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 586 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.09.2021 г., Прот. № 35 ОТНОСНО: Формиране на групи в детски градини с недостатъчен брой деца за формиране на група по чл. 59 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2021/2022 година
(2021-09-07 13:57:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 585 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.09.2021 г., Прот. № 35 ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените училища за учебната 2021/2022 година и добавяне на детска градина „Радост“, с. Царевец, изнесена група село Алеково в списъка на средищните детски градини
(2021-09-07 13:56:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 584 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2021-08-27 12:31:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 583 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. А.
(2021-08-27 12:30:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 582 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. К.
(2021-08-27 12:29:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 581 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Г. С.
(2021-08-27 12:29:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 580 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2021-08-27 12:28:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 579 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, язовир „Ливадето“, в землището на с. Драгомирово
(2021-08-27 12:27:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 578 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот, публична собственост в частна общинска собственост и разпореждане с имота - (продажба)
(2021-08-27 12:26:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 577 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.52.266, с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо 1“
(2021-08-27 12:24:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 576 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.28, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“
(2021-08-27 12:23:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 575 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.33, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2021-08-27 12:21:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 574 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване съгласие за ликвидиране на съсобственост чрез продажба собствеността на Община Свищов, представляваща ½ ид. част от дворно място, на ул. “Княз Борис Първи“ № 12, гр. Свищов, на съсобственика
(2021-08-27 12:18:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 573 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”
(2021-08-27 12:17:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 572 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба за покупко-продажба на неподеляем недвижим имот: Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII- 257, квартал 53 по Подробния устройствен план (ПУП) на село Царевец на улица „Седма“ № 7
(2021-08-27 12:16:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 571 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-08-27 12:14:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 570 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-08-27 12:13:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 569 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-08-27 12:11:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 568 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-08-27 12:09:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 567 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-08-27 12:08:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 566 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет - Свищов
(2021-08-27 12:08:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 565 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-08-27 12:07:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 564 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-08-27 12:06:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 563 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 3 по плана на с. Совата
(2021-08-27 12:04:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 562 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на свинеферма за свине майки в поземлен имот с идентификатор 07363.121.252 по ККиКР на землището на с. Б. Сливово, общ. Свищов
(2021-08-27 12:04:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 561 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Одобряване на Специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Свищов в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов на обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Свищов“
(2021-08-27 12:03:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 560 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2021-08-27 12:02:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 559 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2021 година – създаване на нов обект
(2021-08-27 12:01:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 558 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2021 година – създаване на нов обект
(2021-08-27 12:00:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 557 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година
(2021-08-27 11:59:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 556 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Свищов в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на община Свищов, като част от интегриран мулти - национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в Република България, Република Гърция и Република Румъния“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. и Членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“
(2021-08-27 11:59:11)

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 26.08.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM
(2021-08-23 07:42:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 555 от заседание на Общинския съвет, проведено на 11.08.2021 г., Прот. № 33 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на опазването, съхранението и достъпността на културното наследство на община Свищов“, по програма “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО” на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. по резултат 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, по подрезултат 1.1 “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЯНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА”, покана номер № BGCULTURE-1.001
(2021-08-13 08:26:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 554 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на замяна на обезпечение, по изп. дело № 622/2020 г. по описа на ЧСИ Виктор Георгиев
(2021-08-02 13:54:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 553 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот (публична общинска собственост) за безвъзмездно ползване на Сдружение „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ – АКАДЕМИК СВИЩОВ” (ЕИК: 104622805)
(2021-08-02 13:50:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 552 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов, приета с Решение № 1224/25.06.2015 г., Протокол № 68 на Общински съвет – Свищов
(2021-08-02 13:49:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 551 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Х. Й.
(2021-08-02 13:47:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 550 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. П. Г.
(2021-08-02 13:46:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 549 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. И. С.
(2021-08-02 13:45:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 548 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване съгласие за монтиране на паметна плоча на Георги Стойков Раковски в град Свищов
(2021-08-02 13:43:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 547 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на пристройка към заварена сграда, собственост на Цветомир Минчев, построена с право на строеж върху имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Стара планина“ № 19, с. Козловец
(2021-08-02 13:42:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 546 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 37784.94.1 с адрес: с. Козловец, местност „Лозенка Трапа“
(2021-08-02 13:39:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 545 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.43.67 с адрес: гр. Свищов, местност „Павлолията“
(2021-08-02 13:38:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 544 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.37, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“
(2021-08-02 13:35:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 543 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.311.1 с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2021-08-02 13:34:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 542 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.174, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2021-08-02 13:30:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 541 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.139, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2021-08-02 13:29:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 540 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.79, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-08-02 13:26:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 539 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.34, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-08-02 13:25:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 538 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.30, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“
(2021-08-02 13:24:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 537 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”
(2021-08-02 13:20:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 536 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-08-02 13:18:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 535 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-08-02 13:15:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 534 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-08-02 13:06:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 533 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 78121.103.39 по ККиКР на землището на с. Царевец, общ. Свищов
(2021-08-02 13:05:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 532 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII, кв. 212 по плана на гр. Свищов
(2021-08-02 12:51:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 531 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIV 3214, кв. 211 (стар УПИ ХХIV 3214, кв. 66) по плана на гр. Свищов
(2021-08-02 12:50:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 530 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655) на движими вещи, собственост на Община Свищов
(2021-08-02 12:49:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 529 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 01/01.09.2015 г., сключен между Кметство Ореш и „Дентален кабинет доктор Андраник Христов - Амбулатория за индивидуална първична медицинска помощ по дентална медицина - Дента Анди” ЕООД, за наем на нежилищно общинско помещение
(2021-08-02 12:46:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 528 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на общинско търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК 205443197
(2021-08-02 12:45:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 527 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
(2021-08-02 12:43:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 526 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 2020 г. и Доклад на независимия одитор на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, ЕИК 205443197 за 2020 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на Съвета на директорите от отговорност и избор на регистриран одитор за 2021 г.
(2021-08-02 12:40:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 525 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 2020 г. на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, разпределение на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност
(2021-08-02 12:38:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 524 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, ЕИК 104514085, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност
(2021-08-02 12:37:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 523 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност
(2021-08-02 12:34:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 522 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 2020 г., Доклад на независимия одитор на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202 за 2020 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на управителя от отговорност и избор на регистриран одитор за 2021 г.
(2021-08-02 12:33:40)

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.07.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM
(2021-07-26 10:27:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 521 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.07.2021 г., Прот. № 31 ОТНОСНО: Оправомощаване на Кмета на община Свищов да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Свищов
(2021-07-13 05:12:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 520 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Откриване на процедура за възлагане на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Свищов
(2021-06-28 08:38:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 519 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655) на движими вещи, собственост на Община Свищов
(2021-06-28 08:36:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 518 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Дунавско дело“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104600901, 100% общинска собственост
(2021-06-28 08:25:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 517 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. В. Д.
(2021-06-28 08:23:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 516 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. П. П.
(2021-06-28 08:21:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 515 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов, приета с Решение № 371/17.12. 2020 г., Прот. № 21 на Общински съвет – Свищов
(2021-06-28 08:20:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 514 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Бракуване на движимо имущество, собственост на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655)
(2021-06-28 08:19:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 513 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, без публичен търг или конкурс, на плътна ограда, съгласно издадена виза на Главния архитект на общината, върху недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 44 – 44-А
(2021-06-28 08:17:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 512 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.145, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-06-28 08:15:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 511 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.144, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-06-28 08:14:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 510 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.143, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-06-28 08:13:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 509 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.142, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-06-28 08:10:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 508 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.141, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-06-28 08:01:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 507 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.47, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-06-28 07:59:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 506 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2021-06-28 07:57:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 505 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”
(2021-06-28 07:56:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 504 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) III – за „училище“ и (УПИ) IV, кв. 32 по действащия план на с. Овча могила, общ. Свищов
(2021-06-28 07:53:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 503 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLIХ – 2470 и (УПИ) XLVIII - 2469, кв. 28 по плана на гр. Свищов
(2021-06-28 07:49:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 502 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Проект № BG05M9OP001-2.090-0003 „Предоставяне на нова социална услуга в община Свищов – Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0003-С01/19.03.2021 г. (с регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-383/23.03.2021 г.) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г., процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”
(2021-06-28 07:47:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 501 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2021 година – създаване на нови обекти
(2021-06-28 07:35:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 500 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2021-06-28 07:34:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 499 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Изразяване на становище по разработения от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.
(2021-06-28 07:32:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 498 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655) на движими вещи, собственост на Община Свищов
(2021-06-02 08:47:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 497 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Й. С.
(2021-06-02 08:46:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 496 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.
(2021-06-02 08:45:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 495 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. К.
(2021-06-02 08:44:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 494 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. И.
(2021-06-02 08:44:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 493 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. О. А.
(2021-06-02 08:42:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 492 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.
(2021-06-02 08:41:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 491 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.
(2021-06-02 08:40:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 490 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Свищов, приета с Решение № 1161/30.04.2015 г., Протокол № 65 на Общински съвет – Свищов
(2021-06-02 08:39:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 489 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и отмяна на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия
(2021-06-02 08:38:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 488 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 788, кв. 75 по действащия план на с. Ореш
(2021-06-02 08:14:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 487 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-06-02 07:39:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 486 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-06-02 07:36:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 485 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор от 04.05.2015 г., сключен между Кметство Козловец и „Дентален кабинет доктор Андраник Христов - Амбулатория за индивидуална първична медицинска помощ по дентална медицина - Дента Анди” ЕООД, за наем на нежилищно общинско помещение
(2021-06-02 07:35:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 484 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2021-06-02 07:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 483 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Дядо Петкова чешма“
(2021-06-02 07:32:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 482 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”
(2021-06-02 07:30:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 481 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г.
(2021-06-02 07:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 480 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Свищов и Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в Община Свищов да членуват в Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България“ и определяне на представители в сдружението
(2021-06-02 07:29:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 479 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Откриване на процедура за възлагане на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Свищов
(2021-06-02 07:28:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 478 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Одобряване на финансово участие на Община Свищов в създаване на бюст-паметник на проф. д-р Иван Шишманов
(2021-06-02 07:27:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 477 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Приемане на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2020 година
(2021-06-02 07:25:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 476 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 28 ОТНОСНО: Упълномощаване на д-р Генчо Генчев – кмет на община Свищов да представлява Община Свищов като участва в работна група между заинтересованите страни по преговори за изграждане на Южен Дунавски мост „Свищов – Зимнич“
(2021-05-07 08:52:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 475 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, с ЕИК 204704655
(2021-05-07 08:50:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 474 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново
(2021-05-07 08:49:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 473 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. М.
(2021-05-07 08:41:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 472 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Г. Ц.
(2021-05-07 08:40:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 471 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Т. Д.
(2021-05-07 08:39:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 470 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните бюджетни средства за предходната 2020 година
(2021-05-07 08:37:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 469 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2021-05-07 08:37:09)

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 към Решение № 468 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2021-05-07 08:35:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 468 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2021-05-07 08:21:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 467 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-680/30.07.2015 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Стойко Стойков
(2021-05-07 08:20:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 466 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-676/30.07.2015 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Велизар Лазов
(2021-05-07 08:19:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 465 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-681/30.07.2015 г. и Договор № 94-Д-682/30.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между Община Свищов и „Сортови семена - Вардим“ АД
(2021-05-07 08:17:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 464 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-661/28.07.2015 г. и Договор № 94-Д-662/28.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между Община Свищов и ППОК „Изгрев – 93“, с. Царевец
(2021-05-07 08:15:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 463 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г.
(2021-05-07 08:14:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 462 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор от 04.05.2015 г., сключен между Кметство Червена и „Сортови семена - Вардим” ЕАД, за наем на нежилищно общинско помещение
(2021-05-07 08:11:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 461 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс помещение, представляващо Помпена станция “Селище“, находящо се в землището на с. Българско Сливово на Ловно-рибарско дружество “Сокол“ – гр. Свищов
(2021-05-07 08:10:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 460 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-05-07 08:08:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 459 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-05-07 08:07:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 458 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен“
(2021-05-07 08:00:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 457 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност “Калището“
(2021-05-07 07:59:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 456 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-05-07 07:57:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 455 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”
(2021-05-07 07:55:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 454 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа +“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Проект BG05M9OP001-6.002-0083 „Патронажна грижа + в община Свищов“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0083-С01 от 13.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (с регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-443), финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
(2021-05-07 07:54:05)

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.04.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM
(2021-04-26 07:30:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 453 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. В.
(2021-03-29 13:50:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 452 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2021-03-29 13:49:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 451 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. М. К.
(2021-03-29 13:49:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 450 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. И.
(2021-03-29 13:47:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 449 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. И. П.
(2021-03-29 13:46:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 448 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2021-03-29 13:43:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 447 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отчет за 2020 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов), Отчет за 2020 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение № 96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2020 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на община Свищов (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет – Свищов)
(2021-03-29 13:41:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 446 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на НССЗ част от имот – частна общинска собственост
(2021-03-29 13:40:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 445 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Хаджидимитрово на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД
(2021-03-29 13:39:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 444 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Хаджидимитрово на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
(2021-03-29 13:38:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 443 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 02/02.06. 2014 г., сключен между Кметство Драгомирово и ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски”, гр. Варна за наем на част от имот, публична общинска собственост
(2021-03-29 13:38:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 442 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-03-29 13:36:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 441 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”
(2021-03-29 13:31:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 440 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-03-29 13:30:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 439 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-03-29 13:28:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 438 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Газопроводно отклонение с трасе от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2021-03-29 13:22:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 437 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V - 3000 и УПИ VIII - 2989, кв. 7 по плана на гр. Свищов
(2021-03-29 13:21:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 436 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – Главен разпределителен газопровод ф250, извън урбанизираната територия, за газоснабдяване на гр. Свищов
(2021-03-29 13:16:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 435 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Свищов в периода от 04.08.2020 г. до 31.12.2020 година
(2021-03-29 13:15:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 434 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.
(2021-03-29 13:14:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 433 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година
(2021-03-29 13:13:19)

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.03.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM
(2021-03-19 14:37:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 432 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 354/17.12.2020 г., Протокол № 21 на Общински съвет – Свищов
(2021-03-01 12:05:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 431 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение от Община Свищов по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
(2021-03-01 12:04:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 430 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2021-03-01 12:03:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 429 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. М.
(2021-03-01 12:03:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 428 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. П. Д.
(2021-03-01 12:02:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 427 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.
(2021-03-01 12:01:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 426 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. П. А.
(2021-03-01 12:00:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 425 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. Й.
(2021-03-01 12:00:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 424 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. Ю.
(2021-03-01 11:59:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 423 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. Р. М.
(2021-03-01 11:58:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 422 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.
(2021-03-01 11:57:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 421 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Годишен план за паша в землищата на община Свищов за стопанската 2021-2022 г.
(2021-03-01 11:56:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 420 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на община Свищов за стопанската 2021-2022 г.
(2021-03-01 11:55:03)

Приложение № 1 и Приложение № 2 към Решение № 419 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25, относно Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на община Свищов
(2021-03-01 11:53:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 419 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на община Свищов
(2021-03-01 11:52:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 418 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-03-01 11:50:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 417 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2021-03-01 11:48:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 416 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-03-01 11:47:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 415 от заседание на Общинския съвет,проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов
(2021-03-01 11:43:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 414 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД – гр. Свищов за безвъзмездно ползване
(2021-03-01 11:41:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 413 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Решение № ОА04-1024/12.02.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново, за предприемане на спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г.
(2021-03-01 11:40:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 412 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на общинската идеална част - 119/504 ид.ч. от новия УПИ С (сто), с проектен идентификатор 65766.702.287 на наследници на И. Б.
(2021-03-01 11:40:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 411 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, право на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІI-62, с адрес: с. Морава, ул. “Маршал Толбухин“ № 3, без търг или конкурс, на Д. М.
(2021-03-01 11:38:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 410 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, право на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-3246, с адрес: гр. Свищов, ул. “Дядо Димитър Паничков“ № 7, без търг или конкурс, на М. М.
(2021-03-01 11:28:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 409 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост на недвижим имот, частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“, без търг или конкурс, на С. Б.
(2021-03-01 11:26:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 408 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“
(2021-03-01 11:24:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 407 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2021-03-01 11:22:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 406 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2021-03-01 11:17:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 405 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор, сключен между Кметство Козловец и ЕТ „ИППМП Д-р Асен Йорданов“, за наем на нежилищно общинско помещение (стая „Лекарски кабинет“), в сграда „Здравен дом“ с. Козловец
(2021-03-01 10:56:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 404 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в нежилищна сграда, в землището на гр. Свищов, в местност ”Матката”, на Ловно-рибарско дружество „Сокол“ Свищов
(2021-03-01 10:51:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 403 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на „ПЕНСИОНЕРСКИ СПОРТЕН КЛУБ НОВЕ“ – гр. Свищов
(2021-03-01 10:50:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 402 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 788, кв. 75 по действащия план на с. Ореш, общ. Свищов
(2021-03-01 10:49:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 401 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХV – 2910, 2937, кв. 9 по плана на гр. Свищов
(2021-03-01 10:47:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 400 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Одобряване на декларации за намаляване размера на дължимата такса битови отпадъци за 2021 година, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2021-03-01 10:46:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 399 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново
(2021-03-01 10:46:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 398 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Изменение на Устава на „ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197
(2021-03-01 10:44:34)

Приложение № 1, Приложение № 2.1. и Приложение № 2. 2. към Решение № 397 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25, относно Одобряване на Прогнози за периода 2022-2024 година
(2021-03-01 10:42:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 397 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Одобряване на Прогнози за периода 2022-2024 година
(2021-03-01 09:34:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 396 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2021 година
(2021-03-01 09:33:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 395 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2021 г.
(2021-03-01 09:32:21)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ 2021 година, приета с Решение № 394/25.02.2021 г., Протокол № 25 на Общински съвет - Свищов
(2021-03-01 09:31:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 394 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година
(2021-03-01 09:26:52)

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.02.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM
(2021-02-22 14:46:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 393 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ООД“
(2021-02-02 09:21:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 392 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – частна общинска собственост на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, гр. Свищов за безвъзмездно ползване
(2021-02-02 09:20:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 391 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Свищов да сключи договор за управлението на отпадъците на територията на община Свищов с „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, гр. Свищов
(2021-02-02 09:20:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 390 от заседание на Общинския съвет, vпроведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Център за управление на отпадъци” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2021-02-02 09:19:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 389 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов
(2021-02-02 09:18:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 388 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.
(2021-02-02 09:18:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 387 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.
(2021-02-02 09:17:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 386 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. З. Л.
(2021-02-02 09:17:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 385 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2021-02-02 09:16:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 384 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторни превозни средства с марка: 1. „HYUNDAI“, модел „County“ с 15+1 места, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/16.02.2010 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-414/27.05.2010 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката; 2. „OTOYOL“, модел „Е27.14 School bus“ с 27+1 места, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/16.02.2010 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-351/26.05.2010 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката
(2021-02-02 09:11:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 383 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги
(2021-02-02 09:07:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 382 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.
(2021-02-02 09:07:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 381 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 17/01.02.2015 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и „РОБСОВ“ ЕООД
(2021-02-02 09:06:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 380 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV – за „озеленяване“ и (УПИ) V, кв. 9 по плана на гр. Свищов
(2021-02-02 09:05:48)

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.01.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM
(2021-01-25 16:54:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 379 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.01.2021 г., Прот. № 23 ОТНОСНО: Определяне на реда за провеждане на публично обсъждане от местната общност на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2020 година
(2021-01-21 13:45:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 378 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.01.2021 г., Прот. № 23 ОТНОСНО: Определяне на реда за провеждане на публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет на община Свищов за 2021 г.
(2021-01-21 13:43:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 377 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.01.2021 г., Прот. № 23 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 373/17.12.2020 г., Прот. № 21 на Общински съвет – Свищов
(2021-01-21 13:42:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 376 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.01.2021 г., Прот. № 22 ОТНОСНО: Възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2021-01-08 11:03:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 375 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.01.2021 г., Прот. № 22 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Център за управление на отпадъци“ ЕООД
(2021-01-08 11:02:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 374 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.01.2021 г., Прот. № 22 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот
(2021-01-08 11:02:03)

Дневен ред и доклад с проект за решение, които ще се разглеждат на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 07.01.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM.
(2021-01-05 16:44:46)

