Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

Инвестиционно предложение за "Изграждане на фотволтаична електрическа централа с мощност 5 MW" по плана на с. Совата
(2021-10-04 09:52:27)

Уведомление за инвестиционно предложение от "КЕМАПУЛ" ЕООД
(2021-10-01 10:05:50)

Инвестиционно предложение за "Изземване на наносни отложения от река Дунав в участък от км 557.700 до км 558.200" с Възложител "ДУНАВ ИНЕРТ" ООД
(2021-09-24 10:47:03)

РЕШЕНИЕ № ВТ-21-ЕО/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
(2021-08-30 13:13:08)

СЪОБЩЕНИЕ НА МОСВ, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ДУНАВСКИ РАЙОН" ПО ЧЛ. 62, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ "ШК-ЗСКИ - СВИЩОВ", ВХ. № 24-00-401/20.07.2021 Г.
(2021-07-21 06:38:17)

Уведомление за инвестиционно предложение от "А 1 България" ЕАД за "Преустройство на приемо-предавателна станция VTR0048.A004 "OBEDINENIE" с честотен обхват 900/1800/2100 MHz"
(2021-07-14 10:26:58)

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кемапул" ЕООД за Изграждане на шахтов кладенец за водовземане на подземни води в ПИ с идентификатор 49028.91.36 с цел напояване на зеленчукови култури в землището на с. Морава, община Свищов.
(2021-07-14 10:20:36)

Уведомление за инвестиционно предложение от Мехмед Хасанов
(2021-06-23 12:47:53)

Уведомление за инвестиционно предложение от "Кемапул" ЕООД
(2021-06-23 12:46:55)

Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД
(2021-06-22 06:35:20)

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ
(2021-06-21 12:29:40)

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов
(2021-06-11 06:30:09)

Писмо от МОСВ относно: Подадено заявление с вх. № РР01-032/01.042020 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Студена чрез изградени съоръжения цел аквакултури
(2021-05-21 06:52:55)

Уведомление за инвестиционно предложение до директора на РИОСВ - Велико Търново
(2021-05-20 12:40:07)

Съобщение относно разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г.
(2021-05-18 13:18:19)

Обява на основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във ръзка с новопостъпила информация
(2021-05-18 10:53:43)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите
(2021-04-26 12:30:19)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75 от Закона за водите
(2021-04-12 07:34:52)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2021-03-25 08:03:16)

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов
(2021-03-15 12:43:10)

Уведомление за инвестиционно предложение от "Свилоза ЗИК" АД
(2021-03-15 12:30:23)

Писмо и проект на заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зоназа опазване на дивите птициBG 0002018 "Остров Вардим"
(2021-03-05 11:44:16)

УВЕДОМЛЕНИЕ от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(2021-03-01 11:59:04)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2021-02-22 09:37:26)

ОБЯВЛЕНИЕ на Министерство на околната среда и водите
(2021-02-17 08:51:11)

ОБЯВЛЕНИЕ на Министерство на околната среда и водите
(2021-02-17 08:37:22)

Заповед № 109-РД-01-03, гр. Свищов, 09.02.2021 г., относно забрана за къпане във водите на река Дунав и всички водни обедкти на територията на Община Свищов
(2021-02-10 07:55:27)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2021-01-11 11:23:12)

Решение № ВТ-16-ЕО/2020 г. на РОСВ - Велико Търново
(2020-12-17 10:38:59)

Изготвен е проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000239 "Обнова - Краман дол" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(2020-12-09 16:51:59)

Открит е обществен достъп до документация за изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение
(2020-12-09 16:47:51)

Изготвен е проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000576 "Свищовска гора" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(2020-12-07 12:53:06)

ОБЯВА относно открит обществен достъп до документацията за изясняване на обществен интерес към инвестиционни предложения
(2020-11-16 10:29:24)

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов
(2020-11-03 10:51:05)

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов
(2020-11-03 10:50:44)

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов
(2020-11-03 10:50:25)

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов
(2020-11-03 10:14:18)

ОБЯВА относно открит обществен достъп до документацията за изясняване на обществен интерес към инвестиционно предложение
(2020-09-30 14:33:28)

Писмо до директора на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО относно преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение "Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местост "Манастирски трап" по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново
(2020-09-01 17:00:33)

Инвестиционно предложение "Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местост "Манастирски трап" по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново
(2020-09-01 09:58:13)

Писмо до директора на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО относно преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение "Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местост "Манастирски трап" по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново
(2020-09-01 09:02:16)

Уведомление за инвестиционно предложение от "БИЛЯНА" ООД, с. Българско Сливово, общ. Свищов
(2020-08-31 13:07:22)

ОБЯВА за обществен достъп до документация.
(2020-08-24 16:09:41)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2020-06-01 11:03:49)

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Яневи мениджмънт консулт ЕООД
(2020-04-30 15:25:46)

Искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "СВИЛОЗА" АД
(2020-04-27 14:43:04)

Уведомление за инвестиционно предложение на "ТЕЦЕКО" ЕООД
(2020-04-27 14:40:36)

Обявление, проект на заповед, граница и карта за обявяване на защитена зона BG0000516 "Черна могила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(2020-04-22 10:50:31)

Уведомление за инвестиционно предложение за "Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти (СЖП)" от "БИЛЯНА" ООД, с. Българско Сливово
(2020-04-02 13:47:27)

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на мрежова покривна фотоволтаична централа
(2020-04-01 13:54:07)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2020-03-26 10:20:55)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2020-03-12 15:38:05)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2020-03-12 15:37:23)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2020-03-12 15:36:42)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2020-03-12 15:36:03)

Отчет за 2019 г. на „Програмата за управление на отпадъците за периода 2014- 2020 г. на община Свищов“ (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет - Свищов)
(2020-03-11 15:22:19)

Отчет за 2019 г. за изпълнение на "Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”, период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов)
(2020-03-11 15:22:08)

Отчет за 2019 г. на „Програмата за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2015-2020 г.“ (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет - Свищов)
(2020-03-11 15:21:47)

Допълнение към Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)
(2020-03-11 15:20:47)

Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на гр. Свищов за периода 2019-2023 г.
(2020-03-11 15:18:51)

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов
(2020-03-11 14:59:58)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.75 и чл.62а, ал.1 от Закона за водите
(2020-03-02 15:59:39)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за за "Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, общ. Свищов", с възложител "ДИЗМАТ" ЕООД
(2020-02-25 14:39:08)

Инвестиционно предложение за "Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, общ. Свищов", с възложител "ДИЗМАТ" ЕООД
(2020-02-10 16:27:29)

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "ТЕЦЕКО" ЕООД
(2020-01-31 12:55:44)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2020-01-29 13:24:13)

Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕЦЕКО" ЕООД, гр. Свищов, общ. Свищов
(2020-01-15 10:01:31)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "Свилоцел" ЕАД
(2020-01-06 16:41:21)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействиетовърху околната среда(ОВОС)
(2019-12-30 10:27:41)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
(2019-12-30 10:23:04)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействиетовърху околната среда(ОВОС)
(2019-12-30 10:20:15)

Уведомление за инвестиционно предложение от "СВИЛОЗА" АД
(2019-12-16 11:22:26)

Уведомление за инвестиционно предложение от "ГОСИ" ЕООД
(2019-12-05 09:54:46)

Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за ОВОС за „Инвестиционно предложение позициониране на котел за производство на пара“
(2019-11-04 11:08:14)

Уведомление за инвестиционно предложение на "Свилоцел" ЕАД
(2019-10-02 11:30:26)

Информация по чл.19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците
(2019-09-26 11:21:58)

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на кланичен пункт и сеновал към ферма в с. Царевец
(2019-09-16 11:34:15)

Уведомление за инвестиционно предложение от "Е. Миролио" ЕАД, площадка Свищов за монтиране на котел за производство на собствена пара
(2019-09-16 11:31:47)

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
(2019-08-22 15:55:31)

Съобщение относно обществено обсъждане на предложения за промяна границата на природен парк "Персина"
(2019-08-21 09:27:10)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии (Уникален идентификатор на административната услуга - 2068)
(2019-08-08 09:52:55)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение
(2019-07-19 09:40:05)

Уведомление за инвестиционно предложение от "Е. Миролио" ЕАД за позициониране на когенератор за производство на собствена пара и собствена електроенергия на съществуваща производствена площадка.
(2019-07-15 10:53:35)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите
(2019-07-08 11:46:36)

Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗХО" ЕООД за изграждане на резервоар за солна киселина
(2019-06-12 09:55:10)

Уведомление №32-00-51/14.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за "Разширяване на птицеферма"
(2019-05-20 11:53:05)

Инвестиционно предложение за "Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия"
(2019-05-13 10:37:37)

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав - Русе
(2019-04-16 14:50:00)

О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.
(2019-04-16 14:48:54)

Заявление за инвестиционно предложение
(2019-04-10 10:26:11)

Уведомление за инвестиционно намерение
(2019-04-10 10:25:02)

Заявление относно инвестиционно предложение
(2019-03-01 15:46:55)

Обява за открит обществен достъп до документация и информация към инвестиционно предложение за ”Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Свищов".
(2019-02-13 09:45:47)

Уведомление за инвестиционно намерение от "Свилоза" - АД, гр. Свищов
(2019-01-29 13:31:47)

Открит обществен достъп до документация за изясняване на обществен интерес
(2019-01-02 15:40:56)

Уведомление за инвестиционно намерение
(2018-12-19 16:17:02)

Инвестиционно предложение на "Свилоцел" ЕАД
(2018-12-11 15:15:33)

УВЕДОМЛЕНИЕ
(2018-11-30 14:04:10)

Заявление относно инвестиционно предложение
(2018-11-26 15:12:59)

Уведомление за инвестиционно намерение
(2018-11-19 13:58:08)

Уведомление относно осъществяване на инвестиционно предложение
(2018-11-19 13:56:55)

Обяви от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД до всички заинтересовани лица и общественост
(2018-11-01 09:45:21)

Обява до заинтересованите лица и общественост
(2018-10-31 09:35:21)

Уведомление за инвестиционно предложение
(2018-10-24 16:46:24)

Обява до заинтересованите лица и общественост
(2018-10-19 15:07:08)

Обява за открит обществен достъп до документация за изясняване на обществен интерес, относно инвестиционно предложение
(2018-10-02 14:51:03)

Съобщение от Басейнова дирекция "Дунавски район" към МОСВ
(2018-10-01 16:12:00)

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ
(2018-10-01 16:09:52)

Обява за инвестиционно предложение
(2018-09-25 16:14:08)

ОБЯВА
(2018-09-13 10:42:46)

Инвестиционно предложение
(2018-08-27 15:43:40)

Информационна брошура за инвестиционно предложение
(2018-08-06 10:50:56)

Обявление за гражданите
(2018-07-26 16:48:55)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ВХ. № 94-З-984/10.07.2018 Г. ЗА СТРОЕЖ - ГАРАЖ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ КЛЕТКИ В СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ
(2018-07-13 12:48:47)

Уведомление за инвестиционно предложение
(2018-07-09 13:47:59)

Съобщение съгласно чл. 62а,ал.1, от Закона за водите
(2018-07-05 10:42:52)

Уведомление за инвестиционно предложение
(2018-07-02 11:54:38)

Съобщение съгласно чл. 62а,ал.1, от Закона за водите
(2018-07-02 11:40:07)

Заявление за инвестиционно предложение
(2018-07-02 11:30:18)

ОБЯВА И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(2018-06-25 11:42:13)

