Име: Иваничка Михайлова Иванова
Длъжност: Старши специалист "Инвеститорски контрол, вертикална планировка и комуникации"
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Инвестиционна политика"
Телефон: 0631 / 68122
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 46