Решения за 2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 373 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Определяне на реда за провеждане на публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет на община Свищов за 2021 г.
(2020-12-18 17:01:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 372 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов
(2020-12-18 17:00:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 371 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2020-12-18 17:00:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 370 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Свищов по ул. „Рила“, ул. „Д. Ценов“, ул. „Д. Г. Анев“, ул. „Козлодуй“, ул. „Вихрен“, ул. „27-ми юни“, ул. „Х. Димитър“, ул. „Екзарх Антим I“, кв. „Ст. Ников“, ул. „К. Д. Аврамов“, ул. „Д. Хадживасилев“, ул. „Ст. Михайловски“, ул. „Шипка“, ул. „Иконом Христо Василев“, ул. „Н. Бозвели“, ул. „Ц. Бояджиев“, ул. „Ив. Данчев“, ул. „В. Левски”, ул. „Тракия“, ул. „д-р Д. Хр. Павлович“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ст. Караджа“, ул. „К. Цанков“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „П. Евтимий“, ул. „Г. Катранов“, ул. „Г. Матев“, ул. „Арда“ и ул. „Росица“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2020-12-18 16:59:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 369 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Предоставяне на активи, собственост на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, за безвъзмездно ползване на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
(2020-12-18 16:58:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 368 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново през 2020 г. на територията на Община Свищов, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите
(2020-12-18 16:57:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 367 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов, на временно изпълняващ длъжността (ВрИД) управител на лечебното заведение Илиян Венков
(2020-12-18 16:55:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 366 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2020-12-18 16:54:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 365 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ
(2020-12-18 16:53:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 364 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Х. Х. Д.
(2020-12-18 16:50:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 363 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. К.
(2020-12-18 16:49:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 362 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2021 година
(2020-12-18 16:47:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 361 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Определяне на допълнителен брой кандидати, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов
(2020-12-18 16:47:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 360 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов за 2021 година
(2020-12-18 16:46:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 359 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2021 година
(2020-12-18 16:45:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 358 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин
(2020-12-18 16:37:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 357 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община Свищов 2020-2030 г.“
(2020-12-18 16:36:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 356 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Специализирана план – схема за газоснабдяване на гр. Свищов, в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов
(2020-12-18 16:35:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 355 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2020-12-18 16:29:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 354 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001 „3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19”
(2020-12-18 16:27:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 353 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Прилагане на § 58 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(2020-12-18 16:24:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 352 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в община Свищов
(2020-12-18 16:23:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 351 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2021 година
(2020-12-18 16:22:20)

Дневен ред и доклади с проекти за решения по точките, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 17.12.2020 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM.
(2020-12-11 09:47:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 350 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 20 ОТНОСНО: Приемане на допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация
(2020-11-27 13:46:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 349 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. №19 ОТНОСНО: Одобряване на партньорско споразумение за кандидатстване с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 2
(2020-11-27 13:21:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 348 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца
(2020-11-27 13:20:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 347 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
(2020-11-27 13:19:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 346 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. №19 ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 65766.508.50 и 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов, попадащи в обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов“, с класификация на групова историческа недвижима културна ценност и с категория „национално значение“
(2020-11-27 13:18:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 345 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. В. К.
(2020-11-27 13:16:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 344 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. М.
(2020-11-27 13:15:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 343 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Д. Б.
(2020-11-27 13:14:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 342 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Н. Д.
(2020-11-27 13:14:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 341 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. С. Т.
(2020-11-27 13:13:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 340 от заседание на Общинския съвет,проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2020/2021 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2020-11-27 13:12:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 339 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот
(2020-11-27 13:12:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 338 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Детско – юношески танцов ансамбъл „Огнени ритми“ – гр. Свищов
(2020-11-27 13:10:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 337 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещения, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Годжу карате клуб „Алеко“ – гр. Свищов
(2020-11-27 13:09:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 336 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.22, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2020-11-27 13:08:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 335 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.120, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-11-27 13:07:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 334 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.125, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-11-27 13:06:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 333 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.27, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“
(2020-11-27 13:04:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 332 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж № 11, гараж № 12 и гараж № 13, с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 4 – А
(2020-11-27 13:03:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 331 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на свинеферма за свине майки в поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов
(2020-11-27 13:01:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 330 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в поземлен имот (ПИ) 77013.300.30 по КК и КР на землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов
(2020-11-27 13:00:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 329 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-11-27 12:59:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 328 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 307/29.10.2020 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов за обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-8082/13.11.2020 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2020-11-27 12:58:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 327 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Свищов и отмяна на Раздел XIII „Селскостопански животни“ от Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов
(2020-11-27 12:57:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 326 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново
(2020-11-27 12:56:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 325 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов
(2020-11-27 12:55:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 324 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Прилагане на § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
(2020-11-27 12:54:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 323 от заседание на Общинския съвет, проведено на 04.11.2020 г., Прот. № 18 ОТНОСНО: Даряване на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ застроен парцел І (първи) – земя и сграда от кв. 20 А, с. Царевец, ул. „Шеста“ № 1
(2020-11-09 10:05:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 322 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2021 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
(2020-11-02 16:50:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 321 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. А.
(2020-11-02 16:49:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 320 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Т. П.
(2020-11-02 16:49:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 319 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. М.
(2020-11-02 16:47:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 318 от заседание на Общинския съвет,проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ю. К.
(2020-11-02 16:45:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 317 от заседание на Общинския съвет,проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.
(2020-11-02 16:41:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 316 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Н.
(2020-11-02 16:40:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 315 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. Д. Н.
(2020-11-02 16:39:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 314 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.
(2020-11-02 16:39:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 313 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. М.
(2020-11-02 16:38:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 312 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. Н.
(2020-11-02 16:37:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 311 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Николай Константинов за отпечатване на книгата „От първия футболен мач в България до групата на майсторите“ (История на футбола в Свищов)
(2020-11-02 16:37:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 310 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Свищов за нов четиригодишен мандат (2021 г. – 2025 г.)
(2020-11-02 16:36:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 309 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даряване на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ застроен парцел І (първи) – земя и сграда от кв. 20 А с. Царевец, ул. „Шеста“ № 1
(2020-11-02 16:35:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 308 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост
(2020-11-02 16:34:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 307 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост
(2020-11-02 16:33:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 306 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост
(2020-11-02 16:32:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 305 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.50.115 с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо“ 3-4
(2020-11-02 16:30:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 304 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.175, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2020-11-02 16:28:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 303 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.118, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-11-02 16:26:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 302 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4059, с адрес: гр. Свищов, ул. „Люлин“ № 21-а, представляващи 128/778 ид. ч. от дворното място
(2020-11-02 16:24:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 301 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на жилищна сграда, построена върху имот, частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХI-999, отреден за жилищно строителство от кв. 172, по Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, зона Изток на гр. Свищов, ул. „Нове“ № 8
(2020-11-02 16:23:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 300 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж № 23, върху имот, частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 19
(2020-11-02 16:21:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 299 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-11-02 16:18:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 298 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 година
(2020-11-02 16:16:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 297 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 02/01.11. 2013 г., сключен между Кметство Ореш и „А1 България“ ЕАД за наем на част от имот публична общинска собственост
(2020-11-02 16:15:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 296 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 9/2014 г. (изменен с допълнително споразумение от 26.09.2017 г.), сключен между СУ „Николай Катранов“ и ЕТ „Тоталперфект – В. Христова“
(2020-11-02 16:09:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 295 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод от поземлен имот (ПИ) 65766.303.57 до поземлени имоти (ПИ) 65766.133.23 (част от който е стар ПИ 65766.131.17) и (ПИ) 65766.126.28 по КК и КР на землището на гр. Свищов, за напояване на орехови градини в землището на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „Довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини)“
(2020-11-02 16:08:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 294 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов
(2020-11-02 16:06:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 293 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нов обект
(2020-11-02 16:06:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 292 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по социално жилищно настаняване – „социално жилище“ по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“
(2020-11-02 16:05:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 291 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Продължаване на срока на договор за възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104514085, 100% общинска собственост
(2020-11-02 16:02:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 290 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Промени в регистрацията на общинско търговско дружество „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД, с ЕИК 204704655
(2020-11-02 16:00:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 289 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Избор на член в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-11-02 15:56:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 288 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-11-02 15:53:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 287 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на общинско търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов“ ЕАД, с ЕИК 205443197
(2020-11-02 15:51:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 286 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Свищов“
(2020-11-02 14:14:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 285 от заседание на Общинския съвет, проведено на 15.10.2020 г., Прот. № 16 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Текущ ремонт на довеждащ водопровод за село Овча могила – Етап I (първи) “ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
(2020-10-19 13:12:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 284 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД
(2020-09-28 13:49:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 283 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД
(2020-09-28 13:47:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 282 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2020-09-28 13:46:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 281 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. П. С.
(2020-09-28 13:44:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 280 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. М.
(2020-09-28 13:43:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 279 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Ц.
(2020-09-28 13:42:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 278 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2020-09-28 13:41:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 277 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Д. М.
(2020-09-28 13:40:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 276 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. А. С.
(2020-09-28 13:39:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 275 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. М.
(2020-09-28 13:38:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 274 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот
(2020-09-28 13:38:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 273 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов
(2020-09-28 13:36:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 272 от заседание на Общинския съвет,проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV- 4359, 4567, 4980, 4981, 4982, 4983, 9666 и (УПИ) VI - 4633, кв. 105 по плана на гр. Свищов и част от улица – тупик по регулационния план на гр. Свищов
(2020-09-28 13:35:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 271 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-09-28 13:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 270 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2299 с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Васкидович“ № 5
(2020-09-28 13:33:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 269 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-09-28 13:31:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 268 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за управление на „Дунавско дело“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104600901, 100% общинска собственост
(2020-09-28 13:30:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 267 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
(2020-09-28 13:26:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 266 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Възлагане на обществена услуга – патронажна грижа, предоставяна по проект BG05M9OP001–2.040-0005 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
(2020-09-28 13:25:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 265 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Формиране на една група в детска градина с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2020/2021 година
(2020-09-14 13:41:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 264 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2020-09-14 13:40:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 263 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година - създаване на нов обект
(2020-09-14 13:40:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 262 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2021-2023 година
(2020-09-14 13:39:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 261 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Кандидатстване по подмярка 8. 1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно предложение „Залесяване и поддръжка на земеделски и неземеделски земи, собственост на Община Свищов“
(2020-08-28 11:55:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 260 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Н.
(2020-08-28 11:55:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 259 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. А.
(2020-08-28 11:54:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 258 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Р. Г.
(2020-08-28 11:53:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 257 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. А. Г.
(2020-08-28 11:52:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 256 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.
(2020-08-28 11:51:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 255 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.
(2020-08-28 11:50:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 254 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов, с мандат 2021-2025 година, открита с Решение № 187/25.06.2020 г. , Прот. № 10 на Общински съвет – Свищов
(2020-08-28 11:49:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 253 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 769 и (УПИ) II - 768, кв. 191 по плана на гр. Свищов
(2020-08-28 11:48:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 252 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-08-28 11:46:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 251 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.133, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-08-28 11:46:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 250 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.24, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“
(2020-08-28 11:44:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 249 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.92, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2020-08-28 11:43:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 248 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.75 с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“
(2020-08-28 11:41:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 247 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.173, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“
(2020-08-28 11:39:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 246 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-08-28 11:36:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 245 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
(2020-08-28 11:35:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 244 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Кандидатстване с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 2
(2020-08-28 11:35:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 243 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 954/25.10.2018 г., Протокол № 61 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2020-08-28 11:34:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 242 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 953/25.10.2018 г., Протокол № 61 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Традиция и танци – мост над река Дунав” /USES/, ROBG-511 по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.
(2020-08-28 11:32:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 241 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 926/17.09.2018 г., Протокол № 59 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност” /USES/, ROBG-274 по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.
(2020-08-28 11:30:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 240 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година
(2020-08-28 11:29:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 239 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане на предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Свищов”
(2020-08-28 11:21:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 238 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Й.
(2020-08-03 12:02:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 237 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. А.
(2020-08-03 12:01:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 236 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. И.
(2020-08-03 12:01:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 235 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. А. Б.
(2020-08-03 12:00:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 234 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. П.
(2020-08-03 11:59:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 233 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.
(2020-08-03 11:58:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 232 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. А. С.
(2020-08-03 11:57:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 231 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване съгласие за допълване предоставяните социални услуги в Дневен център за деца с увреждания - Свищов с програма за „Ранна интервенция на уврежданията“, осигуряваща подкрепа на семейства, отглеждащи деца с увреждания и в риск от развитие на уврежданията на възраст от 0 до 7 години
(2020-08-03 11:55:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 230 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Приемане на длъжности в Община Свищов с право на изплащане на транспортни разходи в системата на здравеопазването - на медицински персонал от училищното и детско здравеопазване
(2020-08-03 11:54:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 229 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените училища за учебната 2020/2021 година
(2020-08-03 11:53:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 228 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2019 година
(2020-08-03 11:50:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 227 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 09/2014 г. (изменен с допълнително споразумение от 06.06.2017 г.), сключен между Община Свищов и Фондация “Ангели от Лим“
(2020-08-03 11:47:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 226 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.95, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“
(2020-08-03 11:45:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 225 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. №11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на сграда, собственост на ЕТ „КАЛИ – Ц. А.“, построена върху имот, частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ IV-71, отреден за магазин от кв. 8 по Подробния устройствен план на с. Совата
(2020-08-03 11:43:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 224 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.140, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“
(2020-08-03 11:41:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 223 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.36, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-08-03 11:39:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 222 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.134, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
