Име: Пенка Ангелова Ангелова
Длъжност: Старши специалист "Гражданско състояние"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Канцелария"
Телефон: 0631/ 68113
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 17