Име: Георги Йорданов Йорданов
Длъжност: Главен експерт "Управление на проекти и европейски въпроси"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631/ 68119
Email: yordanovg@gmail.com
Стая: 28