Име: Нели Маленова Георгиева-Петрова
Длъжност: Старши експерт "Регистрация и ЕСГРАОН"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Канцелария"
Телефон: 0631/ 68 127
Email: npetrova@svishtov.bg
Стая: Административен център - партер