Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Конкурси

Конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, съгласно РЕШЕНИЕ № 375/07.01.2021 г.

Възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс, съгласно РЕШЕНИЕ № 376/07.01.2021 г., Прот. № 22 на Общински съвет - Свищов\r\n

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс относно Р Е Ш Е Н И Е № 366/17.12.2020 г., за удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

Р Е Ш Е Н И Е № 366/17.12.2020 г., относно удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 325/26.11.2020 г.

Kонкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 325/26.11.2020 г.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ в процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект на Община Свищов за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПАРТНЬОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ\"-КОМПОНЕНТ 2

УКАЗАНИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПАРТНЬОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ\"-КОМПОНЕНТ 2

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПАРТНЬОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ\"-КОМПОНЕНТ 2

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПАРТНЬОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ\"-КОМПОНЕНТ 2

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността директор дирекция „Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване” при община Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КАДАСТЪР И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Съобщение за допуснати кандидати до втори етап на конкурс за директор на ДГ „Радост” гр. Свищов

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – гр. СВИЩОВ\r\n

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – гр. СВИЩОВ И ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА\r\n

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА И ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ \"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2\" - ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВА за набиране, подбор и назначаване на персонал в Център за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа по Проект проект № BG05М90Р001-2.032-0004 „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90Р001-2.032 “Социално включване в общността“

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Свищов

ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за Длъжността Директор Дирекция \"УОМПТЧ\" при община Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ \"УОМПТЧ\" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" В ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" В ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОТДЕЛ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" В ОБЩИНА СВИЩОВ\r\n

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс относно Р Е Ш Е Н И Е № 927/17.09.2018 г., за удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

Р Е Ш Е Н И Е № 927/17.09.2018 г., относно удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 893/26.07.2018 г.

Kонкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов съгласно РЕШЕНИЕ № 893/26.07.2018 г.

Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КЛУБ \"ПИТАНКИ\", във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, Проект „Да успеем всички заедно“ на Община Свищов.

ЗАПОВЕД № 1192-РД-01-03/12.09.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ, ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ /СОЦИАЛЕН РАБОТНИ/ В СОЦИАЛНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВИЩОВ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на \"Медико-техническа лаборатория - Свищов\" ЕООД и документи за участие в конкурса

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на \r\n„Комунално строителство и поддръжка” ЕООД \r\n\r\n

ОБЯВА за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на \r\n„Дунавско дело” ЕООД \r\n

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА \"НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ\" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, във връзка с изпълнение на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0215, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по ОП НОИР 2014-2020, Проект „Да успеем всички заедно“ и съгласно Заповед № 260-РД-01-03/17.03.2017 г. на кмета на Община Свищов.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ \"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ\" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТА НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ \"ЗОРНИЦА\" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ДЕЦА ОТ ДГ \"ЗОРНИЦА\" С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M2OP001-3.001-0055, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания