Име: Валя Иванова Тотева
Длъжност: Главен експерт "Информационно обслужване"
Дирекция: Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"
Телефон: 0631/ 68 133
Email: toteva@svishtov.bg
Стая: 45