Заявление относно инвестиционно предложение за строеж
(2018-06-12 10:22:45)

Заявление относно инвестиционно предложение за строеж
(2018-06-12 10:22:26)

СКИЦИ НА ИМОТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЗАСАЖДАНЕ НА ТОПОЛИ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ
(2018-06-06 15:10:31)

ПИСМО НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВХ. № 32-00-84/05.06.2018 Г. ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЗАСАЖДАНЕ НА ТОПОЛИ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ
(2018-06-06 15:09:34)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЗАСАЖДАНЕ НА ТОПОЛИ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ
(2018-06-06 09:50:52)

Уведомление за инвестиционно предложение
(2018-05-29 15:30:09)

Становище по екологична оценка №BT-0 1/1 6.05.20 I 8 r.
(2018-05-22 15:00:38)

Уведомление за инвестиционно предложение
(2018-05-22 14:57:46)

Уведомление за инвестиционно предложение
(2018-05-08 10:43:45)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 26-00-429/02.05.2018 Г. ЗА ЖИЛИЩНО - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
(2018-05-04 13:28:58)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 26-00-409/27.04.2018 Г.
(2018-05-04 13:27:41)

Съобщение за провеждане на консултации, с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
(2018-02-28 12:02:23)

Становище за ИП "Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096,000097" с. Хаджидимитрово, общ. Свищов
(2018-02-28 12:00:45)

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ
(2018-02-28 09:49:27)

Картен материал
(2018-02-27 11:51:12)

Доклад за оценка на степента на въздействие на общия устройствен план на община Свищов
(2018-02-27 11:50:20)

Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на община Свищов
(2018-02-27 11:48:47)

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за "Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на пред проектно проучване за проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и съпътстващите го проучвания- Fast Dunabe" /pdf/
(2018-01-29 16:43:03)

"Нетехническо резюме на Допълнен ДОВОС „Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“
(2018-01-12 11:32:48)

"Допълнителен Доклад за оценка за съвместимост за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“" и приложения към него
(2018-01-12 11:31:42)

"Допълнен ДОВОС на инвестиционно предложение за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“" и приложения към него
(2018-01-12 11:30:21)

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-1309/24.10.2017 Г. ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП
(2017-10-24 13:43:37)

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-1111/19.09.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПРЗ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65766.703.49 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ - ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ
(2017-09-19 10:23:39)

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ
(2017-09-18 16:52:04)

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ
(2017-08-01 14:04:45)

Инвестиционно предложение: „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,300 до км 540,300”
(2017-07-31 12:03:46)

Уведомление вх. № 08-00-242/11.05.2017 г. относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение "План за застрояване с обхват ПИ 328008 и 328007 в землището на с. Вардим, община Свищов
(2017-05-15 11:59:28)

ОБЯВЛЕНИЕ за открит обществен достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра“ (.pdf)
(2016-12-06 12:39:05)

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра“ (.pdf)
(2016-12-05 11:31:29)

ОБЯВЛЕНИЕ за открит обществен достъп за изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в ПИ 104011“ в землището на с. Царевец, Община Свищов (.pdf)
(2016-12-01 11:28:52)

ОБЯВА за Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС, на предприятие с местонахождение на площадката град Свищов, Западна индустриална зона
(2016-10-18 13:47:41)

Съобщение изх. №ПВ4-00054/30.09.2016 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ Плевен за предстоящото изменение на Разрешително №13140194 от 21.05.2012 г.
(2016-10-05 14:22:58)

ОБЯВА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС към инвестиционно предложение „Автогара, пункт за технически прегледи и автомивка и гараж“в УПИ II от кв. 36 по Плана на гр. Свищов
(2016-09-10 14:05:46)

„Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов“ и допълнение към ПННЗДУНВВАВ (.pdf)
(2016-07-25 14:20:36)

ОБЯВА с Изх. № 32-00-49/25.07.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към„Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов“ и допълнение към ПННЗДУНВВАВ (.pdf)
(2016-07-25 14:02:05)

Общинска програма по опазване на околната среда 2015-2020 в Община Свищов - към ОБЯВА с Изх. № 08-00-905/14.07.2016 г. (.PDF)
(2016-07-14 16:29:05)

ОБЯВА с Изх. № 08-00-905/14.07.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма по опазване на околната среда 2015-2020 (.pdf)
(2016-07-14 14:32:58)

РЕШЕНИЕ № ЕО -16/2016 г. на Министъра на МОСВ Ивелина Василева, относно преценка за необходимостта от ОВОС на проект за Стратегия за ВОМР на МИГ „Ценово-Свищов“
(2016-06-13 13:03:55)

Писмо вх. № 24-00-308/10.06.2016 г. от ОДБХ Велико Търново относно третиране срещу комари
(2016-06-10 11:44:00)

Уведомително писмо изх. № 08-00-76/09.06.2016 г. от Община Белене и Уведомително писмо изх. № 488/09.06.2016 г. от Областна Дирекция по безопасност на храните град Плевен за въздушно третиране срещу комари на 10 километровата зона по поречието на река Дунав
(2016-06-09 08:25:46)

Общинска програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов - към ОБЯВА с Изх. № 32-00-82/30.05.2016 г. (.PDF)
(2016-06-01 15:30:34)

ОБЯВА с Изх. № 32-00-82/30.05.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов (.PDF)
(2016-06-01 15:29:20)

ОБЯВА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС към инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец“ в землището на с. Морава, Община Свищов
(2016-05-26 14:28:52)

Документи и информация към ОБЯВА с Изх. № 08-00-457/01.04.2016 г. за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и Доклад за качеството и състава на генерираните битови отпадъци в Община Свищов
(2016-04-01 14:46:50)

ОБЯВА с Изх. № 08-00-457/01.04.2016 г. за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и Доклад за качеството и състава на генерираните битови отпадъци в Община Свищов
(2016-04-01 10:29:49)

ОБЯВА за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Свищов“ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
(2016-02-04 16:21:28)

СЪОБЩЕНИЕ от 25.01.2016 г. относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Отглеждане на 20 000 бройлери в съществуваща птицеферма и съществуващ свинарник“,
(2016-01-25 15:18:42)

ОБЯВА за достъп до документация към инвестиционно предложение на „Драгажен флот - Истър“ АД
(2015-11-18 14:15:53)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 26-00-772/24.07.2015 Г.
(2015-07-24 10:46:45)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ.№ 26-00-331/24.03.2015 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНА ГРАДИНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ
(2015-03-27 11:11:45)

Съобщение във връзка с издаване на комплексно разрешително на „Свилоза“ АД
(2015-01-15 10:52:11)

Община Свищов и Екобулпак АД оптимизират системата за разделното събиране на отпадъци
(2014-09-29 09:53:19)

ОБЯВА за открит обществен достъп до документация за преглеждане на разрешително за експлоатация на „Свилоцел“ ЕАД
(2014-09-16 14:46:41)

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на мост“
(2014-08-08 10:34:38)

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на нова линия за производство на дървесни пелети“ в гр. Свищов на площадката на „Свилоза“ АД
(2014-08-01 10:31:36)

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на ферма за отглеждане на бройлери"
(2014-08-01 10:30:14)

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Газификация на супермаркет „Пени Маркет“ (PDF)
(2014-07-25 16:52:40)

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: "Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ Радост“, находяща се в УПИ I „за детска градина”, кв. 114, по плана на гр. Свищов.
(2014-07-16 12:39:10)

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: : Благоустрояване и озеленяване на Парк Радост, находящ се в УПИ II, кв. 114, идентификатор на имота по КККР – 65766.702.4634.
(2014-07-16 12:37:22)

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение
(2014-07-08 15:39:13)