(2020-08-03 11:38:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 221 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.28, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“
(2020-08-03 11:36:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 220 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХVI-147, без отреждане от кв. 30 по плана на с. Алеково
(2020-08-03 11:34:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 219 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване съгласие да се актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-08-03 11:34:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 218 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД
(2020-08-03 11:34:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 217 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
(2020-08-03 11:33:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 216 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“
(2020-08-03 11:33:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 215 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Предоставяне право на кмета на община Свищов да извърши пряко възлагане, по отношение на автобусни линии, посочени в Решение № ОА04-3863/17.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-29 10:21:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 214 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. П. Т.
(2020-06-29 10:20:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Н. Ф.
(2020-06-29 10:19:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 212 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. В.
(2020-06-29 10:17:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 211 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. С. А.
(2020-06-29 10:16:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 210 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. И.
(2020-06-29 10:15:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 209 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. Ф.
(2020-06-29 10:11:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 208 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Определяне и предоставяне на имоти на територията на община Свищов, общинска собственост, с предназначение – земеделски земи за управление на Кметовете на кметства и кметски наместничества
(2020-06-29 10:09:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 207 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:08:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 206 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:06:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 205 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:04:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 204 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:01:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 203 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 10:00:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 202 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-06-29 09:58:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 201 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”
(2020-06-29 09:57:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 200 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на две помещения /стаи/, находящи се в помощна сграда на ОУ ”Ф. Сакелариевич”, на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов
(2020-06-29 09:54:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 199 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 01/29.07. 2013 г. за наем на нежилищни общински помещения – част от имот публична общинска собственост, сключен между НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш и „Сортови семена - Инвест“ АД
(2020-06-29 09:52:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 198 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 12/11.08. 2014 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „Валдемар 2000 – В. Абаджиев“
(2020-06-29 09:51:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 197 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 16/11.08. 2014 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „С. Събков“
(2020-06-29 09:50:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 196 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III - 336, 337, кв. 35 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:49:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 195 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I и (УПИ) II, кв. 191 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:48:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 194 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIV, (УПИ) XV и (УПИ) XXVII, кв. 201 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:47:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 193 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Главен разпределителен газопровод Ф250, извън урбанизираната територия на гр. Свищов, за газоснабдяване на гр. Свищов
(2020-06-29 09:45:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 192 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, съгласно регистър на засегнатите имоти, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ на обект „ЕСМ – Отклонение от съществуваща инфраструктура на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, на територията на Община Свищов, Област Велико Търново“
(2020-06-29 09:44:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 191 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „ЕСМ – Отклонение от съществуваща инфраструктура на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, на територията на с. Козловец, Община Свищов, Област Велико Търново“
(2020-06-29 09:44:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 190 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Поставяне на преместваем обект – павилион за кафе - аперитив в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXV-2391, кв. 27 по плана на гр. Свищов
(2020-06-29 09:41:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 189 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Общия устройствен план на община Свищов
(2020-06-29 09:40:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 188 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия“
(2020-06-29 09:38:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 187 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свищов
(2020-06-29 09:36:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 186 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“
(2020-06-29 09:35:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 185 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Приемане на пакет от икономически мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса на територията на община Свищов и намаляване на негативните последствия от обявеното извънредно положение
(2020-06-18 09:36:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 184 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Приемане на доклад за предприети мерки и извършени дейности против разпространението на COVID-19 на територията на община Свищов за периода 05.03. – 05.06.2020 г.
(2020-06-18 09:35:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 183 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 181/28.05.2020 г., Протокол № 8 на Общински съвет – Свищов, за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3728/11.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-18 09:35:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 182 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 180/28.05.2020 г., Протокол № 8 на Общински съвет – Свищов, за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3727/11.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново
(2020-06-18 09:34:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 181 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление /отменено с Решение №183/16.06.2020 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов/
(2020-06-01 09:47:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 180 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление /отменено с Решение №182/16.06.2020 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов/
(2020-06-01 09:47:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 179 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Отмяна на действаща Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Свищов и Приемане на нова Наредба за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов
(2020-06-01 09:47:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 178 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.
(2020-06-01 09:47:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в състава на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов
(2020-06-01 09:46:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 176 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2020 - 2021 г.) и Отчет на годишен план в изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Свищов (2019 - 2020 г.)
(2020-06-01 09:46:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 175 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите, лицата с увреждания, ветераните от войните, офицерите и сержантите от резерва и запаса на територията на община Свищов
(2020-06-01 09:46:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 174 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Кметство Вардим и Л. П.
(2020-06-01 09:46:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 173 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на едно помещение – „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово
(2020-06-01 09:45:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 172 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Туристически информационен център – Свищов за 2019 г.
(2020-06-01 09:45:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 171 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД
(2020-06-01 09:45:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 170 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година – създаване на нов обект
(2020-06-01 09:45:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 169 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година
(2020-06-01 09:44:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 168 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2019 година
(2020-06-01 09:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 167 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване срока на Договор № 01 от 13.05.2014 г., сключен между Кметство Драгомирово, общ. Свищов и „АКВАПРОДУКТ МАРИНЧЕВ“ ЕООД
(2020-05-05 16:50:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 166 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване срока на Договор № 1 от 20.03.2014 г., сключен между Кметство Александрово, общ. Свищов и „ЛЮБИ - Ф“ ЕООД
(2020-05-05 16:41:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 165 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Я.
(2020-05-05 15:57:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 164 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.
(2020-05-05 15:56:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 163 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Т.
(2020-05-05 15:55:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 162 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 година
(2020-05-05 15:54:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 161 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на “Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Свищов през 2021 година“
(2020-05-05 15:53:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 160 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
(2020-05-05 15:52:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 159 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд
(2020-05-05 15:51:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 158 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отдаване под наем или аренда на земи от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2020-05-05 15:50:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г.
(2020-05-05 15:49:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 156 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот
(2020-05-05 15:48:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 155 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот
(2020-05-05 15:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 154 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост и разпореждане с имота – частна общинска собственост (продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията)
(2020-05-05 15:45:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 153 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори, сключени между Община Свищов и „Български пощи“ ЕАД
(2020-05-05 15:43:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 152 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:42:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 151 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:41:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 150 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:40:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 149 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:39:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 148 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:38:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 147 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:37:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 146 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост
(2020-05-05 15:37:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 145 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, на помещение частна общинска собственост, на Териториална съюзна организация на слепите гр. Свищов
(2020-05-05 15:35:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 144 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов
(2020-05-05 15:34:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 143 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) II и (УПИ) XVIII - 81, Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов
(2020-05-05 15:31:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 142 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отмяна на действащ Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“, Утвърждаване на нова организационно-управленска структура и числен състав на ОП „Обреди – Свищов“ и Приемане на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“
(2020-05-05 15:30:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 141 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “По-добра среда за възрастните хора, настанени в Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика
(2020-05-05 15:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 140 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2019 година
(2020-05-05 15:27:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 139 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:26:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 138 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 137 от заседание на Общинския съвет,проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:23:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 136 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Дунавско дело“ ЕООД за 2019 година
(2020-05-05 15:22:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 135 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година
(2020-05-05 15:21:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 134 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Избор на член в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-03-02 15:29:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД
(2020-03-02 15:28:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 132 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД за 2019 г.
(2020-03-02 15:27:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов
(2020-03-02 15:26:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.
(2020-03-02 15:25:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.
(2020-03-02 15:24:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2020-03-02 15:24:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2020-03-02 15:23:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2020-03-02 15:22:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Предоставяне на специален автомобил от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД на Община Свищов за безвъзмездно ползване
(2020-03-02 15:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване върху моторно превозно средство, марка „Форд“, модел „Transit Custom Combi SWB“ с 8+1 места, с регистрационен номер ВТ 3143 КС
(2020-03-02 15:20:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в местността „Баира“, в землището на с. Ореш, сключен на 01.04.2013 г. между Кметство с. Ореш, общ. Свищов и „А1 България“ ЕАД
(2020-03-02 15:18:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за удължаване срока на Договор № 03/2014 г., сключен между Община Свищов и ЕТ „Д. Николова“, гр. Свищов
(2020-03-02 15:17:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находяща се в сградата на Кметство с. Алеково
(2020-03-02 15:16:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 13/04.03.2014 г., сключен между Исторически музей – Свищов и ЕТ „Вутов 62 – Е. Вутов“
(2020-03-02 15:06:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2020-03-02 15:00:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2020-03-02 14:52:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж
(2020-03-02 14:51:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:50:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:49:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:40:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:39:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:34:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-03-02 14:33:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:32:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:31:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:30:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:29:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-03-02 14:28:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година
(2020-03-02 14:27:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов
(2020-03-02 14:26:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-03-02 14:24:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и части от (ПИ) 65766.508.3 и от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-03-02 14:24:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2020-03-02 14:21:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2020-03-02 14:20:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Заличаване на „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 104060259
(2020-03-02 14:19:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов”, град Свищов
(2020-03-02 14:17:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 97 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отчет за 2019 г. на „Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г.“ (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет - Свищов), Отчет за 2019 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)”, период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2019 г. на „Програмата за управление на отпадъците за периода 2014- 2020 г. на община Свищов“ (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет - Свищов)
(2020-03-02 14:16:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2019-2023 г. с приложения и Допълнение към нея за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)
(2020-03-02 14:06:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 95 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов
(2020-03-02 14:06:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Наименование на процедурата: BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”
(2020-03-02 14:05:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Одобряване на Прогнози за периода 2021-2023 година
(2020-03-02 14:01:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нови обекти
(2020-03-02 13:35:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация
(2020-03-02 13:28:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Програма за управление на Община Свищов 2019-2023 година
(2020-03-02 13:25:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Свищов в Общото събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР)
(2020-02-03 13:43:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.
(2020-02-03 13:42:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. С.
(2020-02-03 13:41:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2020-02-03 13:40:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.
(2020-02-03 13:40:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.
(2020-02-03 13:39:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 83 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. П.
(2020-02-03 13:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. С. Г.
(2020-02-03 13:37:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ш. Ю.
(2020-02-03 13:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов” - град Свищов
(2020-02-03 13:36:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: 1/ Отмяна на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г., Протокол № 30 на Общински съвет - Свищов 2/ Приемане на нова Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2020-02-03 13:35:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/24.02.2005 г., Протокол № 31
(2020-02-03 13:34:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2020-02-03 13:33:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 76 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2020-02-03 13:29:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2020-02-03 13:11:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2020-02-03 13:10:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 8 по действащия план на с. Совата, общ. Свищов
(2020-02-03 13:09:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 2226, кв. 33 по плана на гр. Свищов
(2020-02-03 13:08:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2020-02-03 13:06:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:05:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:02:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”
(2020-02-03 13:01:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”
(2020-02-03 12:57:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 66 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:56:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:55:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:52:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:51:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.
(2020-02-03 12:50:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов
(2020-02-03 12:49:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване съгласие Председателят на Общински съвет – Свищов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
(2020-02-03 12:48:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 59 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2020-02-03 12:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 58 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Дългосрочна общинска програма (2020 г. - 2029 г.) и Краткосрочна общинска програма (2020 г. - 2022 г.) за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива
(2020-02-03 12:45:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2020 година
(2020-02-03 12:43:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2020 година в Община Свищов
(2020-02-03 12:42:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 55 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година
(2020-02-03 12:41:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов за мандат 2019-2023 година
(2020-02-03 12:39:59)

Решения за 2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 53 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, относно автобусна линия от републиканската транспортна схема от квотата на община Свищов
(2019-12-23 23:15:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и част от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2019-12-23 23:13:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Свищов за 2019 година
(2019-12-23 23:13:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. Ю.
(2019-12-23 23:12:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Избор на нов състав на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“
(2019-12-23 23:12:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2020 година
(2019-12-23 23:11:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2020 година
(2019-12-23 23:09:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2020 година
(2019-12-23 23:09:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 388/24.11.2016 г., Протокол № 26 на Общински съвет – Свищов
(2019-12-23 23:08:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 44 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на сервитутно право на прокарване на трасе на газопровод, електрически кабел и Анодно защитно устройство (АЗУ) на обект „Преносен газопровод до град Свищов” на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, с трасе, преминаващо през имоти общинска собственост
(2019-12-23 23:07:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – ЙОВКОВЦИ“ ООД - Велико Търново през 2019 г. на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите
(2019-12-23 23:07:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне цени на общински жилища
(2019-12-23 23:05:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-12-23 23:04:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Свищов
(2019-12-23 23:04:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2019-12-23 23:02:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация
(2019-12-23 23:01:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново
(2019-12-23 23:00:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “Дунав”
(2019-12-23 22:59:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Одобряване на обща численост и структура на общинската администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2020 година
(2019-12-23 22:59:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов
(2019-12-23 22:58:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Закриване на звено „Радиотранслационен възел“
(2019-12-23 22:57:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Утвърждаване кметски наместници за населени места на територията на Община Свищов за с. Александрово, с. Деляновци, с. Совата и с. Червена
(2019-12-23 22:57:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.12.2019 г., Прот. № 4 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2020 година
(2019-12-23 22:56:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Т. П.
(2019-12-02 10:31:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 29 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.
(2019-12-02 10:27:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. М.
(2019-12-02 10:26:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 27 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.
(2019-12-02 10:25:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-12-02 10:24:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов
(2019-12-02 10:24:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 24 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметските наместничества в община Свищов по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(2019-12-02 10:23:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове, и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
(2019-12-02 10:22:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация
(2019-12-02 10:10:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Определяне на делегат от състава на Общински съвет - Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
(2019-12-02 10:09:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2019/2020 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2019-12-02 10:07:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.133.23 по КК и КР на землището на гр. Свищов и Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов
(2019-12-02 10:06:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 18 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов
(2019-12-02 10:04:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 586, (УПИ) III – 585, (УПИ) V – 585, кв. 95 и УПИ – за „озеленяване“, кв. 99 по действащия план на с. Ореш, и улица с ОК367 – ОК368 – ОК369 – ОК386 по регулационния план на с. Ореш, общ. Свищов
(2019-12-02 10:02:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 16 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов
(2019-12-02 10:00:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2019-12-02 09:57:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов”
(2019-12-02 09:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна предназначение на сградния фонд на Междуучилищен учебен център – публична общинска собственост
(2019-12-02 09:52:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект “Красива България” за 2020 г., Мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура”
(2019-12-02 09:49:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.11.2019 г., Прот. № 3 ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение “Подобряване и реновиране на градска среда ул. “Патриарх Евтимий“ и ж.к. “Симеон Ванков“ в град Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2019-12-02 09:44:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-11-15 11:52:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-11-15 11:52:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 662/31.08.2017 г., Протокол № 40 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.
(2019-11-15 11:50:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Определяне на представител от състава на Общински съвет - Свищов в Областния съвет за развитие
(2019-11-15 11:49:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:48:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:47:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:46:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.11.2019 г., Прот. № 2 ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов
(2019-11-15 11:45:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.11.2019 г., Прот. № 1, ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2019-11-11 09:49:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.11.2019 г., Прот. №1, ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов
(2019-11-11 09:48:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
(2019-09-30 09:59:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. В. З.
(2019-09-30 09:58:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Н.
(2019-09-30 09:57:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1207 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. П.
(2019-09-30 09:55:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1206 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Н.
(2019-09-30 09:54:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1205 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. И. Й.
(2019-09-30 09:53:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2019-09-30 09:50:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. И. А.
(2019-09-30 09:48:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Х. П.
(2019-09-30 09:47:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. И. А.
(2019-09-30 09:42:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-09-30 09:40:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1199 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 3409, кв. 223 по плана на гр. Свищов и улица с ОК 1049 – ОК 1052 по регулационния план на гр. Свищов
(2019-09-30 09:39:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1198 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21
(2019-09-30 09:37:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1197 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Остри могили 1”
(2019-09-30 09:36:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1196 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност “Стъклен“
(2019-09-30 09:35:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1195 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Обявяване от публична в частна общинска собственост, част от имот, публична общинска собственост (ПИ 65766.701.9509 - улица) и разпореждане чрез продажба на собственика на ПИ 65766.701.2884 в обхвата на УПИ ХLIV-2884, кв. 14 по Подробния устройствен план на гр. Свищов
(2019-09-30 09:34:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1194 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-09-30 09:32:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1193 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.09.2019 г., Прот. № 77 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов
(2019-09-30 09:31:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 1192 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2020-2022 година
(2019-09-16 08:36:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1191 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Свищов до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2019 година
(2019-09-16 08:35:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1190 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 12.09.2019 г., Прот. № 76 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет в кметствата на община Свищов след провеждане на местните избори през октомври 2019 година
(2019-09-16 08:34:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1189 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Формиране на една група в детска градина с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2019/2020 година
(2019-09-02 12:02:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Средно училище „Николай Катранов“ град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ град Свищов, в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020 година
(2019-09-02 12:01:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.
(2019-09-02 12:00:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1186 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.
(2019-09-02 11:59:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2019-09-02 11:58:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1184 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ОФК „Академик“ Свищов
(2019-09-02 11:57:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1183 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Възлагане на задължение за обществена услуга - Патронажна грижа, предоставяна по проект BG05М9ОР001-2.040-0005 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
(2019-09-02 11:56:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1182 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2019-09-02 11:45:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1181 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(2019-09-02 11:44:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс на Сдружение Спортен клуб по културизъм „Академик“ помещение, намиращо се в училищната сграда на СУ „Цветан Радославов“
(2019-09-02 11:43:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”
(2019-09-02 11:41:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1157/25.07.2019 г., Протокол № 74 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-5577/09.08.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-09-02 11:39:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Велико Търново
(2019-09-02 11:38:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.08.2019 г., Прот. № 75 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година
(2019-09-02 11:34:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1175 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Разпореждане със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4204.2.115 , намиращ се на първи етаж от сградата на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович”
(2019-07-29 13:55:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1174 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“
(2019-07-29 13:53:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0005-С01 от 18.07.2019 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2019-07-29 13:49:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1172 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Й. А.
(2019-07-29 13:48:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. К. М.
(2019-07-29 13:43:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1170 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Ц. И.
(2019-07-29 13:42:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. В.
(2019-07-29 13:41:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1168 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. А.
(2019-07-29 13:40:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1167 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-07-29 13:39:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1166 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект
(2019-07-29 13:38:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1165 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на публичните търгове и публично оповестени конкурси по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
(2019-07-29 13:37:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1164 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов
(2019-07-29 13:36:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1163 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.416.115, местност “Стъклен “
(2019-07-29 13:34:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1162 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.55, местност “Фара“
(2019-07-29 13:33:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.158, местност “Стъклен“
(2019-07-29 13:32:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.25, местност “Остри могили 1“
(2019-07-29 13:31:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1159 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Обявяване за частна общинска собственост на част от сградата на СУ „Цветан Радославов”, обособена в обект: „спортен център-фитнес” и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Протокол № 33 на Общински съвет – Свищов
(2019-07-29 13:30:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в землището на с. Хаджидимитрово
(2019-07-29 13:29:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 1157 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се в сградата на СУ „Николай Катранов”
(2019-07-29 13:27:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне правото за управление на недвижим имот, държавна собственост в полза на Община Свищов
(2019-07-29 13:26:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1155 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-07-29 13:25:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1154 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-07-29 13:24:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1153 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов
(2019-07-29 13:22:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1152 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Определяне състава на Одитен комитет в Община Свищов
(2019-07-29 13:21:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1151 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2019-07-29 13:20:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1150 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.07.2019 г., Прот. № 74 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2019-07-29 13:19:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1149 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов
(2019-07-01 16:57:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1148 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. Ц.
(2019-07-01 16:56:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1147 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. П. С.
(2019-07-01 16:55:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1146 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. М.
(2019-07-01 16:54:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1145 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. П. Г.
(2019-07-01 16:53:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1144 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. Т.
(2019-07-01 16:52:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1143 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. Й.
(2019-07-01 16:51:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1142 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. Р.
(2019-07-01 16:50:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1141 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.
(2019-07-01 16:49:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1140 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.
(2019-07-01 16:48:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1139 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. П.
(2019-07-01 16:47:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1138 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Хаджидимитрово
(2019-07-01 16:46:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1137 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов
(2019-07-01 16:45:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1136 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се извърши продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.51
(2019-07-01 16:43:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1135 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.134.18
(2019-07-01 16:41:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1134 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.130.24
(2019-07-01 16:39:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 1133 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.132.34
(2019-07-01 16:38:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1132 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-07-01 16:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 1131 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Учредяване на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец, безвъзмездно право на ползване, без търг или конкурс, върху имот, частна общинска собственост, представляващ помещение кафе-аперитив, на първи етаж от читалищната сграда, с. Козловец
(2019-07-01 16:35:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1130 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1105/30.05.2019 г., Протокол № 72 на Общински съвет - Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3968/12.06.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-07-01 16:34:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1129 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов
(2019-07-01 16:33:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1128 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 982/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов за осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“
(2019-07-01 16:32:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 1127 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН BG05M9OP001-2.040-0005-С01 от 17.05.2019 г. , по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9 OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, Приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”
(2019-07-01 16:31:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1126 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.06.2019 г., Прот. № 73 ОТНОСНО: Откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново
(2019-07-01 16:30:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1125 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-06-03 14:58:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1124 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-06-03 14:57:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1123 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 988/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов
(2019-06-03 14:56:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Р. С.
(2019-06-03 14:55:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства на М. Минков – старши треньор в СК „БОЛГ“
(2019-06-03 14:54:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.
(2019-06-03 14:53:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1119 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. В.
(2019-06-03 14:52:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1118 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. А. П.
(2019-06-03 14:51:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1117 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Г. П.
(2019-06-03 14:50:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1116 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Л. П.
(2019-06-03 14:49:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1115 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2019-06-03 14:48:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1114 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. К. М.
(2019-06-03 14:45:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 1113 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Д.
(2019-06-03 14:44:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. К.
(2019-06-03 14:43:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1111 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот
(2019-06-03 14:43:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 1110 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21
(2019-06-03 14:41:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1109 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Калището”
(2019-06-03 14:40:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1108 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Манастирски трап”
(2019-06-03 14:39:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1107 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Стъклен”
(2019-06-03 14:37:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1106 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Драгомирово
(2019-06-03 14:36:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1105 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Обявяване на имот за публична общинска собственост и учредяване право на безвъзмездно управление на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец
(2019-06-03 14:34:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 1104 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов
(2019-06-03 14:31:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1103 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-06-03 14:29:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1102 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 557/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:27:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 1101 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 556/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:24:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1100 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.05.2019 г., Прот. № 72 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 555/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2019-06-03 14:22:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1099 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Подпомагане на ДЮТА „Огнени ритми“ и Арт център „Творецът“ – Свищов
(2019-05-02 15:55:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1098 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за участие в Космически Лагер Турция (Space Camp Turkey) в гр. Измир, Турция
(2019-05-02 15:53:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1097 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. И.
(2019-05-02 15:52:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 1096 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. С. А.
(2019-05-02 15:51:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1095 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.
(2019-05-02 15:50:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1094 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. И.
(2019-05-02 15:49:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1093 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Ц. С.
(2019-05-02 15:48:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1092 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. А.
(2019-05-02 15:47:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1091 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. С.
(2019-05-02 15:46:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1090 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-05-02 15:45:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 1089 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Откриване на процедура и определяне на метод за приватизация на общински нежилищен имот
(2019-05-02 15:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 1088 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.
(2019-05-02 15:43:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 1087 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2018 година и Общинска програма за закрила на детето за 2019 година
(2019-05-02 15:42:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1086 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2018 година
(2019-05-02 15:41:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1085 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Промяна на предназначението на недвижими имоти, общинска собственост и обявяването им от публична в частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на землище град Свищов
(2019-05-02 15:40:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1084 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Овча могила
(2019-05-02 15:39:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1083 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Прехвърляне на нетекущи (дълготрайни) активи
(2019-05-02 15:35:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1082 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов
(2019-05-02 15:33:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1081 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на главен разпределителен газопровод Ф250 РЕ извън границите на урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Свищов
(2019-05-02 15:32:46)

Р Е Ш Е Н И Е № 1080 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се предостави за безвъзмездно стопанисване и управление на Агенция по заетостта гр. София част от сграда с идентификатор 65766.702.4802.1, находяща се в гр. Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 16
(2019-05-02 15:30:37)

Р Е Ш Е Н И Е № 1079 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-и етаж в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия“
(2019-05-02 15:29:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1078 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Давaне на съгласие за удължаване срока на Договор № 11/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се в село Совата
(2019-05-02 15:28:12)

Р Е Ш Е Н И Е 1077 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 14/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Т. Миланович“ № 2
(2019-05-02 15:26:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1076 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-05-02 15:25:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1075 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Дарение на движима вещ - моторно превозно средство марка OTOYOL IVECO, модел „М 50.14 School BUS“ с 30+1 места, собственост на Община Свищов
(2019-05-02 15:24:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1074 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:23:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1073 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:23:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 1072 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:22:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1071 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2018 година
(2019-05-02 15:21:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1070 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нов обект
(2019-05-02 15:20:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1069 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2018 година
(2019-05-02 15:18:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1068 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.04.2019 г., Прот. № 71 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2018 г.
(2019-05-02 15:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 1067 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2019-2021 г.), Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов (2019-2021 г.) и Отчет на годишен план в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Свищов (2017-2019 г.)
(2019-04-01 11:31:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Утвърждаване разпределението на собствеността на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) - сгради, находящи се в поземлен имот 280011 в село Санадиново, Община Никопол
(2019-04-01 11:30:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 1065 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година
(2019-04-01 11:29:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1064 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. П. П.
(2019-04-01 11:27:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1063 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. М.
(2019-04-01 11:26:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 1062 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. М.
(2019-04-01 11:25:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1061 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Б.
(2019-04-01 11:25:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1060 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Вземане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) град Свищов
(2019-04-01 11:24:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 1059 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на декларация по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
(2019-04-01 11:22:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 1058 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Промяна в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Обреди - Свищов“
(2019-04-01 11:21:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1057 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-04-01 11:20:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1056 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2019-04-01 11:19:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 1055 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година
(2019-04-01 11:18:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1054 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-426/19.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-459/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КЕМАПУЛ” ЕООД
(2019-04-01 11:17:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1053 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-415/18.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-457/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КОМИТА АГРО“ ЕООД
(2019-04-01 11:16:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 1052 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-406/14.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-470/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и ЕТ „ВИКИ – 98 – Л. Л.“
(2019-04-01 11:15:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1051 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-413/17.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-458/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001” ЕООД
(2019-04-01 11:13:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 1050 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-475/08.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-466/12.05.2016 г.) сключен между Община Свищов и ППОК „ИЗГРЕВ – 93“
(2019-04-01 11:12:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1049 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-473/05.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-469/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОВАТА“ ЕАД
(2019-04-01 11:11:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1048 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-553/26.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-447/09.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „БИЛЯНА” ООД
(2019-04-01 11:08:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1047 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.138, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”
(2019-04-01 11:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1046 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.137, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”
(2019-04-01 11:06:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1045 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Отчет за 2018 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2018 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”, Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2018 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов
(2019-04-01 11:05:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1044 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД
(2019-04-01 11:04:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1043 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1020/28.02.2019 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1717/14.03.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2019-04-01 11:03:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1042 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 09/30.04.2013 година за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „МОДА-90-К – Р. П.“
(2019-04-01 11:01:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 1041 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-04-01 11:00:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 1040 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на археологически разкопки в парк „Калето“
(2019-04-01 10:59:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 1039 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“
(2019-04-01 10:51:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 1038 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на кухненско оборудване на Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика
(2019-04-01 10:37:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1037 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нови обекти
(2019-04-01 10:35:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 1036 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2019 г., Прот. № 70 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
(2019-04-01 10:35:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1035 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 11.03.2019 г., Прот. № 69 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“
(2019-03-12 08:50:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1034 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси относно автобусна линия от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Свищов
(2019-03-05 17:27:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Я.
(2019-03-05 17:26:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. А.
(2019-03-05 17:25:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г., В. Т., С. И. и А. Б.
(2019-03-05 17:25:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 1030 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.
(2019-03-05 17:24:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.
(2019-03-05 17:23:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица - 1“ – 88,00 дка, находящ се в землището на с. Морава
(2019-03-05 17:22:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.53.81, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Фара”
(2019-03-05 17:21:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.52.158, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”
(2019-03-05 17:20:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 1025 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот, с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение”, местност „Драчово бърдо 1”
(2019-03-05 17:19:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 1024 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2019-03-05 17:18:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 1023 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
(2019-03-05 17:18:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 1022 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на част от УПИ І – 80 за „бетонов възел”, част от ПИ 65766.703.80, частна общинска собственост, с проектен идентификатор 65766.703.88 в обхвата на нов УПИ ХІХ - 80, 81 за „производствени и складови дейности”, към ПИ 65766.703.81, собственост на „Републикаконсерв” АД и към поземлен имот с идентификатор 65766.703.79, общинска собственост на части от ПИ 65766.703.80, общинска собственост, с проектен идентификатор 65766.703.92 и от ПИ 65766.703.81, собственост на „Републикаконсерв” АД , с проектен идентификатор 65766.703.91 в границите на новообособен УПИ ХVІІ-79, за „претоварна станция”, Западна индустриална зона по плана на гр. Свищов
(2019-03-05 17:17:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 1021 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2019-03-05 17:15:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1020 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2019-03-05 17:14:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1019 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година
(2019-03-05 17:13:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1018 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Промени в Решение № 1003/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов
(2019-03-05 17:11:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 1017 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2020-2022 година
(2019-03-05 17:10:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 1016 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов
(2019-03-05 17:10:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 1015 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.02.2019 г., Прот. № 68, ОТНОСНО: Годишен отчет за 2018 г по изпълнение Програмата за управление на Община Свищов за мандат 2015-2019 година
(2019-03-05 17:08:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 1014 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново
(2019-02-04 09:34:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1013 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. К. И.
(2019-02-04 09:33:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 1012 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. К.
(2019-02-04 09:32:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1011 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. С. М.
(2019-02-04 09:31:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 1010 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. М.
(2019-02-04 09:31:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 1009 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.
(2019-02-04 09:30:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 1008 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Покриване на разходите за извършено погребение
(2019-02-04 09:29:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 1007 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов
(2019-02-04 09:28:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 1006 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Царевец, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Царевец, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД)
(2019-02-04 09:26:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 1005 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Вардим, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Вардим, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД)
(2019-02-04 09:26:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 1004 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-ви етаж, пореден № 9, на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”
(2019-02-04 09:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 1003 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка OTOYOL - IVECO, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/07.03.2007 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-143/10.04.2007 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката
(2019-02-04 09:22:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 1002 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2019-02-04 09:21:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 1001 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов
(2019-02-04 09:20:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 1000 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов
(2019-02-04 09:19:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 999 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
(2019-02-04 09:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 998 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН- BG16RFOP001-5.002-0006-C01 от 15.01.2019 г., Административен договор № РД-02-37-9/15.01.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура”, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” за проект: Създаване на нова социална услуга “Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“
(2019-02-04 09:16:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 997 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2019 година
(2019-02-04 09:15:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 996 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2019 година в Община Свищов
(2019-02-04 09:14:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 995 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.01.2019 г., Прот. № 67 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов
(2019-02-04 09:13:13)

РЕШЕНИЕ №214 / 03.07.2017 г. по Административно дело №36/2017 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, ПОТВЪРДЕНО с Решение №558/14.01.2019 г. по Административно дело №9614/2017 г. на Върховен административен съд, ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА на 14.01.2019 г.
(2019-01-23 14:07:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 994 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.01.2019 г., Прот. № 66 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2019-01-21 13:17:57)

РЕШЕНИЕ №143 / 4.5.2017 г. по Административно дело №56/2017 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, ПОТВЪРДЕНО с Решение №15478/12.12.2018 г. по Административно дело №7114/2017 г. на Върховен административен съд, ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА на 12.12.2018 г.
(2019-01-03 16:03:28)

Решения за 2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 993 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Предоставяне на СУ“Николай Катранов“ град Свищов за безвъзмездно ползване на моторно превозно средство марка „Исузу Тюркуаз“(„Isuzu“ Turquoise“)
(2018-12-21 16:55:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 992 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 974/29.11.2018 г., Прот. № 62 на Общински съвет – Свищов за учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-8052/13.12.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2018-12-21 16:55:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 991 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Съгласие за покана за партньорство на дружество „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ЕИК 121706255, с едноличен собственик на капитала Министерство на икономиката
(2018-12-21 16:54:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 990 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Промяна на търговско наименование (фирма) и предмет на дейност на „Дунавски обществен парк“ ЕАД
(2018-12-21 16:53:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 989 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Я. Х.
(2018-12-21 16:51:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 988 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2019 година
(2018-12-21 16:51:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 987 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Допълване и промени в Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд
(2018-12-21 16:50:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 986 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2019 година
(2018-12-21 16:49:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 985 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов за 2019 година
(2018-12-21 16:48:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 984 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Социално включване в общността”, BG05M9OP001- 2.032. в качеството ѝ на партньор
(2018-12-21 16:47:22)

Р Е Ш Е Н И Е № 983 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2019 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
(2018-12-21 16:46:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 982 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“
(2018-12-21 16:44:12)

Р Е Ш Е Н И Е № 981 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2018 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Промяна и допълване на Решение № 950/25.10.2018 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов
(2018-12-18 16:42:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 980 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. А.
(2018-12-03 09:07:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 979 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Ц.
(2018-12-03 09:06:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 978 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Л. И.
(2018-12-03 09:04:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 977 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. Г.
(2018-12-03 09:02:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 976 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Й. В.
(2018-12-03 09:01:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 975 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Промянa състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов
(2018-12-03 09:00:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 974 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства
(2018-12-03 08:59:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 973 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Хаджидимитрово
(2018-12-03 08:58:40)

Р Е Ш Е Н И Е № 972 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно управление на Кметовете на кметства
(2018-12-03 08:57:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 971 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І – 80 за „бетонов възел“, (УПИ) XVII – 79 за „претоварна станция“, ПИ 65766.703.81 по КК и КР на землището на гр. Свищов (в което попада УПИ – за „резервен терен на Рудметал“), (УПИ) – за „Изкупвателна търговска база – Свищов“, (УПИ) IV – за „бригадирски лагер“ и (УПИ) V – за „зърнобаза“, в Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов
(2018-12-03 08:56:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 970 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за електронни съобщения през землището на град Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов
(2018-12-03 08:54:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 969 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Одобряване Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Свищов, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(2018-12-03 08:53:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 968 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-12-03 08:52:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 967 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Приемане и предаване на новоизградени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново активи на територията на Община Свищов през 2018 г.
(2018-12-03 08:51:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 966 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2018-12-03 08:49:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 965 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. К.
(2018-10-29 16:18:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 964 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на A. И. И.
(2018-10-29 16:18:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 963 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. Г.
(2018-10-29 16:17:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 962 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“
(2018-10-29 16:17:32)

Р Е Ш Е Н И Е № 961 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовири публична общинска собственост
(2018-10-29 16:17:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 960 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов
(2018-10-29 16:17:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 959 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба чрез публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23
(2018-10-29 16:16:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 958 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване
(2018-10-29 16:16:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 957 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 933/27.09.2018 г., Прот. № 60 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-6361/11.10.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново
(2018-10-29 16:16:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 956 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-10-29 16:16:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 955 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за осигуряване на собствено финансиране за изработването на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов
(2018-10-29 16:15:56)

Р Е Ш Е Н И Е № 954 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на изпълнението проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, ДБФП с рег. № BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
(2018-10-29 16:15:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 953 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-10-29 16:15:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 952 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметското наместничество в община Свищов по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(2018-10-29 16:15:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 951 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Свищов
(2018-10-29 16:14:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 950 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Учредяване на търговско дружество и непарична вноска в капитала
(2018-10-29 15:54:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 949 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов след проведен конкурс
(2018-10-29 15:52:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 948 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2019 година
(2018-10-29 15:51:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 947 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. М.
(2018-10-01 11:25:26)

Р Е Ш Е Н И Е № 946 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. М. М.
(2018-10-01 11:24:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 945 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Й.
(2018-10-01 11:23:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 944 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. К.
(2018-10-01 11:22:04)

Р Е Ш Е Н И Е № 943 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. О. Ю.
(2018-10-01 11:20:05)

Р Е Ш Е Н И Е № 942 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Г. Д.
(2018-10-01 11:19:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 941 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.
(2018-10-01 11:18:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 940 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. Т.
(2018-10-01 11:17:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 939 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Д.
(2018-10-01 11:16:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 938 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. О. К.
(2018-10-01 11:15:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 937 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. М.
(2018-10-01 11:14:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 936 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Морава
(2018-10-01 11:13:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 935 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост
(2018-10-01 11:11:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 934 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба на общинската част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.2103.1.5 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Свищов
(2018-10-01 11:09:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 933 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление
(2018-10-01 11:08:42)

Р Е Ш Е Н И Е № 932 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-10-01 11:07:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 931 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов
(2018-10-01 11:05:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 930 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-10-01 11:03:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 929 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
(2018-10-01 11:02:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 928 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, на досегашния управител д-р П. Пелов
(2018-09-18 15:28:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 927 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-09-18 15:27:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 926 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
(2018-09-18 15:25:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 925 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“
(2018-09-18 15:24:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 924 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2019-2021 година
(2018-09-03 13:58:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 923 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. А.
(2018-09-03 13:57:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 922 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.
(2018-09-03 13:57:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 921 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Г.
(2018-09-03 13:56:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Б. А.
(2018-09-03 13:55:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Б. А.
(2018-09-03 13:53:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 919 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов 2018 г.
(2018-09-03 13:52:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 918 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Основно училище „Христо Ботев“ село Ореш, Средно училище „Николай Катранов“ - град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ - град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ - град Свищов, в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година
(2018-09-03 13:52:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 917 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково в списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 година
(2018-09-03 13:50:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 916 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2018/2019 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност
(2018-09-03 13:48:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 915 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост
(2018-09-03 13:41:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 914 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг
(2018-09-03 13:40:30)

Р Е Ш Е Н И Е № 913 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост
(2018-09-03 13:39:09)

Р Е Ш Е Н И Е № 912 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за придаване на част от УПИ ІХ – за „озеленяване”, публична общинска собственост към УПИ І – 62, собственост на „МУЛТИ ТРЕЙД” ЕООД от кв. 1 по плана на гр. Свищов
(2018-09-03 13:37:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 911 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота
(2018-09-03 13:26:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 910 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV, отреден за търговски, обслужващи и складови дейности, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов
(2018-09-03 11:58:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 909 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост и създаване на Туристически информационен център (ТИЦ)
(2018-09-03 11:56:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 908 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост
(2018-09-03 11:51:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 907 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-09-03 11:50:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 906 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане на одитно становище за заверка – немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година и одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година
(2018-09-03 11:49:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 905 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година
(2018-09-03 11:47:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 904 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово
(2018-07-30 16:24:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 903 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Х.
(2018-07-30 16:24:16)

Р Е Ш Е Н И Е № 902 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Х. Д.
(2018-07-30 16:23:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 901 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. П. С.
(2018-07-30 16:23:36)

Р Е Ш Е Н И Е № 900 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.
(2018-07-30 12:36:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 899 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Й. Й.
(2018-07-30 12:35:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 898 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1224/25.06.2015 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов
(2018-07-30 12:33:29)

Р Е Ш Е Н И Е № 897 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда
(2018-07-30 12:11:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 896 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-07-30 12:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 895 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост
(2018-07-30 11:57:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 894 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
(2018-07-30 11:50:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 893 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-07-30 11:49:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 892 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-07-30 11:47:18)

Р Е Ш Е Н И Е № 891 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-07-30 11:46:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 890 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост
(2018-07-30 11:44:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 889 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-07-30 11:42:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 888 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, на досегашния управител д-р П. Пелов
(2018-06-29 16:44:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 887 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-06-29 16:42:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 886 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. С.
(2018-06-29 16:41:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 885 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ф. А.
(2018-06-29 16:39:41)

Р Е Ш Е Н И Е № 884 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. Л.
(2018-06-29 16:38:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 883 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.
(2018-06-29 16:36:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 882 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. А.
(2018-06-29 16:34:33)

Р Е Ш Е Н И Е № 881 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. К. Й.
(2018-06-29 16:32:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 880 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.
(2018-06-29 16:30:51)

Р Е Ш Е Н И Е № 879 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
(2018-06-29 16:29:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 878 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Драгомирово
(2018-06-29 16:27:39)

Р Е Ш Е Н И Е № 877 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Вардим
(2018-06-29 16:26:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 876 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 62 и (УПИ) IХ – за „озеленяване”, кв. 1 по плана на гр. Свищов
(2018-06-29 16:25:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 875 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-29 16:23:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 874 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, чрез парична вноска по реда на Търговския закон, с размера на предоставените парични средства през периода 16.11.2012 г. – 20.12.2017 г.
(2018-06-29 16:19:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 873 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2017 г.
(2018-06-29 16:17:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 872 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за ремонт на две скулптури, част от екстериорното оформление на градската среда в Свищов
(2018-06-01 16:15:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 871 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия
(2018-06-01 16:14:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 870 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот - частна общинска собственост - Помпена станция „Селище“, с. Българско Сливово на Сдружение с нестопанска цел “Ловно-рибарско дружество „Сокол”
(2018-06-01 16:12:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 869 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 06/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД
(2018-06-01 16:11:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 868 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 05/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД
(2018-06-01 16:10:07)

Р Е Ш Е Н И Е № 867 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-80 „за бетонов възел“, (УПИ) XVII-79 „за претоварна станция“ и УПИ – „резервен терен на Рудметал“, кв. „Западна индустриална зона“ (ЗИЗ) по плана на гр. Свищов
(2018-06-01 16:08:38)

Р Е Ш Е Н И Е № 866 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 159 по плана на гр. Свищов
(2018-06-01 16:07:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 865 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018 г.
(2018-06-01 16:05:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 864 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-01 16:03:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 863 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-06-01 16:02:24)

Р Е Ш Е Н И Е № 862 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс
(2018-06-01 16:01:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 861 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. Б. и А. И. И.
(2018-06-01 15:55:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 860 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. Т.
(2018-06-01 15:54:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 859 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов
(2018-06-01 15:53:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 858 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-06-01 15:51:59)

Р Е Ш Е Н И Е № 857 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-06-01 15:50:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 856 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в Решение № 17/02.12.2015 г., Прот. № 4, Решение № 18/02.12.2015 г., Прот. № 4 и Решение № 19/02.12.2015 г., Прот. № 4 на Общински съвет – Свищов
(2018-06-01 15:49:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 855 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 28/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов, вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и изпълнение на задължителни предписания № ЗД-1-04-00395667/02.04.2018 г. на ТП на НОИ – гр. Велико Търново
(2018-06-01 15:47:48)

Р Е Ш Е Н И Е № 854 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
(2018-06-01 15:46:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 853 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект
(2018-04-27 14:19:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 852 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобряване на разходите по проект „Традиция и танц – Мост над Дунав“ eMS code: ROBG-511 и проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/ eMS code: ROBG-274, одобрени за изпълнение по Програма „Interreg V-A Румъния-България”
(2018-04-27 14:19:11)

Р Е Ш Е Н И Е № 851 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2018 г.
(2018-04-27 14:18:15)

Р Е Ш Е Н И Е № 850 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 515/30.03.2017 г., Протокол № 32 на Общински съвет – Свищов за избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма „Местни инициативи“ на Община Свищов
(2018-04-27 14:17:31)

Р Е Ш Е Н И Е № 849 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Е.А.
(2018-04-27 14:16:53)

Р Е Ш Е Н И Е № 848 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.М.К.
(2018-04-27 14:16:01)

Р Е Ш Е Н И Е № 847 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.Т.Б.
(2018-04-27 14:15:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 846 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.К.П.
(2018-04-27 14:14:43)

Р Е Ш Е Н И Е № 845 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л.Б.Й.
(2018-04-27 14:13:35)

Р Е Ш Е Н И Е № 844 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.
(2018-04-27 14:12:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 843 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за 2018 година
(2018-04-27 14:12:10)

Р Е Ш Е Н И Е № 842 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов
(2018-04-27 14:11:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 841 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Свищов 2018-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов за 2018 г.
(2018-04-27 14:10:52)

Р Е Ш Е Н И Е № 840 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение № 652/27.07.2017 г. на Общински съвет – Свищов
(2018-04-27 14:10:14)

Р Е Ш Е Н И Е № 839 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2017 година
(2018-04-27 14:09:25)

Р Е Ш Е Н И Е № 838 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 780/22.02.2018 г., Протокол № 50 на Общински съвет – Свищов, за определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
(2018-04-27 14:08:02)

Р Е Ш Е Н И Е № 837 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Изменение и допълване на Решение № 808/29.03.2018 г., Протокол № 52 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов
(2018-04-27 14:07:23)

Р Е Ш Е Н И Е № 836 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг
(2018-04-27 14:06:28)

Р Е Ш Е Н И Е № 835 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК 900-ОК901-ОК902 (ПИ65766.702.9606) в границите на новобособеният УПИ ІІ от кв. 181, отреден за ПИ 65766.702.1032, собственост на Д.М.А., гр. С. за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на гр. Свищов
(2018-04-27 14:05:47)

Р Е Ш Е Н И Е № 834 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година
(2018-04-27 14:05:03)

Р Е Ш Е Н И Е № 833 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект към Национален Доверителен Екофонд, програма „Микропроекти за климата“
(2018-04-27 14:03:58)

Р Е Ш Е Н И Е № 832 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
(2018-04-27 14:03:21)

Р Е Ш Е Н И Е № 831 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Предоставяне на сграда, публична общинска собственост в град Свищов, ЕКАТТЕ 65766, ул. “Цар Борис I“ № 36 - АКТ № 1562/15.11.2007 г., УПИ VIII, кв. 83 А за създаване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване
(2018-04-27 14:02:45)

Р Е Ш Е Н И Е № 830 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново
(2018-04-27 14:01:50)

Р Е Ш Е Н И Е № 829 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 14:01:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 828 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 14:00:00)

Р Е Ш Е Н И Е № 827 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 13:59:20)

Р Е Ш Е Н И Е № 826 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година
(2018-04-27 13:58:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 825 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”
(2018-04-27 13:57:19)

Р Е Ш Е Н И Е № 824 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М.Г.В.
(2018-04-06 14:47:49)

Р Е Ш Е Н И Е № 823 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А.А.М.
(2018-04-06 14:47:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 822 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я.А.А.
(2018-04-06 14:46:13)

Р Е Ш Е Н И Е № 821 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Д.М.
(2018-04-06 14:45:08)

Р Е Ш Е Н И Е № 820 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.М.П.
(2018-04-06 14:44:27)

Р Е Ш Е Н И Е № 819 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.А.П.
(2018-04-06 14:43:44)

Р Е Ш Е Н И Е № 818 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.А.М.
(2018-04-06 14:42:55)

Р Е Ш Е Н И Е № 817 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е.К.С.
(2018-04-06 14:41:54)

Р Е Ш Е Н И Е № 816 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З.Х.М
(2018-04-06 14:41:06)

Р Е Ш Е Н И Е № 815 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.С.К
(2018-04-06 14:39:57)

Р Е Ш Е Н И Е № 814 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.К.Г.
(2018-04-06 14:39:17)

Р Е Ш Е Н И Е № 813 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.С.А
(2018-04-06 14:38:34)

Р Е Ш Е Н И Е № 812 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р.С.Г
(2018