Име: Людмила Илиева Миронова
Длъжност: Старши експерт "Информационно обслужване - Общински съвет"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено Информационно обслужване към Общински съвет
Телефон: 0631/ 68103
Email: lusymi@abv.bg
Стая: 13