Съобщение на Община Свищов относно инвестиционно намерение за „Прокарване на търсещ сондаж Р-1 Овча могила, землище на с. Козловец, общ. Свищов, обл. В. Търново
(2014-07-07 11:03:54)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - частна общинска собственост: язовир „Банкова воденица” 2 – поземлен имот № 000024 в землището на с. Морава, община Свищов
(2014-05-30 10:46:09)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - частна общинска собственост: язовир – „Ливадето”, поземлен имот № 000218 в землището на с. Драгомирово, община Свищов
(2014-05-30 10:44:58)

Решение № 01/П-ОС/2014 на РИОСВ Велико Търново за прекратяване процедура по преценяване начина на процедиране за инвестиционно предложение
(2014-03-12 14:31:34)

Съобщение за инвестиционно намерение. В Община Свищов е постъпило заявление от Диян Тошев Тодоров за инвестиционно намерение за изграждане на обект „Преустройство на гараж в склад за търговия на едро с препарати за растителна защита – ПИ № 150013 с ЕКАТТЕ 00237 в землището на с. Алеково, община Свищов”. Срокът за изразяване на становища от заинтересуваните лица е 14 дни.
(2013-12-02 13:20:12)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВАТА ИВИЩА ОТ УЧАСТЪК 539-ТИ ДО 540-ТИ КМ. ОТ РЕКА ДУНАВ И В РАМКИТЕ НА С. ВАРДИМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА "СОРТОВИ СЕМЕНА" АД /СРЕЩУ ЧИТАЛИЩЕТО/ ДО ЛОДКОСТОЯНКАТА"
(2013-03-15 10:56:52)

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2012 – 2015 Г.
(2013-02-25 11:16:08)

СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
(2013-01-21 15:55:13)

Решение № ВТ-54-ПР/2012 г. на Директора на регионалната инспекция по околната среда и води за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия” с местоположение: ПИ с идентификатор № 65766.418.134 в землището на гр. Свищов, община Свищов на „БИО ТЕЦ“ ЕООД, гр. Свищов.
(2012-10-24 14:07:38)

Решение № ВТ-50-ПР/2012 г. от 21.9.2012 г. на РИОСВ - В. Търново по преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за производство на пара"
(2012-10-03 11:05:56)

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГР. СВИЩОВ
(2012-08-13 14:02:22)

РЕШЕНИЕ № ВТ - 32 - ПР/2012 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС
(2012-07-06 09:18:10)

Решение № ВТ-17-ПР/2012 г. от 20.04.2012 г. на Директора на РИОСВ - Велико Търново по преценяване необходимостта от оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изкупуване на пластмаса и стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
(2012-05-03 14:09:41)

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за излязло Решение №ВТ-03-ПР/2012 г.от 18.01.2012 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, съгласно което не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Изграждане на напоителна система за капково напояване на зеленчукова градина с обща площ 66 дка”, което ще се реализира в ПИ №104004 и 104009 в местността “Царевско дере” в землището на село Царевец, община Свищов. Решението е изложено на таблото в сградата на Община Свищов и e публикувано на интернет страницата на общината - www.svishtov.bg, в раздел “Електронни документи”.
(2012-02-03 13:16:42)

РЕШЕНИЕ № ВТ-01-ПР/2012 г. за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на баба за производство на брикети и въглища" в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на гр. Свищов
(2012-01-25 15:18:06)

РЕШЕНИЕ № ВТ-66-ПР/2011 г. за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения" на "ГОРЧИВКА"ЕООД, гр. Свищов за масив с. Совата
(2012-01-09 09:49:25)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Решение № 38-ПР/2011 г. на Министерство на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Възстановяване на блатото “Кайкуша”, имот № 000017, ЕКАТТЕ 53672, в землището на с. Ореш, община Свищов” с възложител ДПП “Персина”.
(2011-10-31 13:26:58)

ЗАПОВЕД № 992 ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА РЕКА ДУНАВ
(2011-06-24 13:04:22)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА
(2011-06-24 13:02:16)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания