Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Програма “Местни инициативи 2019”
(2019-02-27 16:10:59)

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по ОП НОИР 2014-2020, Проект „Да успеем всички заедно“
(2018-09-05 10:04:57)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГРАД СВИЩОВ" ПО ОПРР 2014-2020 Г.
(2018-05-07 12:41:58)

Програма “Местни инициативи” 2018 г.
(2018-03-01 10:31:07)

ВТОРА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" НА ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020"
(2018-02-22 09:32:55)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" НА ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020"
(2018-01-19 09:31:50)

ПОКАНА за Учредително събрание на МИРГ - Свищов-2017 по Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“
(2017-08-15 14:55:41)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СВИЩОВ",ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(2017-07-10 15:50:15)

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ДА УСПЕЕМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО", РЕАЛИЗИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 г.
(2017-07-07 10:05:12)

ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово - Свищов“
(2017-06-30 16:02:21)

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ДА УСПЕЕМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО"
(2017-06-26 09:55:09)

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по ОП НОИР 2014-2020, Проект „Да успеем всички заедно“ и съгласно Заповед № 260-РД-01-03/17.03.2017 г. на кмета на Община Свищов.
(2017-03-17 14:52:38)

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ "ЗОРНИЦА" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
(2017-03-10 15:58:23)

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ "ЗОРНИЦА" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
(2017-03-02 17:30:49)

ОБЯВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" 2017
(2017-03-01 13:26:28)

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" 2017
(2017-03-01 11:52:24)

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" 2017
(2017-03-01 11:52:02)

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ 2017
(2017-03-01 11:50:37)

Предложение за актуализация на цените по Приложение 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
(2016-12-09 15:16:17)

ПОКАНА за УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ за създаване на Местна инициативна група (МИГ) по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА на ОБЩИНА ЦЕНОВО и ОБЩИНА СВИЩОВ
(2016-04-06 17:15:47)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"
(2016-03-01 09:26:06)

ОБЯВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" 2016
(2016-03-01 09:23:58)

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" 2016
(2016-03-01 09:23:15)

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" 2016
(2016-03-01 09:22:46)

Анекс към Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - партньорско споразумение № BG05-0408-1 от 24.03.2015 год. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов
(2016-02-01 16:50:18)

ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ" - ОБЩИНА СВИЩОВ
(2015-12-25 11:21:07)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „социален работник” по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0132-С01, на основание подписано Партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов № BG03-ПС01-40/изх. № BG-03-ПС01-40 от 11.12.2015 год.
(2015-12-23 11:21:38)

ОБЩИНА СВИЩОВ изпълнява Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” , за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент», като партньор на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ .
(2015-12-03 16:24:22)

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ТРАНС ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” (IMES), MIS-ETC Code: 361
(2015-10-23 16:22:35)

94 потребители ползват социалната услуга „ Личен асистент” по проект „ Нови възможности за грижа”
(2015-10-01 16:20:49)

ИНФОРМАЦИЯ за ПРОЕКТ „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ГР. СВИЩОВ”, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № DIR-51011116-C021 от 12.07.2012 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013 Г.
(2015-09-14 11:21:45)

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ: СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ В ТРАНС ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН /IMES/, КОЙТО СЕ РЕАЛИЗИРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНС ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.
(2015-05-14 15:54:47)

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ НА ГРАД СВИЩОВ ПО ОПРР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г."
(2015-03-19 14:45:32)

Обявление за стартиране на Програма "Местни инициативи" в Община Свищов през 2015 г.
(2015-02-27 12:44:58)

Насоки към Програма "Местни инициативи" за 2015 г.
(2015-02-27 12:43:58)

Бюджет на проект /Приложение № 1/, към Програма "Местни инициативи" за 2015 г.
(2015-02-27 12:43:04)

Формуляр за кандидатстване към Програма "Местни инициативи" за 2015 г.
(2015-02-27 12:41:37)

Презентация за изпълнение на проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”, финансиран по ОПАК, Д-р № 13-11-66 / 27.1.2014 г.
(2014-12-18 11:34:30)

ПОКАНА за Закриваща пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”, която ще се състои на 16 Декември 2014 г. (вторник) от 11:00 часа в Зала 1 на Община Свищов.
(2014-12-10 16:39:32)

Представяне на варианти на обемно-пространствени решения за Проект на Парк “Банара“ в гр. Свищов в изпълнение на проект „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.” - BG161РО001/5-02/2012/026 в (PDF) файл
(2014-10-10 13:40:19)

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието” КЪМ МЕСЕЦ АВГУСТ 2014
(2014-08-19 16:38:12)

Представяне на варианти на обемно-пространствени решения за Проект на Парк “Радост“ в гр. Свищов в изпълнение на проект „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.” - BG161РО001/5-02/2012/026 в (PDF) файл
(2014-07-31 13:58:15)

Представяне на варианти на обемно-пространствени решения за Проект “ЖК Младост- ул. Черни връх“ в гр. Свищов в изпълнение на проект „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.” - BG161РО001/5-02/2012/026 в (PDF) файл
(2014-07-31 13:39:12)

Представяне на варианти на обемно-пространствени решения за Проект “Част от ул. Патриарх „Евтимий“ в гр. Свищов в изпълнение на проект „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.” - BG161РО001/5-02/2012/026 в (PDF) файл
(2014-07-31 13:37:15)

Представяне на варианти на обемно-пространствени решения за Проект на Парк “Калето“ в гр. Свищов в изпълнение на проект „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.” - BG161РО001/5-02/2012/026 в (PDF) файл
(2014-07-31 13:34:29)

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието” КЪМ МЕСЕЦ ЮЛИ 2014 Г.
(2014-07-02 16:39:12)

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СВИЩОВ
(2014-04-01 13:59:40)

ОБЯВЛЕНИЕ за стартиране на ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" в Община Свищов през 2014 г.
(2014-02-28 15:21:58)

НАСОКИ към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2014 г.
(2014-02-28 15:21:10)

БЮДЖЕТ на проект /Приложение №1/, към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2014 г.
(2014-02-28 15:20:29)

ФОРМУЛЯР за кандидатстване към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2014 г.
(2014-02-28 15:19:25)

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВАВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ГРАД СВИЩОВ"
(2014-01-31 08:59:37)

ПРЕСБЮЛЕТИН НА ОБЩИНА СВИЩОВ
(2014-01-17 09:01:39)

СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА СВИЩОВ - Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/
(2013-12-20 16:38:32)

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – СВИЩОВ
(2013-09-16 14:14:36)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР за длъжността „социален работник” по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, проведено на 21.03.2013 г.
(2013-04-10 15:43:41)

ОБЩИНА СВИЩОВ, Съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда, обявява изготвянето на Уведомление до компетентния орган по околна среда – РИОСВ-Велико Търново на проект за „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Свищов-– подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“.
(2013-04-09 15:16:42)

П Р О Т О К О Л от 02 Април 2013 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „социален работник” по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55/ 30.09.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ и на основание подписано Партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов № BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/ Изх.№СИ01 - 67/08.12.2011 год.
(2013-04-03 15:34:05)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР КЪМ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"
(2013-03-21 15:16:10)

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"
(2013-03-21 15:15:32)

ОБЯВЛЕНИЕ за стартиране на ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" в Община Свищов през 2013 г.
(2013-03-01 09:01:46)

НАСОКИ към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2013 г.
(2013-03-01 09:01:11)

БЮДЖЕТ на проект /Приложение №1/, към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2013 г.
(2013-03-01 09:00:20)

ФОРМУЛЯР за кандидатстване към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2013 г.
(2013-03-01 08:59:19)

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
(2012-07-02 16:42:44)

ОБЯВЛЕНИЕ за стартиране на ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" в Община Свищов през 2012 г.
(2012-02-28 16:49:25)

НАСОКИ към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2012 г.
(2012-02-28 12:54:48)

БЮДЖЕТ на проект /Приложение №1/, към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2012 г.
(2012-02-28 12:54:22)

ФОРМУЛЯР за кандидатстване към ПРОГРАМА "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ" за 2012 г.
(2012-02-28 12:53:55)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР за длъжността „социален работник” по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55/ 30.09.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ и на основание подписано Партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов № BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/ Изх.№СИ01 - 67/08.12.2011 год.
(2012-01-09 15:05:23)

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪФИНАНСИРАНЕ И МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(2012-01-06 16:41:24)

П Р О Т О К О Л за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „социален работник” по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55/ 30.09.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ и на основание подписано Партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов № BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/ Изх.№СИ01 - 67/08.12.2011 год.
(2012-01-04 14:38:47)

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" ПО ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"
(2011-12-16 10:24:09)

Анкета 2
(2011-10-12 11:16:32)

Анкета 1
(2011-10-12 11:15:38)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания