Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

арх. Юлиан Мирославов Павлов

Роден през 1988 г.

Образование:

От 1995 г. до 2002 г.
ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – Велико Търново

От 2002 г. до 2007 г.
ПМГ „Васил Друмев” – В. Търново

От 2007 г. до 2012 г.
ВСУ „Черноризец Храбър”, специалност Архитектура - квалификация: Магистър АрхитектТрудов стаж:
от 17.06.2013 г. до 01.04.2015 г.
Инвестиционно проектиране в ЕТ "Никел" – Елка Николова, длъжност Архитект

от 03.04.2015 г. до 26.11.2015 г.
Инвестиционно проектиране в "ПАМ СТУДИО" ООД, длъжност Архитект


ФУНКЦИИ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията. Той организира дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти и организира обмен на опит, обучение и внедряването на добри практики в работата на подчинените му отдели.

Главният архитект има следните задължения:

  • Осъществява техническото ръководство при проектиране на обектите и авторски надзор за тяхното строителство прeз цялото време и правилното усвояване на проектните мощности.
  • Предприема мерки за повишаване качеството на проектно-сметната документация и съкращаване разходите на материални ресурси при строителството на обектите, снижаване стойността за експлоатацията им на база подобрените качества на проектните, градоустройствени и архитектурно-планови решения.
  • Участва в работата на комисията по избор на терена за строителството, в подготвянето на заданието за проектиране и организацията за инженерно проучване за разработване на проекто-сметната и друга техническа документация.
  • Разработва предложения за състава на екипите, които ще работят по проекта, разпределя помежду им заданията на проекта по раздели и части, обема и стойността на работата.
  • Осъществява контрол за техническото ниво на приеманите проектни, градоустройствени и архитектурно-планови решения, икономичното разходване на средствата за проектно-изследователските работи, сроковете за разработване на проектно-сметната документация.
  • Решава всички възникнали въпроси в процеса на подготовка на строителството, пускане на обекта в действие, усвояването на проектните мощности.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания